خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 شهریور 99

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 شهریور 99

توسط مدیر سایت
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 شهریور 99

نام کالا قیمت پایه
عرضه
عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
پلی بوتادین رابر 1220 218,895 0 20.16 20.16
پلی وینیل کلراید S57 197,862 0 70 70
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 206,064 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 170,895 0 336 336
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 132,954 2,508 2,992 2,508
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 242,743 126 210 126
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 170,895 220 187 187
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 11 11
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 220,927 220 682 220
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 186,350 500.25 1,218 500.25
پلی استایرن معمولی 1540 174,696 803 286 220
پلی کربنات 0710UR 470,830 120 150 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 157,471 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 199,820 1,408 1,848 1,408
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 174,685 1,632 960 864
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 135,950 1,012 1,364 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 202,196 1,600 110 110
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 198 198
پلی وینیل کلراید S65 191,933 2,930 680 620
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 214,896 418 1,606 418
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 196,856 609 693 609
پلی استایرن معمولی 1160 161,887 209 319 209
پلی کربنات 1012UR 470,830 120 160 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 171,663 0 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 214,390 110 198 110
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 202,196 1,500 400 400
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 210,227 0 198 198
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G 187,065 0 100 100
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 166,875 2,024 2,508 2,024
پلی وینیل کلراید S65 191,933 500 15 15
پلی پروپیلن نساجی Z30G 186,350 1,100 2,002 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 214,896 210 903 210
پلی استایرن معمولی 1460 170,960 209 88 0
پلی کربنات W1 495,000 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 218,895 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 174,685 0 440 440
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 202,196 460 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 174,685 1,000 1,470 1,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G 187,065 160 290 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 170,895 0 66 66
پلی وینیل کلراید S57 212,177 500 55 50
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 186,350 210 714 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 220,927 105 420 105
پلی استایرن معمولی 1309 174,696 250 250 250
پلی بوتادین رابر 1220 218,895 693 63 63
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 35 35
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 177,710 0 924 924
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 171,830 1,000 1,840 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 199,820 800 1,970 800
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 341,831 150 120 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 174,685 0 297 297
پلی پروپیلن نساجی HP510L 186,350 936 2,616 936
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 186,350 210 693 210
پلی استایرن انبساطی R310 171,862 150 200 150
پلی استایرن معمولی 1551 174,696 506.25 33.75 33.75
پلی بوتادین رابر 1220 218,895 20 0 0
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 177,710 1,518 462 440
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 174,685 0 312 312
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 145,016 2,002 2,002 2,002
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 177,710 814 1,386 814
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 174,685 726 429 429
پلی وینیل کلراید E6834 209,061 484 55 55
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 199,416 84 357 84
پلی استایرن انبساطی R200 171,862 150 210 150
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 197,876 0 40 40
آلیاژ پلی کربنات ABS 497,000 40 0 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 196,737 0 88 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 170,895 1,008 312 312
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 187,762 220 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 199,820 800 1,770 800
پلی استایرن انبساطی 200 173,192 205 395 205
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 197,876 0 260 260
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 214,896 126 420 126
پلی استایرن معمولی 32N 174,696 0 66 66
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 174,616 250 700 250
اپوکسی رزین مایع E06 SPL 582,000 92.4 149.6 92.4
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 210,227 0 176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 166,875 1,008 96 96
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 188,395 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 140,917 1,012 1,342 1,012
پلی استایرن انبساطی 300 173,192 155 160 155
پلی پروپیلن RP270G 220,927 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 191,933 2,706 1,210 1,078
پلی پروپیلن نساجی HP550J 186,350 720 1,680 720
پلی استایرن معمولی 32N 174,696 176 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 174,616 150 455 150
اپوکسی رزین جامد E011P 511,000 30 30 30
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 187,762 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 178,866 288 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 188,395 110 88 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 138,483 704 1,496 704
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 184,928 1,001 902 902
پلی پروپیلن RP270G 220,927 80 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 214,896 440 1,012 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R 186,350 408 1,584 408
پلی استایرن مقاوم 6045 197,880 220 132 22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 235F6 166,967 0 40 40
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 235F6 166,967 800 180 60
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 489,000 52.8 66 52.8
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 202,196 0 140 140
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 166,675 0 260 260
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 210,227 1,892 88 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 135,792 1,518 2,640 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 173,550 0 11 11
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 214,896 1,000 1,740 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 214,896 220 242 220
پلی پروپیلن نساجی SF060 186,350 1,120 2,280 1,120
پلی استایرن مقاوم 7240 197,880 0 275 275
پلی استایرن معمولی MP08 174,696 0 40 40
پلی اتیلن سنگین اکستروژن (پودر) 5000S 176,902 280 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 169,706 400 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 174,685 0 456 456
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 166,675 1,000 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 177,710 0 418 418
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 134,639 264 638 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 173,550 220 209 209
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 214,896 440 1,320 440
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 186,350 500.25 1,044 500.25
پلی استایرن مقاوم 7240 197,880 803 792 528
پلی استایرن معمولی MP08 174,696 300 190 190
آلیاژ پلی کربنات LED 507,275 40 10 10
پلی وینیل کلراید S57 212,177 0 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 174,685 1,518 880 792
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 227,093 504 882 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 166,875 1,000 1,050 1,000
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 341,831 0 30 30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 170,895 220 22 22
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 5 5
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 186,350 210 504 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 214,896 126 462 126
پلی استایرن معمولی 1551 174,696 0 33.75 33.75
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 208,585 40 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 171,663 0 110 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52505 161,869 35 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 199,820 144 432 144
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 136,699 1,496 1,826 1,496
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 171,830 3,212 7,590 3,212
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 177,710 2,002 3,421 2,002
پلی وینیل کلراید S65 191,933 77 110 77
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 232,586 220 242 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J 196,856 816 696 696
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 170,524 110 132 110
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 172,131 330 638 330
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 161,449 0 384 384
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 206,064 198 198 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 214,390 360 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 171,830 220 429 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 187,065 2,300 2,420 2,300
پلی وینیل کلراید S57 212,177 0 20 20
پلی وینیل کلراید S65 191,933 0 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30S 186,350 484 1,320 484
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 196,856 108.75 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 162,860 35 115 35
پلی بوتادین رابر 1220 218,895 504 161.28 161.28
پلی وینیل کلراید S65 178,994 0 220 220
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 196,737 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 199,820 720 1,080 720
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 140,694 1,012 1,650 1,012
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 196,737 3,102 1,122 968
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 341,831 405 680 405
پلی وینیل کلراید S65 191,933 1,496 704 638
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 227,963 220 572 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J 196,856 0 120 120
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 170,524 110 198 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 182,373 220 22 0
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 192,526 0 341 341
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 170,895 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 171,830 840 2,424 840
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 177,710 1,892 1,606 1,474
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 242,743 378 441 378
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 170,895 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 191,933 3,000 380 280
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 220,122 110 286 110
پلی پروپیلن نساجی Z30G 186,350 264 550 264
پلی استایرن معمولی 1540 174,696 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 4512 191,944 100 0 0

جمع

84234 102936 63574

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است