خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 31 شهریور 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 31 شهریور 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات
آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 31 شهریور 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن مقاوم 4125 391,924 187 22 22
پلی بوتادین رابر 1220 540,886 1,008 40.32 40.32
پلی بوتادین رابر 1220 540,886 1,491.84 443.52 443.52
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 406,277 250 50 50
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 61.6 61.6 61.6
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 280 280
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 390 40
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 298,311 1,008 432 288
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 406,277 150 40 40
پلی کربنات 0407UR 1,039,000 120 20 20
پلی استایرن انبساطی R200 384,550 250 250 210
پلی استایرن انبساطی R200 384,550 350 300 300
پلی استایرن انبساطی R310 384,550 700 290 290
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 334,426 250 330 180
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 334,426 1,008 924 504
پلی استایرن انبساطی 422FC 382,841 110 65 65
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 334,426 0 434 434
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 406,277 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R200 384,550 0 50 50
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 334,426 0 70 70
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 30 30
پلی استایرن انبساطی 422FC 382,841 0 25 25
پلی استایرن انبساطی R310 384,550 0 80 80
پلی استایرن انبساطی R200 384,550 0 40 40
پلی استایرن معمولی MP08 341,358 190 250 190
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 406,277 350 430 350
پلی استایرن مقاوم 6045 369,076 187 363 187
پلی استایرن معمولی 1309 341,358 300 340 300
پلی استایرن معمولی 1551 341,358 956.25 1,035 956.25
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 406,277 250 380 250
پلی استایرن مقاوم 7240 369,076 902 1,419 902
پلی استایرن معمولی 1540 341,358 957 2,123 957
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 342,943 800 96 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 70.4 8.8 0
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 537,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 100 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,083,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S 357,146 880 1,320 880
نخ پلی استر گرید D 329,908 48 48 36
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 386,560 176 286 176
نخ پلی استر 160D48FB 622,453 54 54 54
پلی وینیل کلراید S65 297,715 3,740 4,587 3,740
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 357,146 315 609 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J 358,928 396 726 396
پلی پروپیلن نساجی V30S 357,146 300 450 300
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 358,928 326.25 543.75 326.25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 399,217 63 147 63
پلی وینیل کلراید S65 297,715 2,112 2,816 2,112
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 416,866 174 478.5 174
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,146 624 1,392 624
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 357,146 696 1,326.75 696
پلی پروپیلن نساجی PYI250 357,146 252 378 252
نخ پلی استر 250D48FB 610,491 90 126 90
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 371,407 374 814 374
پلی پروپیلن نساجی HP502N 357,146 150 210 150
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 704 1,056 704
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 373,190 147 231 147
پلی پروپیلن نساجی SF060 357,146 630 1,512 630
پلی وینیل کلراید S65 297,715 814 1,540 814
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 1,460 2,300 1,460
پلی وینیل کلراید S65 297,715 1,500 1,990 1,500
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 504 792 504
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 386,560 189 336 189
پلی پروپیلن نساجی Z30S 357,146 880 1,232 880
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 371,407 147 294 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 417,044 210 336 210
پلی پروپیلن فیلم RP120L 532,207 132 330 132
پلی پروپیلن نساجی HP500M 357,146 300 440 300
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 416,866 168 462 168
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,407 440 638 440
پلی پروپیلن نساجی 1102L 357,146 174 326.25 174
نخ پلی استر 250D48FA 642,622 220 330 220
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 357,146 522 1,000.50 522
پلی وینیل کلراید S65 297,715 1,000 1,510 1,000
نخ پلی استر 160D48FA 655,214 110 198 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 372,120 154 374 154
نخ پلی استر 500D96FB 612,290 36 90 36
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 200 380 200
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 386,560 220 352 220
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 357,146 315 588 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S 357,146 300 460 300
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 371,407 88 154 88
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,146 300 600 300
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,146 264 408 264
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,407 484 880 484
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 416,866 210 420 210
پلی وینیل کلراید S65 297,715 1,840 3,340 1,840
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,146 1,050 1,890 1,050
پلی پروپیلن فیلم HP525J 358,928 840 1,488 840
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 399,930 154 242 154
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 386,560 352 682 352
پلی پروپیلن نساجی HP565S 378,574 506 638 506
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 358,928 336 840 336
نخ پلی استر 250D48FC 546,229 28 42 28
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 357,146 252 462 252
پلی وینیل کلراید E6834 493,356 506 748 506
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 584,725 1,008 221.76 221.76
نخ پلی استر 250D48FA 665,000 40 40 40
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 353,189 220 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 342,902 2,222 1,650 1,518
نخ پلی استر 500D96FA 665,000 40 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 342,902 2,280 1,512 1,368
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 307,159 3,240 1,656 1,608
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 343,775 2,016 1,368 1,248
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 344,685 240 240 240
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 576,496 550 455 310
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 695,000 110 66 44
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 353,189 330 110 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 342,902 700 710 630
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 316,964 2,520 360 360
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 695,000 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 342,902 0 70 70
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 342,902 0 308 308
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 353,189 0 22 22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 584,725 0 80.64 80.64
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 343,775 0 768 768
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 307,159 0 312 312
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 342,902 0 168 168
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 316,964 0 480 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 300,028 3,102 5,126 3,102
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,415 1,300 2,100 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,953 2,992 3,300 2,992
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 309,808 1,958 2,772 1,958
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 298,930 1,518 2,024 1,518
نخ پلی استر 96F560DTA 663,894 38 114 38
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,012 1,800 2,380 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 342,902 1,100 1,670 1,100
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 350,000 1,705 2,101 1,705
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 342,902 2,398 2,882 2,398
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 342,902 1,000 1,630 1,000
نخ پلی استر 48F280DTA 666,466 76 171 76
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 316,964 2,200 3,278 2,200
نخ پلی استر 48F180DTA 738,503 38 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 708,963 45 0 0
نخ پلی استر 48F180DTB 723,733 45 0 0
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,100 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 700,500 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 702,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 720,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 727,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 40 0 0
نخ پلی استر SD485D96FAA 671,200 20 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 342,902 500 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 343,775 1,606 3,916 1,606
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 415,578 1,000 1,250 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 316,964 1,408 3,542 1,408
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 343,775 25 35 25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,953 1,012 2,596 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,415 4,510 7,304 4,510
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,928 2,400 3,560 2,400
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 335,415 1,512 2,112 1,512
پلی استایرن انبساطی 321HS 393,687 110 220 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 293,358 1,518 2,398 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 343,775 110 352 110
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 316,964 24 42 24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 576,496 200 320 200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 343,775 3,000 6,780 3,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 299,726 1,518 1,716 1,518
نخ پلی استر SD250D48FAA 665,100 20 40 20
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 342,902 110 198 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 373,763 286 440 286
پلی استایرن انبساطی 221HS 393,687 120 310 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 316,964 2,816 4,906 2,816
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 335,415 110 506 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 277,794 1,584 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 272,347 2,002 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 291,023 1,914 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 584,725 0 221.76 221.76
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 601,375 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 353,189 0 22 22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 601,375 181.44 241.92 181.44
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 20 20
جمع 109354.14 143187.43 92646.9
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است