عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۴ شهریور ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 40

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۴ شهریور ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۹۶۷۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۸۰۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بانک ملی پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۸۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
شهر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۸ ۳۸۸۳۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
مفید پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۸۹ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۵۲۸۶۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملت پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۳۶۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۶۰۱۷۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۸۰۵۸۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۴۰ ۴۹۳۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۴۸۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک آینده پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۳۹۹۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۵۶۶۹۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۴۰۳۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۸۳۴۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۰۱۲ ۴۰۳۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۵۸۳۴۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۴۰۳۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۴۸۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۸۰۰ ۵۴۹۶۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۹۰۰ ۵۱۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۶۰۰ ۳۹۹۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۳۹۹۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۵۰۰ ۴۴۸۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۵۱۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک سپه پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۶۳۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰ ۳۲۹۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۹۹۲ ۳۳۶۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۰۵۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۴۲۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۱۷۹۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی پروپیلن RP270G شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۴۲۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۳۹۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۲۷۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۹۳۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۳۶۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۲۱۶۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم ۲۰۲۴ ۴۲۷۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۷۴۴۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۱۱۰ ۴۰۵۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.