خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 24 شهریور 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 24 شهریور 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 24 شهریور 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 356,725 0 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 305,256 1,008 608 608
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 120 5 5
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 61.6 92.4 30.8
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 530 280
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 341,120 1,008 1,246 1,008
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 347,021 800 128 128
پلی بوتادین رابر 1220 527,748 1,008 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 527,748 1,008 60.48 40.32
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 341,120 100 240 100
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,153,454 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 70.4 8.8 0
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 150 105 105
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 305,256 0 160 160
پلی بوتادین رابر 1220 527,748 0 20.16 20.16
آلیاژ پلی کربنات LED 1,199,722 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 0 17.6 17.6
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,134,947 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,063,880 40 0 0
پلی کربنات W1 1,171,961 40 0 0
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 537,000 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 386,127 400 280 280
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 386,127 0 120 120
پلی استایرن انبساطی R310 364,751 0 40 40
پلی استایرن انبساطی R310 364,751 700 790 660
نخ پلی استر 160D48FB 622,453 36 54 36
نخ پلی استر 250D48FA 642,622 330 572 330
نخ پلی استر 250D48FB 610,491 18 90 18
نخ پلی استر 500D96FA 644,516 110 308 110
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 0 100 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 386,127 600 1,060 600
پلی استایرن انبساطی R200 364,751 600 880 600
نخ پلی استر گرید D 329,908 12 12 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 695,000 110 22 22
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 695,000 0 44 44
نخ پلی استر 250D48FA 665,000 40 100 40
نخ پلی استر 500D96FA 660,000 40 60 40
پلی پروپیلن نساجی PYI250 357,156 252 651 252
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 415,986 168 504 168
پلی پروپیلن نساجی SF060 357,156 630 1,596 630
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,156 1,100 2,740 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 357,156 300 520 300
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,156 696 1,560 696
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,156 552 1,296 552
پلی پروپیلن فیلم RP120L 532,221 132 264 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 371,418 374 880 374
نخ پلی استر 96F560DTA 663,894 38 114 38
پلی وینیل کلراید S65 300,905 616 1,518 616
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 372,131 132 352 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 385,680 220 572 220
پلی پروپیلن نساجی V30S 357,156 300 410 300
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 358,938 336 588 336
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 415,986 189 462 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 417,056 189 378 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 371,418 147 315 147
پلی وینیل کلراید S65 300,905 3,740 4,763 3,740
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 358,938 217.5 348 217.5
پلی پروپیلن نساجی Z30G 357,156 154 462 154
پلی وینیل کلراید S65 300,905 1,000 1,580 1,000
پلی وینیل کلراید S65 300,905 2,112 3,344 2,112
نخ پلی استر SD250D48FAA 662,500 20 40 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,156 200 490 200
پلی پروپیلن نساجی Z30S 357,156 100 190 100
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 712,200 20 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,500 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 60 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 727,000 40 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 711,700 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,156 1,460 1,980 1,460
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,156 264 816 264
پلی پروپیلن فیلم HP525J 358,938 432 696 432
نخ پلی استر 48F180DTA 738,503 38 0 0
نخ پلی استر 48F280DTA 666,466 76 209 76
پلی وینیل کلراید S65 300,905 2,040 2,840 2,040
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,418 484 968 484
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 371,418 110 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 385,680 198 308 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 399,942 154 308 154
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 357,156 609 1,261.50 609
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 357,156 609 1,457.25 609
پلی پروپیلن نساجی 1102L 357,156 261 609 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 415,986 174 391.5 174
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,156 350 850 350
پلی پروپیلن نساجی HP500M 357,156 350 640 350
پلی پروپیلن نساجی HP502N 357,156 100 130 100
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 357,156 315 315 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 357,156 252 483 252
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 357,156 315 630 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 373,200 126 210 126
نخ پلی استر 48F180DTB 723,733 45 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 708,963 45 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 385,680 189 420 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 399,228 63 189 63
پلی وینیل کلراید E6834 498,643 506 715 506
پلی پروپیلن نساجی HP565S 378,585 572 858 572
پلی پروپیلن فیلم HP525J 358,938 484 748 484
پلی پروپیلن نساجی C30S 357,156 1,012 2,200 1,012
پلی وینیل کلراید S65 300,905 1,500 2,120 1,500
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,156 880 1,584 880
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,418 440 748 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 385,680 352 990 352
نخ پلی استر SD250D48FAA 663,000 20 40 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 351,484 2,520 1,200 912
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 400,626 3,278 3,212 2,772
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 400,626 0 506 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 307,537 1,540 680 520
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 314,668 2,808 1,848 1,680
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 328,003 2,520 264 264
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 328,003 0 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 351,484 600 420 310
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 381,601 0 90 90
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 381,601 3,000 2,940 2,760
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 361,772 0 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 361,772 220 198 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 351,484 2,222 1,254 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 351,484 0 88 88
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 580,249 1,008 1,008 1,008
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 579,785 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 353,549 1,968 672 480
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 569,234 550 290 220
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 569,234 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 351,484 2,508 2,244 1,870
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 361,772 308 242 220
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 0 5 5
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 351,484 0 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 344,769 1,512 1,680 1,512
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 406,277 1,000 1,050 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 307,537 1,562 3,476 1,562
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 307,537 0 160 160
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 344,769 110 132 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 314,668 0 456 456
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 344,769 1,300 1,920 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 424,686 1,800 2,800 1,800
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 314,668 96 456 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 314,668 25 45 25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 314,668 408 552 408
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 344,769 1,000 2,360 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 344,769 3,520 5,214 3,520
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 351,484 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 351,484 300 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 569,234 200 310 200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 353,549 3,000 6,600 3,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 382,346 286 440 286
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 268,510 1,694 2,684 1,694
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 579,785 181.44 312.48 181.44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 353,549 0 312 312
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 273,880 1,518 2,442 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 286,922 2,002 2,706 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 278,738 286 770 286
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 298,930 1,518 1,980 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 351,484 1,000 1,980 1,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 293,358 2,992 3,498 2,992
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 351,484 1,100 1,420 1,100
پلی استایرن انبساطی 221HS 384,550 200 530 200
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 309,808 2,002 2,552 2,002
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 350,000 1,705 2,255 1,705
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 328,003 1,012 2,002 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 307,537 1,012 2,068 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 351,484 0 594 594
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 351,484 0 44 44
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 361,772 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 353,549 2,618 4,796 2,618
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 328,003 1,408 3,454 1,408
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 328,003 2,816 3,454 2,816
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 353,549 110 616 110
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 328,003 28 70 28
جمع 104604.3 145913.53 92528.18
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است