خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 17 شهریور 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 17 شهریور 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 17 شهریور 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن معمولی 1028 331,053 0 16.5 16.5
پلی استایرن معمولی 1115 331,053 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 265,252 800 1,056 800
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 244,081 1,040 944 864
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 61.6 74.8 61.6
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 70.4 17.6 17.6
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 231,776 960 1,536 960
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,696 1,008 2,380 1,008
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 370,657 528 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 388,797 1,008 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 388,797 1,008 120.96 120.96
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,696 200 680 200
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 150 50 50
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,134,947 40 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 244,081 0 176 176
پلی استایرن معمولی MP08 334,180 80 80 70
پلی استایرن معمولی MP08 334,180 110 75 75
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 0 100 100
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 80 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,199,722 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,153,454 40 0 0
پلی کربنات W1 1,171,961 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,063,880 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 386,902 2,000 600 550
پلی استایرن معمولی 1551 334,180 450 956.25 450
پلی استایرن معمولی 1309 334,180 180 200 180
پلی استایرن مقاوم 6045 362,680 253 588.5 253
نخ پلی استر 250D48FB 462,493 180 378 180
نخ پلی استر 160D48FA 499,427 88 286 88
پلی استایرن معمولی 1540 334,180 957 1,848 957
پلی استایرن مقاوم 4512 362,680 198 0 0
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 537,000 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 386,902 484 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 386,902 0 80 80
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 386,902 1,400 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 365,512 1,400 190 170
پلی استایرن انبساطی R200 365,512 0 40 40
پلی استایرن انبساطی R310 365,512 1,300 120 110
پلی استایرن انبساطی R310 365,512 0 20 20
پلی استایرن معمولی 1551 334,180 506.25 821.25 506.25
پلی استایرن مقاوم 4125 385,131 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 362,680 253 264 220
پلی استایرن مقاوم 6045 362,680 0 33 33
پلی استایرن معمولی 1028 334,180 110 110 66
پلی استایرن معمولی 1115 334,180 132 220 132
پلی استایرن مقاوم 7055 386,858 44 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 334,180 176 0 0
نخ پلی استر گرید D 252,014 24 48 24
نخ پلی استر 500D96FB 464,293 36 126 36
نخ پلی استر 250D48FC 413,810 14 56 14
نخ پلی استر 250D48FA 486,835 330 704 330
پلی استایرن مقاوم 7240 362,680 902 1,342 902
پلی استایرن انبساطی 422FC 363,888 0 5 5
پلی استایرن انبساطی 422FC 363,888 50 45 45
پلی پروپیلن نساجی HP550P 268,225 100 360 100
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 114 133 114
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 95 38
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 276,348 147 252 147
پلی پروپیلن نساجی V30S 268,225 100 320 100
پلی وینیل کلراید S65 233,329 2,596 4,972 2,596
پلی پروپیلن نساجی HP552R 268,225 880 2,134 880
پلی وینیل کلراید E6834 386,659 506 682 506
پلی وینیل کلراید S65 233,329 286 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 268,225 522 1,827 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 268,225 783 2,240.25 783
پلی پروپیلن نساجی 1102L 268,225 261 804.75 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 315,607 261 652.5 261
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 60 40 40
نخ پلی استر 160D48FA 697,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 665,000 44 44 44
نخ پلی استر 250D48FA 635,000 60 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 630,000 80 100 80
پلی پروپیلن نساجی SF060 268,225 693 1,848 693
پلی پروپیلن نساجی HP510L 268,225 600 1,560 600
پلی پروپیلن نساجی HP550J 268,225 240 744 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 268,225 552 1,032 552
پلی پروپیلن فیلم HP525J 269,579 432 0 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L 401,164 132 176 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 276,348 374 946 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 276,889 110 440 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 276,348 484 1,386 484
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 276,348 88 308 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 292,593 198 726 198
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 292,593 176 528 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 298,008 154 396 154
پلی پروپیلن نساجی HP552R 268,225 250 770 250
پلی پروپیلن نساجی Z30S 268,225 100 200 100
پلی وینیل کلراید S65 233,329 2,040 3,640 2,040
پلی وینیل کلراید S65 233,329 616 1,980 616
پلی پروپیلن نساجی SF060 268,225 105 294 105
پلی پروپیلن نساجی PYI250 268,225 252 714 252
نخ پلی استر 48F180DTA 692,195 38 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP550J 268,225 300 680 300
پلی پروپیلن نساجی HP500M 268,225 300 700 300
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 268,225 210 483 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 268,225 210 525 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 268,225 210 483 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 280,409 126 294 126
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 269,579 105 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 315,607 189 546 189
پلی پروپیلن نساجی HP510L 268,225 1,050 2,900 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 292,593 168 462 168
پلی پروپیلن نساجی Z30S 268,225 500 1,260 500
پلی پروپیلن نساجی HP552R 268,225 1,800 4,180 1,800
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 311,004 168 462 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 297,466 63 105 63
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 665,000 40 0 0
پلی وینیل کلراید S65 233,329 500 0 0
پلی پروپیلن نساجی V30S 268,225 200 460 200
پلی پروپیلن فیلم HP525J 269,579 396 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S 268,225 880 2,376 880
پلی پروپیلن نساجی Z30S 268,225 484 1,232 484
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 276,348 396 748 396
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 292,593 396 1,034 396
پلی وینیل کلراید S65 233,329 1,100 2,180 1,100
پلی وینیل کلراید S65 233,329 4,158 7,161 4,158
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 692,500 20 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 674,000 20 60 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 692,000 20 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 673,300 20 60 20
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 269,579 87 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 276,348 300 900 300
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 351,670 1,512 1,368 1,128
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 434,581 1,800 1,620 1,400
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 356,725 2,520 1,488 1,080
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,524 2,992 1,606 1,254
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 357,754 3,000 6,192 3,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 386,127 1,000 1,690 1,000
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 574,064 150 360 150
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 331,405 2,520 96 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 321,828 25 40 25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 357,754 768 192 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 321,828 408 576 408
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 351,670 0 72 72
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 343,946 120 360 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 351,670 0 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 351,670 1,300 1,520 1,180
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 434,581 0 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 321,828 2,856 1,056 792
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 321,828 0 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 357,754 1,606 2,618 1,606
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 331,405 1,408 2,200 1,408
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 356,725 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 356,725 0 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 356,725 2,398 1,430 1,188
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 356,725 110 264 110
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 571,127 1,008 20.16 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 366,917 220 352 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 356,725 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 356,725 2,178 902 616
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 387,301 330 638 330
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 391,489 0 30 30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 391,489 3,000 2,920 2,670
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 357,754 1,200 624 312
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 357,754 0 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 351,670 1,000 1,580 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 351,670 3,520 4,840 3,520
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 285,877 1,518 2,728 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 280,521 2,002 3,520 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 298,883 1,650 2,662 1,650
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 356,725 0 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 356,725 600 300 210
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 356,725 1,000 3,090 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 331,405 1,518 2,134 1,518
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 356,725 1,100 1,410 890
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 356,725 0 210 210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 304,864 1,518 2,684 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 315,965 2,002 2,970 2,002
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 331,405 32 48 32
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 299,179 2,992 4,510 2,992
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 314,697 704 1,848 704
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 356,725 350 100 80
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 278,226 330 726 330
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 570,842 423.36 0 0
پلی استایرن انبساطی 221HS 364,751 120 490 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 364,751 110 270 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 347,000 1,705 1,914 1,705
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 574,064 550 520 375
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 574,064 0 20 20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 570,842 181.44 262.08 181.44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 357,754 110 550 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 331,405 0 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 331,405 2,816 3,080 2,530
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,524 0 88 88
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 410,524 1,012 1,892 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 314,697 0 80 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 314,697 1,200 1,160 840
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 351,670 110 308 110
جمع 112562.05 155109.6 86329.35
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است