خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 21 مرداد 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 21 مرداد 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 21 مرداد 1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 286,499 0 144 144
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 331,777 0 902 902
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 286,499 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم RP120L 428,640 330 66 66
نخ پلی استر 160D48FB 402,256 18 18 18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 406,877 396 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 392,903 100 25 25
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 100 5 5
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 101.2 30.8 30.8
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,189,478 154 44 44
پلی استایرن مقاوم 7240 433,384 902 341 341
پلی استایرن معمولی 1460 367,931 55 22 22
پلی استایرن معمولی 1160 367,931 55 44 44
پلی بوتادین رابر 1220 501,542 705.6 120.96 120.96
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 406,877 900 535 505
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 406,877 100 95 75
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 406,877 450 215 130
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 406,877 50 125 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 406,877 300 40 40
پلی استایرن انبساطی R200 385,383 50 15 15
پلی استایرن انبساطی R310 385,383 600 125 115
پلی وینیل کلراید S65 249,465 200 40 20
نخ پلی استر 250D48FA 410,835 330 572 330
نخ پلی استر 250D48FB 390,293 36 108 36
نخ پلی استر 250D48FC 349,210 14 56 14
نخ پلی استر 500D96FA 412,729 110 220 110
نخ پلی استر 500D96FC 350,820 14 42 14
پلی استایرن مقاوم 6045 433,384 550 93.5 93.5
پلی استایرن معمولی 1540 367,931 957 143 143
پلی استایرن انبساطی 422FC 383,456 20 70 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 228,593 112 64 64
پلی استایرن معمولی MP08 367,931 300 175 135
پلی استایرن مقاوم 4512 429,920 198 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 406,877 0 30 30
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 406,877 0 25 25
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 406,877 0 55 55
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 383,456 50 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 392,903 0 5 5
پلی استایرن انبساطی R200 385,383 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 385,383 450 160 140
پلی استایرن انبساطی R310 385,383 0 45 45
پلی وینیل کلراید S65 249,465 0 60 60
پلی وینیل کلراید S70 256,949 300 420 300
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 387,608 500 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 501,542 362.88 80.64 60.48
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 324,994 400 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 423,427 110 220 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE 328,754 200 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP502N 303,061 200 0 0
نخ پلی استر 160D48FC 359,913 14 28 14
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,075,728 100 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی 1115 367,931 110 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 367,931 170 0 0
پلی استایرن مقاوم 7055 463,720 44 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 367,931 44 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 367,931 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 367,931 855 337.5 292.5
پلی استایرن مقاوم 7240 433,384 0 11 11
پلی بوتادین رابر 1220 501,542 0 20.16 20.16
پلی استایرن مقاوم 6045 433,384 0 22 22
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,189,478 0 26.4 26.4
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 424,128 174 130.5 65.25
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 350,059 261 413.25 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE 350,059 174 195.75 174
پلی پروپیلن نساجی RG1101S 303,061 609 195.75 195.75
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 303,061 870 0 0
پلی وینیل کلراید S65 249,465 1,000 900 300
پلی وینیل کلراید E6834 284,390 484 539 484
پلی پروپیلن نساجی SF060 303,061 700 1,260 700
پلی پروپیلن نساجی PYI250 303,061 180 120 60
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 350,059 189 105 84
پلی وینیل کلراید S65 249,465 2,002 2,420 2,002
پلی وینیل کلراید S65 249,465 1,800 1,880 1,300
پلی وینیل کلراید S65 249,465 0 160 160
پلی وینیل کلراید S65 249,465 0 88 88
پلی وینیل کلراید S65 249,465 2,750 2,387 1,683
پلی وینیل کلراید S65 249,465 1,360 1,140 570
پلی پروپیلن نساجی HP510L 303,061 336 1,368 336
پلی پروپیلن نساجی HP550J 303,061 600 1,056 600
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,061 672 312 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,061 0 24 24
پلی پروپیلن فیلم HP525J 306,821 480 840 480
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 310,581 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 310,581 440 440 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 311,082 220 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 310,581 0 242 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 310,581 1,430 1,320 1,144
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 310,581 330 198 154
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 328,754 330 132 88
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 328,754 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 328,754 220 132 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 330,634 220 66 66
نخ پلی استر 48F280DTA 455,450 152 76 38
نخ پلی استر 48F280DTB 437,232 30 40 30
نخ پلی استر 48F280DTC 409,905 30 0 0
نخ پلی استر 48F180DTB 441,861 20 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 414,245 30 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 459,480 57 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 303,061 315 231 168
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 303,061 231 336 231
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 303,061 252 399 252
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 306,821 315 525 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 303,061 63 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 316,847 84 147 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 350,059 210 294 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 328,754 168 147 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 342,665 168 189 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 330,132 42 63 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 310,581 168 21 21
پلی پروپیلن نساجی V30S 303,061 1,320 132 132
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,061 990 462 308
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,061 0 44 44
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,061 400 240 160
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 310,581 500 940 500
پلی پروپیلن نساجی C30S 303,061 1,320 2,882 1,320
پلی پروپیلن نساجی HP550J 303,061 66 66 66
پلی پروپیلن نساجی HP500J 303,061 220 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 328,754 506 66 0
نخ پلی استر SD250D48FAA 471,110 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 514,655 20 0 0
نخ پلی استر SD250D48FAA 463,215 40 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 511,890 20 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 228,593 0 48 48
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 0 26.4 26.4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 0 4.4 4.4
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,189,478 0 83.6 83.6
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 240,629 2,200 1,166 792
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 240,629 0 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 290,259 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 290,259 1,408 528 396
پلی وینیل کلراید S65 249,465 0 220 220
پلی وینیل کلراید S65 249,465 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 310,581 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 328,754 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 328,754 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,061 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP552R 303,061 0 80 80
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 243,888 0 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 243,888 1,606 792 638
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 290,259 1,000 360 300
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 290,259 1,000 1,270 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 290,259 936 408 288
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 291,512 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 316,383 144 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 240,676 1,008 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 240,629 2,200 2,464 2,156
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 240,629 0 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 240,676 1,536 696 648
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 240,676 480 384 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 240,676 0 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 240,676 480 96 96
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 301,883 3,014 1,914 1,804
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 301,883 0 88 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 320,144 1,980 1,100 1,100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 308,068 1,518 1,144 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 286,499 0 40 40
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 286,499 1,300 680 460
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 340,641 1,600 1,860 1,600
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 240,629 1,804 1,034 704
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 240,629 0 66 66
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 277,904 100 170 100
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 454,932 0 80.64 80.64
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 454,932 403.2 322.56 322.56
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 454,932 201.6 90.72 90.72
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 344,457 1,496 2,266 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 337,851 2,002 2,662 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 360,500 2,002 2,552 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 360,500 286 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,888 1,008 912 744
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,888 0 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 240,629 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 240,629 1,008 408 264
پلی استایرن انبساطی 221HS 385,383 0 35 35
پلی استایرن انبساطی 221HS 385,383 120 85 85
پلی استایرن انبساطی 321HS 385,383 110 40 35
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 297,346 1,507 1,243 1,089
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 297,346 0 33 33
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 331,777 0 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 331,777 3,300 484 374
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 286,499 240 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 297,346 495 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 287,753 55 33 33
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 286,499 1,080 504 432
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 235,663 3,003 1,188 1,056
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 235,663 0 154 154
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 511,580 555 265 235
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 286,499 550 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 286,499 240 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 290,259 1,298 462 418
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 290,259 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 294,019 240 216 216
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 298,967 154 88 66
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 316,191 2,100 1,300 1,280
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 316,191 0 80 80
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 286,499 0 132 132
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 286,499 3,410 2,750 2,222
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 316,383 110 154 110
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 438,123 806.4 141.12 141.12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 511,580 140 300 140
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 290,259 264 88 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,888 3,102 506 440
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 243,888 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 304,772 0 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 304,772 264 88 66
جمع کل 95145.88 69350.65 52661.24
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است