خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 26 آبان 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 26 آبان 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 26 آبان 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 307,467 630 1,512 630
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 52.8 17.6 17.6
پلی بوتادین رابر 1220 575,104 604.8 90.72 90.72
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 123.2 4.4 4.4
پلی بوتادین رابر 1220 575,104 1,008 322.56 322.56
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 150 5 5
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 378,069 528 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 575,104 0 20.16 20.16
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 0 4.4 4.4
پلی کربنات 0710UR 1,039,000 80 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 332,474 350 210 210
پلی استایرن مقاوم 4512 362,893 250 245 165
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 740 390 390
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 371,469 130 90 10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 394,652 396 396 396
پلی استایرن معمولی 1115 332,474 220 159.5 159.5
پلی استایرن مقاوم 6045 362,893 88 99 71.5
پلی استایرن معمولی 1551 332,474 956.25 517.5 495
پلی استایرن معمولی 1309 332,474 300 300 300
پلی استایرن مقاوم 7055 387,086 22 11 11
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 430,000 200 20 20
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 88 66 44
نخ پلی استر 160D48FB 636,703 90 36 36
پلی استایرن معمولی 24N 332,474 176 22 22
پلی استایرن مقاوم 7240 362,893 858 1,045 858
پلی استایرن معمولی 1540 332,474 957 1,606 957
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 500,000 50 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 480,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 332,474 0 35 35
پلی استایرن مقاوم 4512 362,893 0 15 15
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 394,652 0 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 371,469 0 50 50
پلی استایرن انبساطی R310 373,127 50 160 50
پلی استایرن معمولی 1028 332,474 110 159.5 110
پلی استایرن مقاوم 4125 385,358 352 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 332,474 0 45 45
نخ پلی استر 250D48FB 624,741 54 144 54
نخ پلی استر 250D48FA 657,622 0 44 44
نخ پلی استر 500D96FA 659,516 88 132 88
پلی استایرن معمولی 24N 332,474 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1460 332,474 55 77 55
پلی استایرن انبساطی 422FC 371,469 20 35 20
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 66 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R 349,445 1,460 2,520 1,460
پلی پروپیلن نساجی HP550J 349,445 120 504 120
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 352,125 88 616 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 371,781 66 220 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 380,715 110 352 110
پلی وینیل کلراید S65 291,892 2,060 2,540 2,060
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 402,158 189 462 189
نخ پلی استر 48F280DTA 665,622 114 76 76
پلی پروپیلن نساجی HP550J 349,445 450 740 450
پلی وینیل کلراید S65 291,892 500 580 50
پلی وینیل کلراید S65 291,892 2,706 3,278 2,706
نخ پلی استر 96F560DTA 676,564 38 38 38
پلی وینیل کلراید E6834 486,487 506 627 506
پلی وینیل کلراید S65 291,892 1,500 1,640 1,240
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 371,781 110 528 110
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 0 26.4 26.4
پلی استایرن مقاوم 4512 362,893 0 70 70
پلی استایرن مقاوم 6045 362,893 0 16.5 16.5
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 850,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 715,000 0 22 22
نخ پلی استر 160D48FA 690,000 40 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 675,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 715,000 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP510L 349,445 1,300 2,250 1,300
پلی پروپیلن نساجی Z30S 349,445 300 620 300
پلی پروپیلن نساجی HP510L 349,445 480 1,320 480
پلی پروپیلن نساجی HP552R 349,445 168 432 168
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 352,840 88 308 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 352,125 33 231 33
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 371,781 66 374 66
پلی وینیل کلراید S65 291,892 594 1,188 594
پلی پروپیلن نساجی V30S 349,445 250 400 250
پلی پروپیلن نساجی SF060 349,445 546 1,050 546
پلی پروپیلن نساجی PYI250 349,445 105 420 105
پلی پروپیلن نساجی HP500M 349,445 400 580 400
نخ پلی استر 48F180DTA 696,325 38 0 0
پلی وینیل کلراید S65 291,892 0 190 190
پلی وینیل کلراید S65 291,892 3,740 5,313 3,740
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 349,445 105 378 105
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 349,445 315 609 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 349,445 315 546 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 365,527 105 294 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 402,158 210 336 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 397,869 147 315 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L 352,125 126 399 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 352,125 147 462 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 371,781 126 441 126
نخ پلی استر 48F280DTC 652,310 45 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R 349,445 80 220 80
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 349,445 522 1,131 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 349,445 435 913.5 435
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 402,158 174 326.25 174
پلی پروپیلن نساجی Z30S 349,445 990 1,914 990
پلی پروپیلن نساجی Z30G 349,445 154 572 154
پلی پروپیلن نساجی HP552R 349,445 1,254 2,420 1,254
پلی پروپیلن نساجی HP565S 370,412 660 902 660
پلی پروپیلن نساجی C30S 349,445 110 638 110
نخ پلی استر 144F550DTA 685,000 20 0 0
نخ پلی استر 288F550DTA 695,000 40 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 301,481 2,712 1,056 1,056
پلی استایرن انبساطی F205 376,681 340 60 50
پلی استایرن انبساطی F205 376,681 550 70 50
پلی استایرن انبساطی F305 376,681 310 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 328,713 1,452 1,562 1,298
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 338,574 440 286 220
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 608,197 282.24 181.44 181.44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 320,475 110 132 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 328,713 902 1,056 770
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 304,769 2,200 2,024 1,936
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 2,508 1,144 1,122
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ 313,953 55 33 33
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 602,582 490 255 175
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 380,641 1,980 1,056 726
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 405,084 44 110 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 294,333 1,860 1,820 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B 304,769 120 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 334,074 616 110 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 320,475 1,704 600 384
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 304,769 2,280 984 768
پلی استایرن معمولی MP08 332,474 0 105 105
پلی استایرن معمولی 1115 332,474 0 60.5 60.5
پلی پروپیلن فیلم RP120L 559,988 154 440 154
پلی پروپیلن فیلم HP525J 559,988 120 264 120
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 320,475 3,216 4,500 3,216
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 320,475 80 150 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,166 1,400 2,140 1,400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 405,084 1,800 1,520 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 405,084 0 160 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 380,641 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 380,641 264 352 242
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 320,475 2,002 2,662 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 328,713 2,400 864 576
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 301,481 720 888 720
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 312,166 0 720 720
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 312,166 2,520 1,896 1,800
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 608,197 504 504 504
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 591,455 604.8 322.56 322.56
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 591,455 0 40.32 40.32
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 301,481 0 144 144
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 390,002 550 970 550
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 301,481 408 504 408
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 390,002 30 120 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 376,681 240 160 160
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 376,681 0 80 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 301,481 360 672 360
پلی استایرن انبساطی F205 376,681 0 40 40
پلی استایرن انبساطی F305 376,681 300 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 301,481 40 120 40
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 328,713 528 528 396
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 328,713 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 358,297 660 1,496 660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 269,675 1,012 2,046 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 282,517 1,606 2,068 1,606
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 608,197 120.96 161.28 120.96
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 264,387 1,518 2,442 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 297,446 2,002 3,388 2,002
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 608,197 0 80.64 80.64
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 274,459 374 836 374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 291,902 1,012 2,420 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 328,713 1,000 1,360 1,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 298,238 2,486 4,158 2,486
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,166 700 1,860 700
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 328,713 1,100 1,590 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 304,769 3,014 3,366 2,838
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 304,769 0 176 176
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 312,166 4,004 6,424 4,004
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 320,475 0 44 44
پلی استایرن انبساطی 221HS 368,558 150 240 150
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 362,008 2,400 3,280 2,400
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 328,713 0 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 304,769 16 48 16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 328,713 100 120 60
پلی استایرن انبساطی 321HS 368,558 110 180 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 602,582 150 170 150
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 304,769 0 264 264
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 380,000 0 176 176
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ 313,953 0 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 602,582 0 5 5
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 688,665 55 105 55
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 320,475 902 2,046 902
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 320,475 110 264 110
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 378,317 704 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 380,641 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 304,769 1,408 1,738 1,408
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 405,084 0 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 347,766 506 682 506
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 294,333 0 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 328,713 1,782 2,024 1,782
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 328,713 110 264 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 334,074 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 320,475 0 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 304,769 0 48 48
پلی پروپیلن فیلم HP525J 559,988 242 330 242
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 559,988 326.25 326.25 326.25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 559,988 168 168 168
جمع 103392.3 130,969 85972.41
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است