خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 4 اسفند 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 4 اسفند 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 4 اسفند 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 400,000 210 120 100
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 394,652 396 154 154
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 80 30 30
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 20 20
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 44 17.6 17.6
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 378,069 528 440 440
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 371,469 484 22 22
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,131,500 44 118.8 44
اپوکسی رزین جامد پودری E12 1,083,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 378,069 0 88 88
پلی بوتادین رابر 1220 602,162 599.76 181.44 181.44
پلی بوتادین رابر 1220 602,162 504 141.12 141.12
پلی وینیل کلراید S57 342,631 292.5 596.25 292.5
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 371,469 0 396 396
پلی استایرن مقاوم 4512 400,710 350 280 275
پلی استایرن معمولی MP08 365,366 100 330 100
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 667,622 88 44 22
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 400 210 190
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 371,469 300 30 20
پلی استایرن انبساطی R310 373,127 700 500 480
پلی استایرن معمولی 1309 365,366 200 220 200
پلی استایرن معمولی 1309 365,366 198 264 198
پلی استایرن معمولی 1540 365,366 957 1,474 957
پلی استایرن معمولی GPPS1077 365,366 82.5 88 66
پلی استایرن مقاوم 6045 400,710 88 44 44
پلی استایرن معمولی 1233 365,366 242 225.5 159.5
پلی استایرن مقاوم 6045 400,710 825 313.5 247.5
نخ پلی استر 160D48FA 680,214 88 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 371,469 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 50 40
پلی استایرن مقاوم 4512 400,710 0 75 75
نخ پلی استر 250D48FA 667,622 0 22 22
نخ پلی استر 500D96FA 669,516 88 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 0 40 40
پلی استایرن انبساطی R310 373,127 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1551 365,366 956.25 1,237.50 956.25
پلی استایرن معمولی MP08 365,366 300 550 300
پلی استایرن مقاوم 7240 400,710 803 1,045 803
پلی استایرن انبساطی 422FC 371,469 30 90 30
پلی استایرن معمولی GPPS1077 365,366 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 6045 400,710 0 38.5 38.5
پلی استایرن مقاوم 6045 400,710 0 11 11
پلی پروپیلن نساجی 1102L 442,392 174 152.25 152.25
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 480,086 220 176 176
نخ پلی استر 48F280DTA 667,890 95 19 19
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 560 380 380
پلی وینیل کلراید E6834 550,720 506 396 396
پلی وینیل کلراید S65 324,863 1,010 980 980
پلی پروپیلن نساجی HP502N 442,392 140 80 80
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 60 80 50
پلی پروپیلن نساجی HP550P 442,392 100 60 40
پلی پروپیلن نساجی V30S 442,392 140 120 120
پلی وینیل کلراید S70 332,841 585 326.25 326.25
پلی وینیل کلراید S65 324,863 500 470 450
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 690,000 63 21 21
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 442,392 252 252 252
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 690,000 40 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 650,000 60 40 40
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 968 946 924
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L 429,120 160 60 60
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1233 365,366 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 442,392 522 565.5 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 442,392 435 630.75 435
پلی پروپیلن نساجی 1102L 442,392 0 21.75 21.75
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 495,164 348 609 348
پلی پروپیلن نساجی HP510L 442,392 648 912 648
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 744 888 744
پلی پروپیلن نساجی HP550J 442,392 336 408 336
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 450,685 440 748 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 449,931 528 858 528
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 449,931 770 1,716 770
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 449,931 154 176 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 480,086 0 44 44
نخ پلی استر 96F560DTA 669,607 20 0 0
نخ پلی استر 48F280DTC 641,174 45 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP564S 468,935 168 264 168
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 495,164 210 273 210
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 1,200 1,380 1,200
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 0 180 180
پلی وینیل کلراید E6834 550,720 0 55 55
پلی وینیل کلراید E6834 550,720 0 55 55
پلی وینیل کلراید S65 324,863 4,246 5,522 4,246
پلی وینیل کلراید S65 324,863 0 30 30
پلی پروپیلن نساجی HP510L 442,392 860 1,260 860
پلی پروپیلن نساجی HP550J 442,392 250 320 250
پلی پروپیلن نساجی HP500M 442,392 200 230 200
پلی پروپیلن نساجی HP502N 442,392 0 60 60
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 0 10 10
پلی پروپیلن نساجی HP550P 442,392 0 60 60
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 250 380 250
پلی پروپیلن نساجی V30S 442,392 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 324,863 2,200 3,146 2,200
پلی وینیل کلراید S65 324,863 0 50 50
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 800,000 10 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 442,392 252 252 252
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 442,392 252 252 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 459,354 210 357 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 495,164 357 756 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 498,179 84 126 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 449,931 63 105 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 463,124 252 462 252
پلی وینیل کلراید S65 324,863 2,000 2,420 2,000
پلی پروپیلن نساجی HP552R 442,392 1,100 1,276 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 442,392 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی Z30G 442,392 1,540 1,166 1,166
پلی پروپیلن نساجی Z30G 442,392 0 374 374
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 495,164 814 1,804 814
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C 483,234 18 66 18
پلی پروپیلن نساجی SF060 442,392 987 1,323 987
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L 429,120 0 100 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 303,512 112 208 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 303,512 640 640 640
پلی استایرن انبساطی R200 374,650 600 370 320
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 368,912 1,584 1,298 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 416,237 1,800 1,320 1,180
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 324,791 1,716 1,782 1,452
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 100.8 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 348,406 480 384 336
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 2,002 1,694 1,254
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 348,406 220 352 198
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 181.44 90.72 90.72
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 368,912 2,304 2,064 1,728
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 4.4 4.4
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 225 225
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 303,512 0 32 32
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 320,437 2,016 2,232 2,016
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 368,912 0 216 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 368,912 2,400 2,112 1,632
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 320,437 240 1,128 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 343,600 2,016 4,776 2,016
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 333,292 812 1,400 812
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 333,292 182 322 182
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 1,224 696 624
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 0 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 324,791 1,200 336 264
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 396,202 1,000 1,150 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 396,202 0 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 396,202 600 610 590
پلی استایرن انبساطی R200 374,650 0 50 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,125 990 418 242
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,125 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 390,125 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 1,804 2,090 1,804
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 348,406 3,504 4,392 3,504
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 368,912 264 1,012 264
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 368,912 0 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 402,114 440 528 440
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 379,979 220 308 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 343,600 1,400 2,200 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 416,237 0 620 620
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 348,406 50 160 50
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 286,081 2,486 4,642 2,486
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 302,112 1,012 1,562 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 293,838 990 1,452 990
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 291,511 1,012 2,288 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 292,583 1,012 1,760 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 286,846 1,936 2,794 1,936
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 324,791 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 324,791 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 312,899 506 1,672 506
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 628,549 705.6 624.96 624.96
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 306,516 1,012 1,870 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 368,912 1,100 1,390 1,100
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 348,406 0 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 324,791 1,200 1,824 1,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 368,912 1,000 1,720 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 0 110 110
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 0 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,125 1,012 2,134 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 416,237 1,012 1,870 1,012
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 423.36 221.76 221.76
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 324,791 220 528 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 312,899 308 528 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 312,899 3,212 4,092 3,212
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 348,406 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 348,406 220 440 220
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 324,791 15 35 15
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 0 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 324,791 0 374 374
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 324,791 3,014 2,882 2,486
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 370,913 3,000 3,990 3,000
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی 674,720 180 340 180
پلی استایرن انبساطی 221HS 374,650 200 380 200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 343,600 5,016 7,392 5,016
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 368,912 470 290 240
پلی استایرن انبساطی 321HS 374,650 120 200 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 405,000 2,101 2,827 2,101
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 674,720 550 510 470
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 674,720 0 5 5
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 771,108 55 90 55
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 348,406 1,392 1,848 1,392
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 348,406 216 624 216
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 324,791 1,416 2,136 1,416
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 368,912 0 264 264
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 368,912 216 576 216
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 297,774 88 220 88
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 419,453 330 22 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 308,974 462 1,078 462
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 409,892 110 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 653,870 100.8 100.8 100.8
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 464,040 435 435 435
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 464,040 252 252 252
پلی پروپیلن فیلم HP525J 464,040 432 432 432
پلی پروپیلن فیلم RP120L 464,040 242 374 242
پلی پروپیلن فیلم HP525J 464,040 462 484 462
جمع 111760.01 145715.99 103011.94
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است