خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 دی ۱۴۰۲

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 دی ۱۴۰۲

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 1 دی 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 359,339 396 352 352
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 430,000 210 10 10
پلی استایرن مقاوم 6045 353,867 522.5 236.5 143
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 13.2 13.2
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 382,252 594 594 594
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 70.4 17.6 17.6
پلی بوتادین رابر 1220 552,888 599.76 362.88 362.88
پلی بوتادین رابر 1220 552,888 504 403.2 403.2
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 120 10 10
پلی استایرن معمولی 1540 325,793 957 2,508 957
پلی استایرن مقاوم 7240 353,867 902 1,353 902
پلی استایرن انبساطی 422FC 359,339 20 25 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 305,470 700 1,358 700
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 305,470 700 1,134 700
پلی استایرن معمولی 1551 325,793 1,203.75 1,462.50 1,203.75
پلی استایرن معمولی MP08 325,793 350 665 350
پلی استایرن معمولی 1460 325,793 99 363 99
پلی استایرن مقاوم 4512 353,867 200 255 200
پلی استایرن معمولی 1309 325,793 300 420 300
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 359,339 200 10 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 500,000 50 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,083,000 40 0 0
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 100 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 7055 377,458 66 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 325,793 176 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 359,339 0 44 44
پلی استایرن مقاوم 6045 353,867 0 165 165
پلی وینیل کلراید E6834 487,376 506 572 506
پلی استایرن مقاوم 6045 353,867 0 88 88
نخ پلی استر 160D48FB 636,703 108 54 54
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 216 144 126
نخ پلی استر 500D96FC 560,589 14 28 14
نخ پلی استر گرید D 337,408 36 36 36
نخ پلی استر 160D48FB 636,703 0 18 18
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 0 36 36
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 396,179 168 378 168
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 395,082 506 1,034 506
پلی پروپیلن نساجی HP552R 343,906 600 1,248 600
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 395,082 210 504 210
پلی وینیل کلراید S65 292,425 594 2,002 594
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 349,389 75 210 75
پلی پروپیلن نساجی V30S 343,906 660 858 660
پلی وینیل کلراید S70 306,350 66 374 66
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 364,011 440 1,034 440
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 395,082 87 195.75 87
پلی پروپیلن نساجی HP550J 343,906 450 750 450
پلی پروپیلن نساجی Z30S 343,906 1,100 1,892 1,100
پلی پروپیلن نساجی V30S 343,906 450 490 450
پلی پروپیلن نساجی HP510L 343,906 696 1,032 696
پلی پروپیلن نساجی HP500M 343,906 350 460 350
پلی پروپیلن نساجی C30S 343,906 440 902 440
پلی پروپیلن نساجی HP510L 343,906 1,250 1,540 1,250
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 364,011 154 440 154
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 395,082 147 294 147
پلی پروپیلن نساجی HP550J 343,906 96 240 96
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 349,389 462 902 462
پلی پروپیلن نساجی HP510L 343,906 460 860 460
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 349,389 44 121 44
پلی وینیل کلراید S65 292,425 4,466 7,315 4,466
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 360,355 105 252 105
پلی پروپیلن نساجی HP552R 343,906 880 1,276 880
پلی پروپیلن نساجی HP552R 343,906 100 160 100
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 349,389 440 792 440
پلی پروپیلن نساجی HP565S 364,540 1,300 1,620 1,300
نخ پلی استر 250D48FC 558,979 14 42 14
پلی پروپیلن نساجی SF060 343,906 798 1,260 798
پلی وینیل کلراید S65 292,425 800 2,030 800
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 378,632 176 264 176
پلی وینیل کلراید S65 292,425 2,060 4,240 2,060
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 350,120 220 440 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 349,389 147 273 147
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 364,011 88 242 88
پلی پروپیلن نساجی HP552R 343,906 220 352 220
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 343,906 783 1,283.25 783
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 343,906 957 1,218 957
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 343,906 210 399 210
پلی پروپیلن نساجی 1102L 343,906 261 391.5 261
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 343,906 168 294 168
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 343,906 168 336 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 364,011 147 315 147
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 312,907 1,728 1,704 1,632
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 385,000 1,705 1,562 1,474
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 340,543 220 88 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 336,887 192 120 120
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 594,414 120.96 110.88 110.88
نخ پلی استر 500D96FA 665,000 38 19 19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 305,615 4,512 1,128 1,008
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 358,911 66 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 336,887 144 144 144
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 327,895 1,704 624 360
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 335,059 264 264 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 335,059 1,032 696 408
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 588,347 100 25 25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 594,414 302.4 252 252
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 312,907 2,400 816 576
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 312,907 3,014 2,640 2,354
نخ پلی استر 500D96FA 665,000 38 19 19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 577,563 604.8 504 504
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 335,059 1,032 1,080 912
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 594,414 282.24 161.28 161.28
نخ پلی استر 48F280DTA 665,622 95 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 19 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 19 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 710,000 21 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 710,000 21 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 710,000 42 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 710,000 19 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 710,000 19 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 710,000 38 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 387,063 616 0 0
پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 389,160 330 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 312,907 2,200 3,102 2,200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 386,897 2,002 2,684 2,002
پلی استایرن مقاوم 6045 353,867 0 33 33
پلی استایرن انبساطی F305 369,066 40 90 40
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 312,907 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 327,895 1,804 3,278 1,804
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 314,918 1,400 3,920 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 411,970 1,800 2,460 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 335,059 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 335,059 1,804 2,420 1,804
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 365,215 440 550 440
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 345,111 220 308 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 327,895 3,408 5,760 3,408
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 327,895 80 130 80
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 577,563 0 100.8 100.8
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 594,414 0 25.2 25.2
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 284,947 1,980 2,992 1,980
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 266,662 2,002 3,300 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 271,995 1,518 2,332 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 294,479 1,518 2,200 1,518
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 367,933 2,400 3,000 2,400
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 288,992 1,474 2,508 1,474
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 295,262 1,518 2,772 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 305,191 2,002 3,058 2,002
پلی استایرن انبساطی 221HS 360,944 150 570 150
پلی استایرن انبساطی 321HS 360,944 110 390 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 385,000 0 99 99
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 327,895 30 90 30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 588,347 450 515 450
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 588,347 0 75 75
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 335,059 0 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 335,059 0 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 305,615 0 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 314,918 3,000 6,840 3,000
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 305,470 1,008 1,232 1,008
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 327,895 440 1,012 440
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 336,887 0 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 312,907 0 506 506
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 386,897 2,002 2,970 2,002
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 358,911 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 298,304 1,562 3,080 1,562
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 298,304 1,540 3,300 1,540
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 327,895 0 360 360
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 327,895 984 2,328 984
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 327,895 120 312 120
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 312,907 0 96 96
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 588,347 50 70 50
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 335,059 2,184 3,024 2,184
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 335,059 110 396 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 340,543 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 305,470 1,008 1,820 1,008
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 588,347 150 260 150
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 335,059 1,000 1,360 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 335,059 1,100 1,780 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 LMP 312,907 30 90 30
پلی پروپیلن فیلم HP525J 528,390 384 672 384
پلی پروپیلن فیلم RP120L 528,390 176 286 176
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 528,390 348 435 348
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 528,390 168 399 168
پلی پروپیلن فیلم HP525J 528,390 352 374 352
جمع 102950.61 149846.54 92929.79
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است