خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 3 آذر 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 3 آذر 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی 3 آذر 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 285,503 320 1,152 320
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 373,621 528 418 418
پلی بوتادین رابر 1220 567,332 1,008 40.32 40.32
پلی بوتادین رابر 1220 567,332 1,008 544.32 544.32
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 123.2 26.4 26.4
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 8.8 8.8
پلی بوتادین رابر 1220 567,332 0 120.96 120.96
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 373,621 0 66 66
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 150 30 30
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 567,332 0 161.28 161.28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 4.4 4.4
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 500,000 50 10 10
پلی استایرن معمولی MP08 336,028 350 170 150
پلی استایرن مقاوم 4512 361,614 250 95 95
پلی استایرن معمولی 1551 336,028 956.25 787.5 618.75
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 390,002 594 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 361,614 902 1,133 902
پلی استایرن معمولی 1540 336,028 957 2,167 957
پلی استایرن معمولی 1460 336,028 55 66 44
پلی استایرن انبساطی 422FC 366,920 20 35 20
پلی استایرن مقاوم 6045 361,614 88 335.5 88
پلی استایرن معمولی 1028 336,028 220 104.5 104.5
پلی استایرن معمولی 1115 336,028 550 203.5 137.5
پلی استایرن معمولی 1309 336,028 300 300 300
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 390,002 310 170 90
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 336,028 0 40 40
پلی استایرن مقاوم 4512 361,614 0 150 150
پلی استایرن معمولی 1551 336,028 0 67.5 67.5
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 390,002 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1460 336,028 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1028 336,028 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 4125 383,999 352 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 336,028 176 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 390,002 0 70 70
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 366,920 250 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 715,000 20 20 20
پلی پروپیلن نساجی SF060 348,633 630 1,134 630
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 348,633 348 500.25 348
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 364,768 105 294 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 402,417 210 399 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 397,218 147 336 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 351,322 147 399 147
پلی پروپیلن نساجی HP550J 348,633 500 670 500
پلی پروپیلن نساجی HP510L 348,633 480 768 480
پلی پروپیلن نساجی HP552R 348,633 168 600 168
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 351,322 88 440 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 352,039 110 286 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 351,322 33 209 33
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 371,939 110 264 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R 348,633 1,460 2,780 1,460
پلی پروپیلن نساجی Z30S 348,633 300 560 300
پلی وینیل کلراید E6834 488,108 506 682 506
پلی وینیل کلراید S65 292,865 600 730 270
پلی پروپیلن نساجی HP552R 348,633 308 1,034 308
پلی پروپیلن نساجی HP565S 369,551 220 440 220
پلی پروپیلن نساجی HP500M 348,633 400 430 400
پلی استایرن معمولی MP08 336,028 0 160 160
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 850,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 44 22 0
نخ پلی استر 160D48FA 690,000 40 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 675,000 20 0 0
نخ پلی استر 144F550DTA 685,000 20 0 0
نخ پلی استر 288F550DTA 695,000 20 0 0
نخ پلی استر 48F280DTA 665,622 114 38 38
نخ پلی استر 48F280DTA 665,622 0 19 19
نخ پلی استر 96F560DTA 676,564 20 70 20
نخ پلی استر 48F180DTA 696,325 38 57 38
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 402,417 126 315 126
پلی پروپیلن نساجی PYI250 348,633 147 252 147
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 348,633 105 294 105
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 348,633 315 357 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 348,633 357 483 357
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 348,633 522 783 522
پلی پروپیلن نساجی 1102L 348,633 174 282.75 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 402,417 87 239.25 87
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 351,322 147 462 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 371,939 126 399 126
پلی پروپیلن نساجی SIF010 348,633 63 105 63
پلی پروپیلن نساجی HP550J 348,633 168 408 168
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 371,939 66 198 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 380,007 88 220 88
پلی پروپیلن نساجی HP510L 348,633 1,200 2,030 1,200
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 22 22 22
پلی وینیل کلراید S65 292,865 1,250 1,250 1,250
پلی پروپیلن نساجی C30S 348,633 990 1,936 990
پلی وینیل کلراید S65 292,865 3,256 4,939 3,256
پلی وینیل کلراید S65 292,865 2,508 2,596 2,288
پلی وینیل کلراید S65 292,865 0 220 220
پلی وینیل کلراید S65 292,865 0 70 70
پلی پروپیلن نساجی HP552R 348,633 80 240 80
پلی وینیل کلراید S65 292,865 2,640 1,620 860
پلی وینیل کلراید S65 292,865 0 400 400
پلی پروپیلن نساجی Z30S 348,633 880 1,694 880
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 371,939 990 2,002 990
پلی پروپیلن شیمیایی C30G 348,633 110 550 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 321,543 1,804 1,892 1,606
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 302,485 1,680 840 720
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 313,206 2,520 1,728 1,488
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 376,681 190 30 30
پلی استایرن انبساطی F205 376,681 1,200 40 20
پلی استایرن انبساطی F205 376,681 250 70 70
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 328,947 2,400 432 384
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 302,485 1,440 816 816
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 321,543 1,704 120 24
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 338,816 220 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 328,947 3,102 1,144 968
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 593,425 604.8 403.2 383.04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 305,784 2,200 1,166 1,012
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 1,705 858 792
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ 314,999 55 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 611,520 550 310 255
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 698,880 55 55 55
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 305,784 2,400 648 480
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 328,947 550 490 310
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 381,909 2,002 946 726
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 295,314 2,360 2,260 2,140
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 328,947 70 80 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 610,224 120.96 100.8 80.64
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 305,784 3,322 2,486 2,288
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 321,543 1,392 1,512 1,176
پلی استایرن معمولی 1115 336,028 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 321,543 0 198 198
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 302,485 0 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 313,206 0 984 984
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 376,681 0 30 30
پلی استایرن انبساطی F205 376,681 0 30 30
پلی استایرن انبساطی F305 376,681 260 0 0
پلی استایرن انبساطی F305 376,681 280 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 328,947 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 302,485 0 264 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 302,485 30 60 30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 313,206 1,400 2,320 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 406,433 1,800 2,240 1,800
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 271,705 2,112 3,608 2,112
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 328,947 264 308 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 296,750 2,002 3,938 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 328,947 0 242 242
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 358,553 330 440 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 266,377 2,288 3,762 2,288
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 593,425 0 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 610,224 0 25.2 25.2
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 610,224 0 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 610,224 504 302.4 302.4
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 295,962 1,496 2,134 1,496
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 290,447 2,002 3,806 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 264,094 110 374 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 313,206 4,004 5,764 4,004
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 305,784 0 110 110
پلی استایرن انبساطی 221HS 368,558 150 280 150
پلی استایرن انبساطی 321HS 368,558 110 160 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 328,947 1,100 1,210 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 313,206 700 2,020 700
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 328,947 1,000 1,630 1,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ 314,999 0 33 33
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 363,214 0 370 370
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 363,214 2,400 2,090 2,030
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 611,520 0 15 15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 305,784 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 328,947 0 60 60
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 381,909 0 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 295,314 0 220 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 610,224 282.24 221.76 221.76
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 305,784 0 374 374
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 321,543 110 220 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 321,543 0 96 96
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 321,543 0 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 321,543 110 418 110
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 379,577 220 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 305,784 1,408 1,628 1,408
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 348,925 506 792 506
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 328,947 2,310 2,662 2,310
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 328,947 110 396 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 334,326 88 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 611,520 150 160 150
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 321,543 80 130 80
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 321,543 3,216 4,008 3,216
پلی پروپیلن فیلم RP120L 519,476 154 330 154
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 519,476 326.25 326.25 326.25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 519,476 231 252 231
پلی پروپیلن فیلم HP525J 519,476 352 418 352
جمع 101385.5 116,931 79596.66
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است