خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 مرداد 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 مرداد 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 27 مرداد 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 61.6 57.2 57.2
پلی بوتادین رابر 1220 371,198 504 362.88 362.88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 243,047 400 480 400
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 70.4 17.6 17.6
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 150 145 145
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 376,051 484 88 44
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 257,421 602 1,162 602
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 232,741 1,008 320 288
پلی وینیل کلراید S57 342,631 200 230 130
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,134,947 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 80 0 0
پلی کربنات W1 1,171,961 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 371,198 1,008 161.28 161.28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 257,420 300 820 300
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,153,454 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 0 4.4 4.4
اپوکسی رزین جامد E011P 1,063,880 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,199,722 40 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 322,808 100 100 100
پلی استایرن معمولی MP08 322,808 90 30 30
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 597,874 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 360,280 550 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 376,051 2,000 310 210
پلی استایرن انبساطی R200 354,852 1,000 220 120
پلی استایرن انبساطی R310 354,852 1,000 250 150
پلی استایرن معمولی 1551 322,808 956.25 360 258.75
پلی استایرن معمولی 1028 322,808 88 88 88
پلی استایرن معمولی 1115 322,808 132 44 44
پلی استایرن مقاوم 4125 368,075 220 11 11
پلی استایرن مقاوم 6045 346,618 253 99 88
پلی وینیل کلراید S57 342,631 0 20 20
پلی استایرن مقاوم 4512 346,618 198 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 376,051 0 150 150
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 376,051 600 10 0
پلی استایرن انبساطی R200 354,852 0 200 200
پلی استایرن انبساطی R310 354,852 0 220 220
پلی استایرن معمولی 1551 322,808 0 258.75 258.75
نخ پلی استر 250D48FA 486,835 88 154 88
نخ پلی استر 250D48FB 462,493 324 558 324
نخ پلی استر 250D48FC 413,810 28 42 28
نخ پلی استر 160D48FB 474,456 54 90 54
نخ پلی استر 160D48FC 424,513 28 42 28
نخ پلی استر 500D96FA 488,729 88 154 88
پلی استایرن معمولی 24N 322,808 176 0 0
پلی استایرن مقاوم 7055 369,725 44 5.5 5.5
پلی استایرن معمولی 1309 322,808 180 180 0
پلی استایرن مقاوم 6045 346,618 253 44 0
پلی استایرن مقاوم 6045 346,618 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 7240 346,618 902 1,001 825
پلی استایرن مقاوم 7240 346,618 0 77 77
پلی استایرن معمولی 1540 322,808 506 1,023 506
پلی استایرن معمولی 1540 322,808 451 968 451
پلی استایرن معمولی 1460 322,808 55 110 55
پلی استایرن انبساطی 422FC 353,275 70 20 20
پلی پروپیلن نساجی Z30S 267,230 300 620 300
پلی پروپیلن فیلم HP525J 268,584 440 1,056 440
پلی پروپیلن نساجی V30G 267,230 110 176 110
نخ پلی استر 160D48FA 697,000 40 40 40
نخ پلی استر 500D96FA 640,000 80 60 60
نخ پلی استر 500D96FA 640,000 80 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP540N 275,353 15 60 15
پلی وینیل کلراید E6834 385,380 506 693 506
پلی استایرن مقاوم 6045 346,618 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 268,584 87 195.75 87
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 267,230 696 891.75 696
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 267,230 174 282.75 174
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 267,230 957 1,065.75 957
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 267,230 261 304.5 261
پلی پروپیلن نساجی 1102L 267,230 174 239.25 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 309,197 174 478.5 174
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 675,000 40 80 40
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 309,197 160 340 160
پلی پروپیلن نساجی HP510L 267,230 696 1,056 696
پلی پروپیلن نساجی HP550J 267,230 240 576 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,230 624 1,152 624
پلی پروپیلن فیلم HP525J 268,584 216 504 216
پلی پروپیلن فیلم RP120L 400,169 132 374 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 275,353 374 748 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 275,894 110 308 110
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 95 152 95
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 275,353 506 990 506
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 275,353 132 198 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 286,183 198 616 198
نخ پلی استر 48F180DTA 719,283 38 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 286,183 198 396 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 297,013 176 242 176
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 0 0
پلی وینیل کلراید S65 240,863 2,040 3,460 2,040
پلی وینیل کلراید S65 240,863 616 1,232 616
پلی پروپیلن نساجی SF060 267,230 840 1,480 840
پلی پروپیلن نساجی HP550J 267,230 250 370 250
پلی پروپیلن نساجی V30S 267,230 350 590 350
پلی پروپیلن نساجی HP500M 267,230 250 550 250
پلی پروپیلن نساجی HP510L 267,230 950 1,310 950
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,230 1,460 2,280 1,460
پلی وینیل کلراید S65 240,863 2,618 4,510 2,618
پلی وینیل کلراید S65 240,863 500 1,100 500
پلی وینیل کلراید S65 240,863 4,257 6,941 4,257
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 267,230 252 462 252
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 267,230 210 525 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 267,230 252 357 252
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 268,584 189 420 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 309,197 210 441 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 279,414 126 231 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 310,009 147 273 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 275,353 126 315 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 286,183 168 336 168
پلی پروپیلن نساجی HP565S 283,264 572 968 572
پلی پروپیلن نساجی C30S 267,230 286 418 286
پلی پروپیلن نساجی Z30S 267,230 462 902 462
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,230 1,320 2,420 1,320
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 286,183 440 968 440
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 740,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 655,000 66 110 66
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 655,000 20 0 0
پلی وینیل کلراید S65 240,863 1,000 2,200 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 261,971 2,544 2,616 2,352
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 251,417 2,520 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 261,971 2,398 1,430 1,210
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 296,406 2,400 2,450 2,380
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 409,245 1,008 302.4 302.4
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 271,125 2,016 408 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 242,782 1,160 720 660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 297,601 1,518 704 682
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 409,503 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 2,002 1,815 1,749
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 271,125 1,804 1,936 1,804
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 383,802 1,000 360 350
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 383,802 0 30 30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 261,971 0 168 168
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 266,377 1,560 1,848 1,560
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 266,377 120 168 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 265,173 120 288 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 248,197 3,144 1,464 1,368
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 248,197 0 336 336
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 271,125 768 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 248,197 25 65 25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 271,125 3,000 4,644 3,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,377 1,300 1,580 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 329,117 1,800 2,640 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 261,971 0 132 132
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,377 5,632 7,810 5,632
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 296,406 0 20 20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 269,456 220 440 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 284,426 110 374 110
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 409,245 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 261,971 264 770 264
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 271,125 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 271,125 1,606 2,354 1,606
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 2,992 3,168 2,772
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 0 220 220
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 1,012 2,508 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 242,782 0 300 300
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 242,782 792 2,882 792
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 251,417 594 1,760 594
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 304,865 2,508 2,926 2,508
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 299,179 2,310 2,640 2,310
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 251,417 814 550 440
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 251,417 0 374 374
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 307,301 1,012 1,408 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 315,965 682 1,034 682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 297,601 0 836 836
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 409,503 181.44 241.92 181.44
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 266,377 110 176 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 289,475 1,034 1,056 1,034
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 297,601 1,430 1,980 1,430
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 261,971 1,100 2,320 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 261,971 1,000 2,220 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 284,651 1,518 2,024 1,518
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,417 2,200 1,694 1,474
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,417 0 396 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 279,318 1,518 2,200 1,518
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 271,125 506 682 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,417 2,816 2,222 2,068
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,417 0 330 330
پلی استایرن انبساطی 221HS 362,467 180 200 180
پلی استایرن انبساطی 321HS 362,467 110 70 70
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 0 77 77
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 427,910 350 510 350
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 427,910 150 240 150
جمع 111008.05 137509.7 92407.72
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است