خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 تیر 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 تیر 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 23 تیر 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی بوتادین رابر 1220 346,763 1,008 282.24 282.24
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 300 280
پلی بوتادین رابر 1220 346,763 504 262.08 262.08
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 70.4 145.2 70.4
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 244,132 196 518 196
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G 260,743 200 480 200
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 120 100 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 222,194 2,432 1,216 1,040
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 120 60 60
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 346,966 616 22 22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 244,132 2,044 2,800 2,044
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 268,807 300 660 300
اپوکسی رزین جامد E011P 1,063,880 40 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 332,075 594 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,134,947 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,199,722 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,153,454 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 70.4 0 0
پلی کربنات W1 1,171,961 40 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 222,194 0 112 112
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 0 20 20
نخ پلی استر گرید D 242,014 12 24 12
پلی استایرن مقاوم 6045 343,704 506 572 484
پلی استایرن معمولی 1028 319,895 308 176 66
پلی استایرن مقاوم 7240 343,704 506 924 506
پلی استایرن مقاوم 7240 343,704 506 1,485 506
پلی استایرن معمولی 1551 319,895 956.25 1,428.75 956.25
پلی استایرن معمولی MP08 319,895 190 230 170
پلی استایرن معمولی 1540 319,895 902 2,431 902
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 88 264 88
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 54 144 54
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 72 234 72
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 216 396 216
پلی استایرن معمولی 1540 319,895 506 1,969 506
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 220 330 220
نخ پلی استر 160D48FC 407,513 14 42 14
پلی استایرن معمولی 1309 319,895 180 220 0
پلی استایرن مقاوم 4512 343,704 198 0 0
پلی استایرن مقاوم 4125 364,980 220 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 319,895 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 319,895 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1028 319,895 0 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 347,353 506 737 506
پلی پروپیلن RP270G 297,020 540 60 60
نخ پلی استر SD250D48FAA 630,110 88 22 22
نخ پلی استر 48F280DTA 613,894 209 152 152
نخ پلی استر SD485D96FAA 652,295 40 40 40
نخ پلی استر 48F180DTA 677,921 38 38 38
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 660,110 66 22 22
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 660,000 22 22 22
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 660,000 21 21 21
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 250,180 1,040 960 960
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 685,000 40 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 271,163 126 567 126
پلی پروپیلن نساجی HP552R 247,472 100 350 100
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 247,472 210 357 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 254,241 189 504 189
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 247,472 1,044 1,892.25 1,044
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 259,656 105 357 105
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 294,177 87 282.75 87
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 248,826 783 1,044 783
پلی پروپیلن نساجی HP550J 247,472 264 720 264
پلی پروپیلن فیلم HP525J 248,826 552 984 552
پلی پروپیلن نساجی 1102L 247,472 87 261 87
پلی پروپیلن فیلم HP525J 248,826 880 1,320 880
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 275,901 66 396 66
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 248,826 87 108.75 87
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 248,826 315 504 315
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 271,163 242 946 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 254,783 198 616 198
پلی پروپیلن نساجی Z30S 247,472 100 320 100
پلی وینیل کلراید S65 226,084 1,200 3,240 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 254,241 286 1,100 286
پلی پروپیلن نساجی HP510L 247,472 360 900 360
پلی پروپیلن نساجی SF060 247,472 780 1,840 780
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 247,472 252 399 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 288,897 147 357 147
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 247,472 696 1,522.50 696
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 247,472 174 391.5 174
پلی پروپیلن نساجی HP550J 247,472 300 640 300
پلی پروپیلن نساجی HP552R 247,472 902 2,332 902
پلی پروپیلن نساجی Z30S 247,472 20 200 20
پلی وینیل کلراید S65 226,084 1,600 4,020 1,600
پلی پروپیلن نساجی 1102L 247,472 261 543.75 261
پلی پروپیلن نساجی V30S 247,472 100 270 100
پلی پروپیلن نساجی HP510L 247,472 1,150 2,170 1,150
پلی پروپیلن نساجی HP500M 247,472 250 680 250
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 294,177 120 320 120
پلی پروپیلن نساجی PYI250 247,472 400 940 400
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 254,241 132 308 132
پلی وینیل کلراید S65 226,084 4,290 7,260 4,290
پلی پروپیلن نساجی Z30S 247,472 40 320 40
پلی پروپیلن نساجی HP510L 247,472 720 2,496 720
پلی وینیل کلراید S65 226,084 830 1,670 830
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 720,000 20 40 20
پلی پروپیلن نساجی HP502N 247,472 150 340 150
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 294,177 198 594 198
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 271,163 220 660 220
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 294,177 348 717.75 348
پلی پروپیلن نساجی HP565S 262,321 500 840 500
پلی پروپیلن نساجی V30S 247,472 200 560 200
پلی پروپیلن نساجی Z30S 247,472 770 2,024 770
پلی پروپیلن نساجی Z30G 247,472 440 1,210 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R 247,472 744 1,920 744
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 254,241 440 1,430 440
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 247,472 348 652.5 348
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 247,472 210 483 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 294,177 210 504 210
پلی وینیل کلراید S65 226,084 4,059 7,645 4,059
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 660,000 44 66 44
پلی پروپیلن نساجی HP550P 247,472 50 170 50
نخ پلی استر SD250D48FAA 654,588 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 660,000 42 0 0
نخ پلی استر SD250D48FAA 654,312 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 703,670 20 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 0 0
نخ پلی استر 48F280DTB 601,616 30 0 0
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 597,874 40 0 0
نخ پلی استر 48F280DTA 613,894 0 38 38
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 252,714 55 44 44
پلی استایرن انبساطی 321HS 336,576 130 80 80
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 392,412 574.56 574.56 574.56
پلی استایرن انبساطی R200 336,576 1,300 225 225
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 244,843 2,816 2,266 2,178
پلی استایرن انبساطی R310 336,576 1,300 75 75
پلی استایرن انبساطی 422FC 335,080 200 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 258,559 1,200 1,128 1,128
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 351,762 1,518 1,100 1,056
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 357,451 1,000 650 575
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 301,318 1,012 1,298 1,012
پلی استایرن انبساطی 221HS 336,576 180 140 140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 309,808 2,002 2,200 1,958
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 386,238 604.8 524.16 524.16
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 357,451 2,000 325 275
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 241,473 110 242 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 297,814 2,400 3,440 2,400
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 256,783 110 308 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 258,559 1,606 2,156 1,606
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 236,049 240 672 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 243,990 308 836 308
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 258,559 2,520 3,072 2,520
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 312,288 1,232 2,882 1,232
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 336,455 1,012 2,574 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 244,843 2,816 3,498 2,816
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 258,559 1,606 2,222 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 342,157 220 638 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 237,953 550 1,584 550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 429,223 550 705 550
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 528 836 528
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 293,358 1,496 3,916 1,496
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 243,990 484 1,870 484
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 243,990 2,508 4,180 2,508
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 258,129 720 912 720
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 272,126 55 132 55
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 330,538 1,800 3,220 1,800
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 333,754 198 572 198
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 429,223 180 300 180
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 243,990 1,350 2,540 1,350
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 258,559 4,608 6,924 4,608
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 232,480 2,400 4,464 2,400
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 244,843 2,970 3,806 2,970
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 298,930 1,012 2,816 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 232,480 240 336 240
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 258,559 66 352 66
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 247,000 1,560 3,384 1,560
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 392,412 252 493.92 252
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 234,695 144 360 144
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 243,990 1,490 3,590 1,490
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 244,843 3,600 6,072 3,600
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 247,000 480 504 480
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 312,288 2,772 5,104 2,772
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 234,695 2,400 5,640 2,400
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 234,695 480 768 480
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,783 300 1,380 300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 351,762 2,068 2,662 2,068
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 330,152 2,002 3,344 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,783 4,202 8,558 4,202
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 235,515 120 168 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,783 380 1,100 380
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 234,376 1,200 1,536 1,200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 258,559 1,804 3,641 1,804
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 298,930 990 1,892 990
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 236,049 120 240 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 234,376 20 40 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 1,177 1,903 1,177
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 258,559 80 150 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,783 920 1,900 920
پلی استایرن انبساطی 221HS 336,576 0 40 40
پلی استایرن انبساطی 321HS 336,576 0 10 10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 252,714 0 11 11
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 244,843 0 638 638
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 357,451 0 150 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 351,762 0 462 462
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 309,808 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 258,559 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 237,953 2,440 4,560 2,440
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 357,451 1,000 0 0
نخ پلی استر 48F280DTA 613,894 0 19 19
جمع 130,589 218461.66 119350.69
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است