عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ اردیبهشت ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 48

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ اردیبهشت ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۶۳۵۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۸۲۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۶۷۲۷۵ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۹۵۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۹۹۰ ۳۸۶۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۵۰۸ ۳۷۴۹۵ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۴۷۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۸ ۵۹۹۸۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۵۹۹۸۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۶۳۵۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۰۵ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۰ ۳۶۰۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک ملت پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۲۵۰۸ ۳۲۷۵۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۶۷۲۷۵ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک صنعت و معدن پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۴۳۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۶۹۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
سینا پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۲۴۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۴۸۶۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۱۸ ۳۲۱۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۱۴ ۳۱۱۷۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۸۷۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۸۶۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۴۲۴۵۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۴۱۸ ۶۳۵۴۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۴۲ ۵۹۹۸۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بانک کشاورزی پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۳۸۶۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۹۱۸۳ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰۰ ۶۳۵۴۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۳۶۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۱۸ ۳۵۰۷۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۷۵ ۶۳۵۴۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۴۴۱ ۵۹۹۸۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۴۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۴۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۶۸ ۶۳۵۴۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۰۴۵۱ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۷۹۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۵۶۷ ۵۹۹۸۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
سینا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۶۰۶ ۳۴۰۲۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۵۰۸ ۳۶۸۱۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۴۸۰ ۴۲۴۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۶۰ ۴۶۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک سپه پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۳۳۶۹۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۲۳۲ ۳۹۵۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۵۰۰ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۴۸۶ ۳۱۱۹۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۴۰۰ ۴۷۹۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۳۰ ۷۵۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۵۵ ۶۳۹۷۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۹۵۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۲۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۰۴ ۳۳۴۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۲۴۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۶۰ ۴۲۴۷۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۴۱۴۳۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰K پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۲۴۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.