خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 شهریور 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 شهریور 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 11 شهریور 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,130 0 140 140
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 325,942 0 21 21
پلی پروپیلن فیلم RP120L 408,476 330 220 220
پلی بوتادین رابر 1220 477,394 705.6 241.92 241.92
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 375,798 396 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 477,394 362.88 60.48 60.48
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 258,146 160 176 160
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 375,798 300 1,295 300
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 375,798 400 540 290
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 375,798 0 110 110
پلی استایرن انبساطی R200 354,882 40 315 40
پلی وینیل کلراید S65 235,981 200 150 140
پلی وینیل کلراید S65 235,981 0 60 60
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 375,798 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 222,604 96 128 96
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 258,146 160 304 160
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 375,798 150 600 150
پلی استایرن انبساطی R310 354,882 70 370 70
پلی بوتادین رابر 1220 477,394 0 312.48 312.48
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 358,054 560 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 300,818 400 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE 304,586 200 100 60
پلی پروپیلن نساجی HP502N 282,603 400 20 20
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,139,668 101.2 35.2 35.2
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 123.2 79.2 79.2
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 120 30 20
پلی استایرن مقاوم 6045 404,189 550 280.5 236.5
پلی استایرن معمولی 1309 341,566 170 110 110
پلی استایرن معمولی 1028 341,566 66 44 44
نخ پلی استر 250D48FA 405,835 110 484 110
پلی استایرن مقاوم 4512 400,955 198 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 341,566 300 315 300
پلی استایرن معمولی 1551 341,566 1,001.25 1,518.75 1,001.25
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,139,668 0 30.8 30.8
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,075,728 80 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 0 13.2 13.2
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 0 10 10
پلی استایرن مقاوم 6045 404,189 0 27.5 27.5
پلی استایرن معمولی 1309 341,566 0 60 60
پلی استایرن معمولی 1115 341,566 220 269.5 220
پلی استایرن معمولی 1028 341,566 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 7055 432,482 44 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 341,566 176 0 0
نخ پلی استر 500D96FC 346,570 14 28 14
نخ پلی استر 250D48FC 344,960 14 42 14
نخ پلی استر 500D96FB 387,343 18 72 18
نخ پلی استر گرید D 211,514 12 36 12
نخ پلی استر 160D48FB 397,506 36 72 36
نخ پلی استر 160D48FC 355,663 28 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 404,189 902 1,276 902
نخ پلی استر 500D96FA 407,729 110 264 110
پلی استایرن معمولی 1540 341,566 957 2,629 957
نخ پلی استر 160D48FA 418,427 110 286 110
پلی استایرن معمولی 1460 341,566 55 154 55
پلی استایرن معمولی 1160 341,566 55 198 55
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 266,130 33 11 0
نخ پلی استر 250D48FB 385,543 54 126 54
پلی استایرن انبساطی 422FC 353,108 25 130 25
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 1,139,668 0 8.8 8.8
پلی استایرن مقاوم 6045 404,189 0 33 33
نخ پلی استر SD250D48FAA 449,540 40 40 0
نخ پلی استر SD485D96FAA 434,520 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 492,580 0 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 492,580 40 20 20
پلی وینیل کلراید S65 236,264 2,200 2,560 2,200
پلی پروپیلن نساجی HP510L 282,941 240 1,176 240
پلی پروپیلن فیلم HP525J 286,714 504 912 504
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 287,972 220 924 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 288,475 110 594 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 287,972 880 2,948 880
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 287,972 110 308 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,951 110 528 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 304,951 110 374 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 308,096 154 264 154
نخ پلی استر SD250D48FAA 446,320 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 282,941 1,200 2,580 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 326,333 168 210 168
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 282,941 315 588 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 282,941 210 735 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 282,941 273 882 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 282,941 42 105 42
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 286,714 609 1,050 609
پلی وینیل کلراید S65 236,264 1,000 1,480 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 296,776 105 210 105
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 404,438 174 43.5 43.5
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 326,333 210 861 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 304,951 126 483 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 320,170 147 357 147
پلی وینیل کلراید S65 236,264 2,002 4,488 2,002
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 287,972 147 336 147
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 282,941 696 1,674.75 696
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 282,941 783 2,544.75 783
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 326,333 174 587.25 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE 326,333 87 108.75 87
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 282,941 174 239.25 174
پلی وینیل کلراید E6834 269,341 495 693 495
پلی پروپیلن نساجی V30S 282,941 528 660 528
پلی پروپیلن نساجی V30G 282,941 440 242 220
پلی پروپیلن نساجی V30G 282,941 0 220 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R 282,941 1,496 2,794 1,496
پلی پروپیلن نساجی HP510L 282,941 600 2,376 600
پلی پروپیلن نساجی HP552R 282,941 504 1,656 504
پلی وینیل کلراید S65 236,264 1,200 2,290 1,200
پلی وینیل کلراید S65 236,264 2,904 6,226 2,904
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,951 506 968 506
پلی پروپیلن نساجی HP500J 282,941 242 462 242
پلی پروپیلن فیلم HP525J 286,714 352 594 352
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 209 190 190
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 0 19 19
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 0 10 10
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 60 50 50
نخ پلی استر 48F280DTC 386,821 45 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 391,265 30 30 0
نخ پلی استر 96F560DTA 422,736 20 60 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 282,941 1,100 1,860 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 282,941 300 960 300
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R 274,453 50 120 50
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 293,961 3,300 1,595 1,331
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 282,935 110 44 44
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 400,815 1,008 645.12 645.12
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 418,438 201.6 110.88 110.88
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 418,438 201.6 161.28 161.28
پلی استایرن مقاوم 6045 404,189 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 226,957 2,200 3,872 2,200
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 293,961 0 440 440
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 263,619 1,408 3,432 1,408
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 225,979 2,200 3,817 2,200
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 226,957 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 226,957 2,200 2,112 2,090
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 262,802 1,100 605 451
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 262,802 0 275 275
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 262,802 0 374 374
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 248,366 110 165 110
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 229,535 440 880 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 225,979 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 225,979 55 33 33
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 262,802 1,300 1,820 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 303,112 1,800 3,220 1,800
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 226,957 1,804 2,024 1,804
پلی استایرن انبساطی 221HS 352,163 60 190 60
پلی استایرن انبساطی 321HS 352,163 55 185 55
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 282,935 2,508 1,925 1,925
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 282,935 0 55 55
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 282,935 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 324,305 2,332 3,014 2,332
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 259,996 209 594 209
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 229,535 2,016 2,784 2,016
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 264,060 110 165 99
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 264,060 0 11 11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 500,000 0 15 15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 500,000 555 540 540
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 500,000 180 420 180
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 275,220 1,518 1,386 1,320
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 275,220 0 132 132
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 279,834 2,100 2,390 2,100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 309,872 1,012 2,244 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 262,802 5,500 7,502 5,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 231,010 840 336 312
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 231,010 0 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 263,619 1,012 1,848 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 307,325 154 264 154
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 271,528 154 242 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 287,345 110 286 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 231,010 840 504 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 225,979 840 264 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 225,979 0 48 48
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 303,930 2,002 3,146 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 263,619 1,298 2,596 1,298
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 400,815 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 276,800 418 506 418
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 263,619 768 1,752 768
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 262,802 1,080 1,608 1,080
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 270,348 720 120 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 286,007 1,342 572 440
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 418,438 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 264,877 336 360 336
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 287,345 96 120 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 287,345 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 231,010 504 552 504
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 418,438 0 40.32 40.32
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 263,619 1,000 2,090 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 226,957 504 144 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 226,957 0 264 264
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 418,438 294 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 263,619 1,000 1,890 1,000
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 254,918 100 170 100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 229,535 1,606 2,860 1,606
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 269,694 0 462 462
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 269,694 1,364 814 748
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 225,979 704 1,276 704
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 286,007 1,650 1,012 946
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 286,007 0 704 704
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 269,694 0 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 269,694 1,650 1,672 1,452
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 225,979 800 300 280
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 225,979 0 80 80
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 225,979 0 420 420
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 229,535 3,102 3,520 3,102
جمع کل 99135.33 149234.5 89305.75

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.