خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 16 تیر 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 16 تیر 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 16 تیر 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 61.6 8.8 8.8
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 61.6 4.4 4.4
پلی بوتادین رابر 1220 364,700 1,008 383.04 383.04
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G 277,965 200 380 200
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 286,562 300 780 300
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 360 280
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 346,492 572 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 60 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 100 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 0 8.8 8.8
پلی بوتادین رابر 1220 364,700 1,008 483.84 483.84
پلی استایرن معمولی 1115 328,068 484 159.5 16.5
پلی استایرن معمولی 1160 328,068 154 154 110
پلی استایرن معمولی 1028 328,068 242 33 5.5
پلی استایرن معمولی 1551 328,068 956.25 753.75 427.5
پلی استایرن معمولی MP08 328,068 190 175 175
پلی استایرن معمولی 1460 328,068 308 220 187
پلی استایرن مقاوم 6045 353,796 506 286 220
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 330 484 330
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 36 72 36
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 72 216 72
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 36 162 36
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 88 220 88
پلی استایرن معمولی 1540 328,068 902 1,749 902
نخ پلی استر 250D48FC 396,810 14 42 14
پلی استایرن مقاوم 7240 353,796 704 1,320 704
نخ پلی استر گرید D 242,014 24 60 24
پلی استایرن معمولی 1540 328,068 902 1,771 902
پلی استایرن مقاوم 7240 353,796 506 1,078 506
پلی استایرن مقاوم 4512 353,796 198 0 0
پلی استایرن مقاوم 4125 375,697 220 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 328,068 180 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 328,068 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1460 328,068 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1160 328,068 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1115 328,068 0 66 66
پلی وینیل کلراید E6834 337,196 638 946 638
پلی پروپیلن فیلم HP525J 250,532 552 1,320 552
نخ پلی استر SD485D96FAA 653,211 20 20 20
پلی پروپیلن پزشکی V30GA 251,885 800 800 800
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 295,882 210 546 210
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 209 209 209
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 720,000 38 76 38
پلی پروپیلن نساجی HP552R 249,178 720 2,544 720
پلی وینیل کلراید S65 226,084 1,500 3,550 1,500
پلی پروپیلن RP270G 298,725 700 700 700
پلی پروپیلن نساجی HP510L 249,178 1,050 2,900 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 256,488 198 616 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 255,947 550 1,276 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R 249,178 340 1,560 340
پلی پروپیلن نساجی V30S 249,178 150 410 150
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 295,882 261 652.5 261
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 272,869 220 506 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 261,362 84 336 84
نخ پلی استر SD250D48FAA 654,541 20 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 249,178 160 1,000 160
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 255,947 189 651 189
پلی پروپیلن نساجی Z30S 249,178 880 2,134 880
پلی وینیل کلراید S65 226,084 3,520 6,534 3,520
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 249,178 174 522 174
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 290,603 210 588 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 249,178 783 1,914 783
پلی پروپیلن نساجی Z30S 249,178 100 420 100
نخ پلی استر 48F180DTA 677,921 38 38 38
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 277,607 66 308 66
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 685,000 40 40 40
پلی وینیل کلراید S65 226,084 3,000 6,020 3,000
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 295,882 120 340 120
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 295,882 87 130.5 87
پلی پروپیلن نساجی HP502N 249,178 150 240 150
پلی پروپیلن نساجی HP510L 249,178 720 2,928 720
پلی پروپیلن نساجی HP500M 249,178 250 690 250
پلی پروپیلن نساجی HP565S 264,129 500 800 500
پلی پروپیلن نساجی SF060 249,178 700 2,060 700
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 250,532 609 891.75 609
پلی پروپیلن نساجی HP550P 249,178 100 360 100
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 255,947 132 308 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 272,869 242 1,034 242
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 250,532 87 261 87
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 249,178 210 504 210
نخ پلی استر SD160D48FAA 720,185 20 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 670,000 63 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 272,869 126 420 126
نخ پلی استر 48F280DTB 586,725 45 15 15
پلی پروپیلن نساجی 1102L 249,178 174 456.75 174
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 249,178 210 672 210
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 295,882 88 264 88
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 57 38
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 255,947 660 1,826 660
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 255,947 60 300 60
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 249,178 696 1,413.75 696
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 249,178 210 651 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 250,532 273 525 273
پلی پروپیلن نساجی HP550J 249,178 288 744 288
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 670,000 66 66 66
پلی پروپیلن نساجی HP552R 249,178 200 850 200
پلی پروپیلن نساجی PYI250 249,178 480 1,280 480
پلی پروپیلن نساجی HP550J 249,178 300 770 300
پلی وینیل کلراید S65 226,084 5,324 8,965 5,324
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 249,178 174 435 174
پلی وینیل کلراید S65 226,084 680 1,780 680
نخ پلی استر SD250D48FAA 656,110 60 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 685,110 80 0 0
نخ پلی استر SD250D48FAA 655,138 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 705,500 20 0 0
نخ پلی استر SD250D48FAA 654,541 20 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 346,966 1,000 25 25
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 346,966 2,000 750 725
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 238,117 4,580 4,400 4,300
پلی استایرن انبساطی 321HS 326,118 130 130 130
پلی استایرن انبساطی 422FC 324,629 100 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 355,502 1,518 1,210 1,210
پلی استایرن انبساطی R310 326,118 1,300 275 275
پلی استایرن انبساطی R200 326,118 1,300 400 400
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 376,478 1,008 866.88 866.88
پلی استایرن انبساطی 221HS 326,118 120 120 120
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 382,841 574.56 574.56 574.56
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 346,966 1,000 1,375 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 355,502 0 308 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 238,117 0 280 280
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 376,478 0 40.32 40.32
پلی استایرن انبساطی R310 326,118 0 25 25
پلی استایرن انبساطی R200 326,118 0 125 125
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 346,966 0 100 100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 355,502 2,002 3,212 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 234,481 1,680 3,408 1,680
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 298,326 2,002 2,156 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 243,634 1,490 3,760 1,490
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 244,985 2,970 5,500 2,970
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 238,929 110 550 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 340,032 1,518 3,586 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 239,084 768 1,752 768
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 312,288 2,596 4,752 2,596
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 1,012 3,498 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 254,935 1,804 4,917 1,804
پلی استایرن انبساطی 221HS 326,118 150 240 150
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 233,514 176 550 176
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 251,682 1,488 3,768 1,488
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 244,985 1,408 2,486 1,408
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 247,696 220 594 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 243,634 440 528 440
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 240,347 120 288 120
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 254,935 1,200 2,280 1,200
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 255,463 120 432 120
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 330,538 1,800 3,020 1,800
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 256,569 110 506 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 243,634 110 924 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,569 1,518 4,290 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 238,994 1,536 4,632 1,536
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 244,985 2,816 4,994 2,816
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 233,514 70 260 70
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 251,682 240 624 240
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 254,935 1,606 3,476 1,606
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,569 1,300 2,540 1,300
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 333,662 2,002 4,554 2,002
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 297,814 2,400 5,230 2,400
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 312,288 5,412 7,788 5,412
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 1,177 2,596 1,177
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 254,935 792 2,064 792
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 239,084 20 60 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 254,935 4,510 8,360 4,510
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 312,288 726 990 726
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 382,841 252 655.2 252
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 440,894 550 795 550
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 440,894 200 270 200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 238,117 880 3,784 880
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 238,994 480 1,008 480
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 240,347 192 432 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 234,481 120 384 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 243,634 1,350 3,270 1,350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 234,481 456 1,104 456
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 256,569 1,000 2,940 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 254,935 744 1,248 744
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 244,985 2,520 5,232 2,520
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 243,634 2,398 6,512 2,398
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 290,447 1,012 4,532 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 306,730 2,486 2,992 2,486
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 597,874 40 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 528 1,122 528
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 269,485 55 132 55
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 250,048 55 176 55
جمع 124169.01 235553.34 115252.14
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است