خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 2 تیر ۱۴۰۲

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 2 تیر ۱۴۰۲

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 2 تیر 1402

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 418,309 0 40.32 40.32
پلی استایرن معمولی 1115 337,805 0 11 11
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 190 90
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 226,702 112 140 112
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 251,975 1,000 620 540
پلی بوتادین رابر 1220 368,423 1,008 181.44 181.44
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 120 30 30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 52.8 22 22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 251,975 2,100 728 364
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 226,702 2,000 560 400
پلی بوتادین رابر 1220 368,423 1,008 241.92 241.92
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 251,975 0 460 460
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 368,098 616 44 44
پلی وینیل کلراید S70 332,841 560 260 200
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 30 30
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 60 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 61.6 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 40 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 247,700 224 384 224
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 251,975 0 84 84
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 226,702 0 32 32
پلی پروپیلن فیلم RP120L 397,752 110 352 110
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 320 280
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 352,259 550 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 329,631 50 10 10
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 10 10
پلی استایرن مقاوم 4512 352,435 198 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 329,631 140 120 120
پلی استایرن معمولی 1551 329,631 1,001.25 585 517.5
پلی استایرن معمولی 1551 329,631 0 180 180
پلی استایرن مقاوم 7240 354,435 506 671 506
پلی استایرن مقاوم 7240 354,435 704 836 704
پلی استایرن معمولی 1540 329,631 605 1,133 605
پلی استایرن معمولی 1540 329,631 902 1,441 902
پلی استایرن معمولی 1460 329,631 55 165 55
پلی استایرن معمولی 1160 329,631 55 121 55
پلی استایرن معمولی 1309 329,631 180 180 0
پلی استایرن معمولی 24N 329,631 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 329,631 242 55 55
پلی استایرن معمولی 1028 329,631 0 27.5 27.5
پلی استایرن معمولی 1115 329,631 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1115 329,631 484 176 176
پلی استایرن مقاوم 4125 376,377 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 354,435 506 231 77
پلی استایرن مقاوم 6045 354,435 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 6045 354,435 0 33 33
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 88 242 88
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 36 108 36
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 330 792 330
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 110 396 110
نخ پلی استر گرید D 242,014 36 84 36
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 198 414 198
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 36 90 36
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 680,000 66 44 44
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 680,000 80 20 20
پلی وینیل کلراید E6834 327,040 495 737 495
پلی پروپیلن RP270G 307,680 760 760 760
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 20 20
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 259,487 348 391.5 348
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 259,487 87 152.25 87
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 258,133 348 804.75 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 258,133 174 348 174
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 258,133 435 1,218 435
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 258,133 87 261 87
پلی پروپیلن نساجی 1102L 258,133 174 348 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 313,637 174 304.5 174
پلی استایرن معمولی 1115 329,631 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1115 329,631 0 121 121
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 313,637 87 195.75 87
پلی پروپیلن نساجی HP510L 258,133 864 2,880 864
پلی پروپیلن نساجی HP550J 258,133 288 720 288
پلی پروپیلن نساجی HP552R 258,133 864 2,328 864
پلی پروپیلن فیلم HP525J 259,487 1,008 1,176 1,008
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 264,902 550 1,122 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 265,443 220 418 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 264,902 704 1,738 704
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 264,902 132 242 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 290,623 242 616 242
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 290,623 220 484 220
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 313,637 240 400 240
پلی پروپیلن نساجی SF060 258,133 1,060 2,500 1,060
نخ پلی استر 48F180DTA 662,150 38 38 38
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 95 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 599,862 36 90 36
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 700,000 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 258,133 210 546 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 258,133 189 441 189
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 258,133 189 483 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 270,317 105 294 105
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 259,487 357 399 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 313,637 231 378 231
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 299,558 252 525 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 264,902 189 420 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 290,623 147 315 147
پلی وینیل کلراید S65 226,084 2,640 4,100 2,640
پلی پروپیلن نساجی HP510L 258,133 650 1,790 650
پلی وینیل کلراید S65 226,084 500 840 500
پلی وینیل کلراید S65 226,084 2,618 3,916 2,618
پلی پروپیلن نساجی HP552R 258,133 150 500 150
پلی پروپیلن نساجی V30S 258,133 100 390 100
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 720,184 20 0 0
پلی وینیل کلراید S65 226,084 4,246 7,733 4,246
پلی وینیل کلراید S65 226,084 1,000 2,300 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP550J 258,133 250 690 250
پلی پروپیلن نساجی HP500M 258,133 150 420 150
پلی پروپیلن نساجی HP565S 273,621 500 700 500
پلی پروپیلن نساجی HP552R 258,133 500 1,720 500
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 362,060 540 55 55
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 411,337 705.6 564.48 564.48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 417,023 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 353,291 2,244 2,200 2,200
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 376,415 946 726 726
پلی استایرن انبساطی 321HS 340,942 110 20 20
پلی استایرن انبساطی 422FC 339,385 30 25 25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 253,087 480 192 192
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 253,087 198 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 242,355 360 288 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 243,709 120 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 243,709 192 96 72
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 253,087 432 144 144
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 376,415 2,068 462 330
پلی استایرن معمولی 1115 329,631 0 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 362,060 0 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 362,060 500 450 450
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 362,060 2,000 230 215
پلی استایرن انبساطی R200 340,942 840 135 135
پلی استایرن انبساطی R310 340,942 980 55 55
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 255,930 1,300 1,940 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 321,062 1,800 2,420 1,800
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 457,821 160 180 160
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 411,337 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 253,087 1,804 2,266 1,804
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 253,087 3,014 3,872 3,014
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 417,023 181.44 262.08 181.44
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 245,980 2,200 3,036 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 242,355 880 2,068 880
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 242,355 110 176 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 353,291 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 360,035 1,012 1,650 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 242,355 1,100 1,820 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 242,355 1,000 1,780 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 376,415 0 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 242,355 1,496 3,058 1,496
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 245,980 0 1,012 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 245,980 2,750 946 924
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 290,447 2,992 3,938 2,992
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 1,518 1,804 1,518
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 245,980 240 168 144
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 245,980 0 96 96
پلی استایرن انبساطی 221HS 340,942 150 190 150
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 306,730 2,002 2,442 2,002
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 1,177 1,507 1,177
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 528 935 528
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 457,821 550 755 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 312,288 2,464 3,498 2,464
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 312,288 1,232 1,694 1,232
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 321,062 308 638 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 242,565 0 140 140
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 242,565 1,720 1,600 1,580
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 255,930 1,248 1,392 1,248
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 242,565 550 1,848 550
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 255,930 110 176 110
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 253,087 20 75 20
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 253,087 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 247,980 456 648 456
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 237,962 1,080 2,376 1,080
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 242,355 1,536 3,288 1,536
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 253,087 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 366,138 308 638 308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 350,400 418 484 418
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 255,930 4,510 7,920 4,510
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 297,814 2,400 3,320 2,400
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 255,930 240 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 237,962 240 744 240
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 254,451 240 264 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 242,355 506 1,430 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 237,962 192 360 192
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 242,355 0 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 247,980 216 480 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 243,709 0 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 243,709 0 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 245,980 1,800 2,112 1,800
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 253,087 0 984 984
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 253,087 1,752 744 696
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 253,087 0 96 96
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 376,415 0 352 352
جمع 106989.05 144912.01 91095.12
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است