خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 19 خرداد 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 19 خرداد 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)


آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 19 خرداد 1402

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 258,386 640 240 144
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 220 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07UV 232,589 2,000 1,408 1,088
پلی بوتادین رابر 1220 401,590 1,008 141.12 120.96
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,109,500 52.8 4.4 4.4
پلی استایرن مقاوم 6045 365,025 506 137.5 137.5
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,386 1,504 544 528
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 369,303 616 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 401,590 1,008 161.28 161.28
پلی استایرن معمولی 1551 337,805 1,001.25 978.75 933.75
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,255,600 61.6 17.6 17.6
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 120 130 50
پلی استایرن معمولی 1115 337,805 484 247.5 220
پلی استایرن معمولی 1028 337,805 154 60.5 60.5
پلی استایرن معمولی MP08 337,805 190 280 190
پلی استایرن مقاوم 4512 365,025 198 0 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L 414,383 66 88 66
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 353,193 528 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 365,025 902 1,089 902
پلی استایرن معمولی 1540 337,805 1,210 1,551 1,210
پلی استایرن معمولی 1460 337,805 55 88 55
پلی استایرن معمولی 1160 337,805 55 66 55
پلی استایرن معمولی 1309 337,805 180 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,296,500 40 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 479,427 88 198 88
نخ پلی استر 250D48FA 466,835 330 396 330
نخ پلی استر 250D48FB 443,493 90 180 90
نخ پلی استر 500D96FA 468,729 110 286 110
پلی کربنات 0407UR 1,101,200 120 20 0
نخ پلی استر 500D96FB 445,293 18 54 18
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,386 0 144 144
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07UV 232,589 0 480 480
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 710,000 40 80 40
پلی بوتادین رابر 1220 401,590 0 20.16 20.16
پلی بوتادین رابر 1220 401,590 0 20.16 20.16
پلی استایرن معمولی 1551 337,805 0 67.5 67.5
اپوکسی رزین جامد E011P 1,149,700 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,226,500 40 0 0
پلی کربنات W1 1,266,500 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,246,500 40 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 337,805 176 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,101,200 0 10 10
پلی استایرن معمولی 1115 337,805 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 6045 365,025 0 66 66
پلی استایرن مقاوم 4125 387,622 220 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 337,805 0 93.5 93.5
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 281,445 261 456.75 261
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 334,241 240 360 240
نخ پلی استر 48F280DTA 598,699 114 152 114
پلی پروپیلن نساجی HP510L 281,445 864 2,184 864
پلی پروپیلن فیلم HP525J 282,798 816 1,128 816
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 287,401 242 594 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 286,860 814 1,298 814
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 311,227 264 462 264
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 308,520 110 286 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 281,445 126 231 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 281,445 63 168 63
پلی پروپیلن نساجی Z30S 281,445 250 840 250
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,963 20 20 20
پلی وینیل کلراید E6834 321,853 506 627 506
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L 273,002 60 120 60
پلی وینیل کلراید S65 226,576 2,640 3,640 2,640
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 80 60
پلی وینیل کلراید S70 332,841 0 20 20
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 40 0
پلی استایرن معمولی 1115 337,805 0 44 44
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 282,798 522 609 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 281,445 435 674.25 435
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 281,445 261 500.25 261
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 281,445 435 848.25 435
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 334,241 261 435 261
پلی پروپیلن نساجی SF060 281,445 860 1,740 860
نخ پلی استر 96F560DTA 599,862 36 72 36
نخ پلی استر 48F180DTA 698,590 19 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP550J 281,445 648 1,608 648
پلی پروپیلن نساجی HP552R 281,445 864 2,232 864
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 286,860 748 1,232 748
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 286,860 110 220 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 311,227 242 440 242
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 281,445 126 399 126
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 281,445 168 441 168
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 282,798 357 483 357
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 293,628 105 189 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 334,241 189 336 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 321,516 210 378 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 311,227 147 399 147
پلی پروپیلن نساجی HP550P 281,445 150 260 150
پلی پروپیلن نساجی HP550J 281,445 300 670 300
پلی پروپیلن نساجی HP500M 281,445 300 960 300
پلی پروپیلن نساجی V30S 281,445 200 390 200
پلی پروپیلن نساجی HP552R 281,445 350 1,180 350
پلی پروپیلن نساجی HP510L 281,445 950 2,530 950
نخ پلی استر SD485D96FAA 653,315 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 700,000 44 88 44
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 700,000 63 63 63
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 760,000 20 40 20
نخ پلی استر SD160D48FAA 657,798 20 40 20
نخ پلی استر SD485D96FAA 655,963 20 40 20
پلی وینیل کلراید S65 226,576 500 1,600 500
پلی وینیل کلراید S65 226,576 2,618 3,850 2,618
پلی پروپیلن نساجی HP510L 281,445 150 490 150
پلی پروپیلن نساجی HP565S 298,331 600 940 600
پلی پروپیلن RP270G 329,638 1,000 1,000 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 369,303 500 420 260
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 369,303 2,000 180 160
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 369,303 540 20 20
پلی استایرن انبساطی R200 347,968 840 160 160
پلی استایرن انبساطی R200 347,968 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R310 347,968 980 20 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,386 500 140 140
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 258,386 0 40 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 249,800 0 200 200
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 249,800 1,480 1,440 1,240
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 432,252 705.6 544.32 544.32
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 432,252 0 40.32 40.32
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 255,717 3,014 2,244 2,068
پلی استایرن انبساطی 321HS 347,968 0 30 30
پلی استایرن انبساطی 321HS 347,968 110 80 80
پلی استایرن انبساطی 422FC 346,357 30 5 5
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 335,500 1,705 1,375 1,210
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 335,500 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 255,215 0 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 255,215 504 456 264
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 368,389 1,518 1,892 1,474
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 368,389 0 44 44
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 437,532 181.44 362.88 181.44
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 437,532 423.36 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 255,717 2,200 3,036 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 243,777 1,100 2,030 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 243,777 1,000 1,660 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 369,303 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,377 1,300 2,140 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 348,780 1,800 2,500 1,800
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 340,798 2,992 3,652 2,992
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 340,798 1,012 2,200 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 249,800 550 1,826 550
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 266,377 110 308 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 266,662 1,804 2,750 1,804
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 243,777 1,728 3,312 1,728
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 243,777 2,398 3,850 2,398
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 243,777 110 330 110
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 255,717 0 484 484
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 298,930 1,012 1,914 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 293,358 3,498 6,248 3,498
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 245,130 120 168 120
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 309,808 2,002 3,014 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 243,777 240 360 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 245,130 120 144 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 368,389 1,012 3,410 1,012
پلی استایرن انبساطی 221HS 347,968 120 230 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 352,358 2,508 3,454 2,508
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 266,377 1,368 2,400 1,368
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 345,757 1,980 2,266 1,980
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 262,030 240 720 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 275,992 110 253 110
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 266,377 55 154 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 496,624 550 620 550
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 245,197 120 576 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 245,197 120 264 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 245,197 1,776 2,544 1,776
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 266,662 4,510 5,511 4,510
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 266,662 20 70 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 255,717 1,992 2,832 1,992
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 266,662 2,208 2,424 2,208
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 266,662 1,008 1,272 1,008
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,377 4,510 5,786 4,510
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 255,385 506 1,342 506
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 325,268 2,400 2,920 2,400
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 496,624 200 260 200
جمع 103650.05 140977.99 90593.39
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.