عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورحه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 78

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورحه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۳۶۰ ۴۲۴۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۵۱۷۵۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۱۵۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸۰ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۸۹ ۹۶۱۴۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۹۶۱۴۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۱۰۸۰۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۱۰۸۰۶۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۳۲۰ ۳۵۲۵۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۶۶ ۳۶۵۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۳۲۰ ۳۶۷۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
شهر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۱۴ ۳۸۰۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۸۷۰ ۳۸۳۴۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۵۰۰ ۳۹۹۸۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
سی ولکس پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۵۷۳۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۴۲۴۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
سی ولکس پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
سی ولکس پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۵۱۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۸۸۰ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۸۸۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۹۰۰ ۵۴۸۸۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک سپه اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۶۲۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک سپه پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۵۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک سپه پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۳۹۷۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک سپه پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۱۴۹۶ ۳۶۳۹۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۴۷۴۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مفید پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۶۰۹ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۹۹۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۰۸۹ ۹۶۱۴۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۳۴۶۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۴۱۴۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۴۰۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۵۵۵۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۵۵۵۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰۰ ۵۴۸۸۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۵۰۴ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۵۷۲۴۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۰۰۲ ۳۷۶۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۵۵۵۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۹۲۴ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۴۲۴۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۵۰ ۴۰۸۳۲ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰K پتروشیمی امیر کبیر ۱۹۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۳۵۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.