خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 26 خرداد 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 26 خرداد 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 26 خرداد 1402

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 61.6 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07UV 232,589 2,000 688 656
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,386 2,160 544 272
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 258,662 480 368 224
پلی بوتادین رابر 1220 401,590 705.6 100.8 100.8
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 240 40 40
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,386 0 16 16
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07UV 232,589 0 16 16
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 258,662 0 144 144
پلی پروپیلن فیلم RP120L 414,383 66 198 66
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,386 400 620 400
پلی بوتادین رابر 1220 401,590 1,008 262.08 262.08
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 190 90
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 52.8 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 0 4.4 4.4
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 80 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 362,475 198 11 11
پلی استایرن معمولی MP08 337,805 140 170 90
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 369,303 616 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 353,193 550 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 337,805 1,001.25 472.5 213.75
پلی استایرن مقاوم 6045 365,025 506 187 137.5
پلی استایرن معمولی 1028 337,805 154 88 66
پلی استایرن مقاوم 7240 365,025 902 1,331 880
پلی استایرن معمولی MP08 337,805 50 5 5
پلی استایرن معمولی MP08 337,805 0 15 15
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 258,662 0 16 16
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 20 20
پلی استایرن مقاوم 6045 365,025 0 27.5 27.5
پلی استایرن مقاوم 4125 387,622 220 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 337,805 484 121 99
پلی استایرن مقاوم 7240 365,025 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1540 337,805 605 1,287 605
پلی استایرن معمولی 1540 337,805 902 1,507 748
پلی استایرن معمولی 1540 337,805 0 154 154
نخ پلی استر گرید D 242,014 36 96 36
نخ پلی استر 160D48FB 455,456 36 162 36
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 72 180 72
نخ پلی استر 250D48FC 396,810 14 56 14
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 176 594 176
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 220 770 220
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 110 176 110
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 18 72 18
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 266,168 87 130.5 87
پلی استایرن معمولی 1309 337,805 180 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 337,805 176 0 0
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 110 60
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 710,000 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 690,000 66 44 44
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 690,000 84 63 63
نخ پلی استر 96F560DTA 599,862 36 36 36
نخ پلی استر 48F180DTA 662,150 38 19 19
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 276,998 126 126 126
پودر پلی وینیل کلراید EP450 670,000 72 0 0
پلی پروپیلن RP270G 311,654 1,000 1,000 1,000
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L 256,869 50 70 50
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZR230C 310,708 27 27 27
پلی استایرن معمولی 1028 337,805 0 88 88
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 266,168 348 391.5 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 264,814 348 1,000.50 348
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 264,814 174 369.75 174
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 264,814 435 1,044 435
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 264,814 261 348 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 320,318 261 413.25 261
پلی پروپیلن نساجی 1102L 264,814 174 348 174
پلی وینیل کلراید S65 230,152 2,640 4,040 2,640
پلی وینیل کلراید S70 332,841 560 0 0
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 690,000 0 22 22
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 20 60 20
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 95 133 95
نخ پلی استر 48F180DTA 662,150 0 19 19
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 320,318 240 300 240
پلی پروپیلن نساجی SF060 264,814 860 2,120 860
پلی پروپیلن نساجی HP510L 264,814 720 1,920 720
پلی پروپیلن نساجی HP550J 264,814 624 1,392 624
پلی پروپیلن نساجی HP552R 264,814 864 2,232 864
پلی پروپیلن فیلم HP525J 266,168 1,008 1,488 1,008
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 268,875 660 1,254 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 269,417 220 528 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 268,875 770 1,298 770
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 268,875 110 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 297,304 264 506 264
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 297,304 264 352 264
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 290,535 88 154 88
پلی پروپیلن نساجی HP510L 264,814 18 42 18
پلی پروپیلن فیلم HP525J 266,168 27 54 27
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 268,875 33 143 33
پلی پروپیلن نساجی HP550P 264,814 100 240 100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 264,814 100 450 100
پلی پروپیلن نساجی HP552R 264,814 200 870 200
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 264,814 147 567 147
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 264,814 210 231 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 264,814 210 483 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 266,168 357 546 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 320,318 210 378 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 297,304 147 252 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 303,531 252 378 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 268,875 189 336 189
پلی پروپیلن نساجی HP565S 280,703 580 840 580
پلی پروپیلن نساجی Z30S 264,814 220 960 220
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 320,318 88 242 88
پلی پروپیلن نساجی HP510L 264,814 950 1,960 950
پلی وینیل کلراید S65 230,152 500 1,180 500
پلی وینیل کلراید S65 230,152 2,618 4,136 2,618
پلی پروپیلن نساجی HP550J 264,814 400 820 400
پلی پروپیلن نساجی HP500M 264,814 300 660 300
پلی پروپیلن نساجی V30S 264,814 150 300 150
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 368,098 2,000 140 140
پلی استایرن انبساطی R200 346,871 840 80 80
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 418,309 705.6 141.12 141.12
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 423,859 423.36 423.36 423.36
پلی استایرن انبساطی 321HS 346,871 110 60 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 308,655 2,400 2,330 2,270
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 243,731 1,480 560 440
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 248,183 2,208 1,848 1,848
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 306,730 1,496 1,628 1,496
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 249,146 600 408 384
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 248,183 2,134 748 594
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 248,183 432 240 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 308,655 44 132 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 255,361 3,014 4,785 3,014
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 368,098 500 280 200
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 368,098 0 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 368,098 540 20 20
پلی استایرن انبساطی R200 346,871 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R310 346,871 980 40 40
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 418,309 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 255,361 2,497 2,783 2,497
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 423,859 181.44 302.4 181.44
پلی استایرن انبساطی 221HS 346,871 150 190 150
پلی استایرن انبساطی 422FC 345,287 30 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 325,500 0 33 33
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 325,500 1,177 935 913
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 325,500 528 825 528
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 259,768 4,510 5,016 4,510
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 241,360 1,000 1,920 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 269,691 110 209 110
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 259,768 55 143 55
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 308,655 0 130 130
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 475,340 550 615 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 323,546 0 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 323,546 2,772 2,948 2,728
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 323,546 1,232 2,486 1,232
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 243,731 550 1,562 550
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 243,731 0 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 259,768 110 330 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 248,183 0 192 192
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 255,361 0 624 624
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 255,361 1,800 1,248 1,176
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 248,183 2,200 2,332 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 241,360 1,100 1,720 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 259,768 1,440 1,752 1,440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 290,447 3,520 4,092 3,520
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 341,694 946 924 924
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 341,694 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 1,496 2,090 1,496
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 259,768 1,300 2,620 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 332,007 1,800 2,420 1,800
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 341,694 1,562 2,882 1,562
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 239,128 1,416 2,616 1,416
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 326,825 1,694 1,804 1,694
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 332,364 440 1,100 440
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 241,360 2,530 3,872 2,530
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 249,146 168 168 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 249,146 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 255,361 0 96 96
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 255,361 240 168 144
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 320,702 2,002 2,244 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 249,146 0 216 216
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 241,360 288 504 288
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 318,078 352 572 352
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 241,360 288 816 288
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 241,360 110 154 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 241,360 1,896 2,832 1,896
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 248,183 0 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 248,183 0 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 241,360 168 336 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 241,360 120 264 120
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 248,183 432 168 120
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 248,183 0 192 192
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 248,183 0 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 255,361 20 70 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 475,340 160 200 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 308,655 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 255,361 198 286 198
جمع کل 102065.65 127084.82 84256.11
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است