خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 29 بهمن 1400

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 29 بهمن 1400

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 29 بهمن 1400

نام کالا قیمت پایه عرضه عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 290,525 0 100 100
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 261,118 0 1,661 1,661
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 334,834 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 261,118 0 660 660
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 334,834 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 292,776 0 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 351,530 560 200 200
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 369,003 1,000 570 530
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 369,003 300 100 50
پلی استایرن انبساطی R200 349,452 500 310 260
پلی استایرن انبساطی R310 349,452 600 155 150
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 356,304 65 55 35
پلی استایرن انبساطی F400HD 312,934 30 5 5
اپوکسی رزین جامد E011P 1,087,366 50 10 10
پلی پروپیلن فیلم RP120L 447,115 330 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 253,284 102 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 369,003 500 410 385
پلی استایرن انبساطی F100HD 333,359 15 30 15
پلی وینیل کلراید S57 355,905 200 260 200
پلی وینیل کلراید S70 364,758 250 250 250
پلی وینیل کلراید S65 336,427 450 900 450
پلی وینیل کلراید S65 336,427 260 770 260
پلی کربنات 1012UR 921,831 70 120 70
پلی کربنات W1 1,017,706 20 0 0
پلی کربنات 0407UR 935,869 50 100 50
آلیاژ پلی کربنات LED 1,036,706 20 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,164,870 70.4 105.6 70.4
پلی بوتادین رابر 1220 403,290 302.4 302.4 302.4
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 348,559 200 20 20
پلی بوتادین رابر 1220 403,290 705.6 624.96 624.96
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 292,776 0 40 40
پلی استایرن معمولی MP08 356,018 160 155 105
پلی استایرن مقاوم 4512 413,176 140 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 369,003 0 80 80
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 369,003 0 390 390
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 369,003 0 95 95
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 369,003 0 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 369,003 0 125 125
پلی استایرن انبساطی R200 349,452 0 25 25
پلی استایرن انبساطی R200 349,452 0 200 200
پلی استایرن انبساطی R310 349,452 0 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 356,304 0 10 10
آلیاژ پلی کربنات ABS 987,706 20 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,001,706 20 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 348,559 0 20 20
پلی استایرن معمولی 1309 356,018 140 170 125
پلی بوتادین رابر 1220 403,290 0 20.16 20.16
پلی استایرن معمولی 1551 356,018 798.75 1,856.25 798.75
نخ پلی استر 250D48FA 367,835 550 418 418
نخ پلی استر 250D48FB 349,443 72 54 54
نخ پلی استر 250D48FC 312,660 14 14 14
نخ پلی استر 160D48FA 380,427 110 176 110
نخ پلی استر 500D96FA 369,729 220 286 220
نخ پلی استر 500D96FB 351,243 18 18 0
نخ پلی استر 160D48FB 361,406 18 36 18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 369,003 198 198 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 369,003 198 198 198
پلی استایرن معمولی 1115 356,018 451 286 264
پلی استایرن معمولی 24N 351,390 132 22 0
پلی استایرن مقاوم 7240 413,176 858 1,529 858
پلی استایرن معمولی 1540 356,018 759 2,189 759
پلی استایرن انبساطی 422FC 347,705 35 75 35
پلی استایرن معمولی MP08 356,018 0 55 55
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 369,003 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 349,452 0 15 15
پلی استایرن انبساطی R310 349,452 0 35 35
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 356,304 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1309 356,018 0 15 15
نخ پلی استر 250D48FA 367,835 0 132 132
نخ پلی استر 250D48FB 349,443 0 18 18
پلی استایرن معمولی 1115 356,018 0 187 187
پلی پروپیلن نساجی HP510L 336,095 960 1,512 960
پلی پروپیلن نساجی HP550J 336,095 288 528 288
پلی پروپیلن فیلم HP525J 341,195 840 1,080 840
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 344,594 990 1,056 990
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 344,594 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 344,594 220 198 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 344,594 1,100 1,628 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 344,594 330 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 344,594 0 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 357,627 110 440 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 357,627 110 462 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 362,727 330 242 242
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 362,727 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی SF060 336,095 1,120 1,500 1,120
نخ پلی استر 48F280DTA 376,452 0 32 32
نخ پلی استر 48F280DTA 376,452 224 176 176
نخ پلی استر 48F280DTB 361,394 50 60 50
نخ پلی استر 48F280DTC 338,806 45 15 15
نخ پلی استر 48F180DTA 405,215 32 80 32
نخ پلی استر 48F180DTB 389,006 50 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 379,685 0 38 38
نخ پلی استر 96F560DTA 379,685 95 57 57
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 336,095 420 1,197 420
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 336,095 420 693 420
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 336,095 420 588 420
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 341,195 651 903 651
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 373,606 168 231 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 344,594 0 42 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 344,594 147 105 105
پلی وینیل کلراید E6834 404,891 616 880 616
پلی وینیل کلراید S65 337,409 2,706 5,302 2,706
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 336,095 870 1,326.75 870
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 341,195 0 21.75 21.75
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 341,195 783 761.25 761.25
پلی پروپیلن نساجی C30S 336,095 946 1,562 946
پلی پروپیلن نساجی C30S 336,095 330 440 330
پلی پروپیلن نساجی Z30S 336,095 1,100 2,596 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 336,095 15 90 15
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 336,095 957 1,152.75 957
پلی پروپیلن نساجی Z30G 336,095 308 770 308
پلی پروپیلن نساجی Z30G 336,095 110 198 110
پلی پروپیلن نساجی V30S 336,095 110 418 110
پلی پروپیلن نساجی V30G 336,095 15 60 15
پلی پروپیلن نساجی HP500J 336,095 16 80 16
پلی پروپیلن نساجی HP552R 336,095 16 160 16
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 371,226 506 748 506
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 371,226 55 77 55
پلی وینیل کلراید S65 337,409 3,608 5,126 3,608
پلی پروپیلن نساجی HP552R 336,095 500 1,740 500
پلی پروپیلن نساجی HP510L 336,095 500 740 500
پلی وینیل کلراید S65 337,409 2,400 3,690 2,400
پلی پروپیلن نساجی Z30S 336,095 100 220 100
نخ پلی استر SD160D48FAA 485,999 40 60 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 447,175 20 40 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 360,506 110 44 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,813 2,200 770 616
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,813 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 261,389 308 792 308
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 336,922 0 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 336,922 960 576 552
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 338,055 144 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 336,922 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 336,922 120 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 299,694 1,680 432 312
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 299,694 0 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 236,117 2,712 1,008 912
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 236,117 0 1,464 1,464
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,813 1,400 1,530 1,400
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 421,968 180 300 180
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 424,691 151.2 171.36 151.2
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 261,389 814 440 374
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 261,389 0 88 88
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 424,691 322.56 262.08 262.08
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 336,922 800 1,270 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 336,922 1,000 1,110 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 282,457 1,606 1,177 1,089
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 282,457 0 275 275
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 282,457 430 60 60
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 290,401 1,012 682 682
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 290,401 0 330 330
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 231,584 2,420 4,631 2,420
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 303,093 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 303,093 1,100 451 385
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 336,922 1,408 1,364 1,166
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 336,922 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 261,389 1,606 1,738 1,606
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 340,321 110 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,813 1,704 1,440 1,344
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,813 0 72 72
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 347,029 110 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 272,722 110 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 264,279 110 242 110
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 251,813 220 330 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 268,138 2,002 2,904 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 298,987 1,012 1,782 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 262,755 2,002 2,926 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 292,837 1,364 2,068 1,364
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 278,648 1,716 2,046 1,716
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 304,551 330 638 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 313,922 2,002 2,816 2,002
پلی استایرن انبساطی 221HS 358,114 110 220 110
پلی استایرن انبساطی 321HS 358,114 140 195 140
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 254,545 1,507 1,826 1,507
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 238,887 506 1,166 506
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 347,029 154 198 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 217,590 253 473 253
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 299,694 0 33 33
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 299,694 506 495 451
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 336,922 1,210 550 440
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 336,922 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 300,827 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 300,827 506 143 143
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 299,694 110 25 25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 421,968 655 1,150 655
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 437,834 85 230 85
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 299,694 1,200 2,380 1,200
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 290,703 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 290,703 500 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 299,694 504 480 408
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 299,694 0 96 96
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 289,494 1,260 2,320 1,260
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 299,694 504 1,224 504
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 299,694 0 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 299,694 240 216 120
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 306,493 120 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 306,493 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 261,389 0 572 572
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 261,389 4,004 2,453 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 299,694 4,950 6,336 4,950
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 269,152 2,400 2,980 2,400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 258,389 500 60 20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 333,922 1,000 120 100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 333,922 0 30 30
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 409,447 806.4 362.88 362.88
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 231,584 504 567 504
جمع کل 96819.31 125048 86755.83

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است