خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 بهمن 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 بهمن 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 28 بهمن 1401
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی استایرن معمولی 1460 396,919 110 88 88
پلی کربنات 0407UR 946,000 120 5 5
پلی استایرن معمولی MP08 396,919 300 235 235
پلی پروپیلن فیلم RP120Ls 430,489 132 44 44
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 425,638 87 87 87
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 1,008 141.12 141.12
پلی استایرن معمولی 1115 396,919 528 115.5 88
اپوکسی رزین جامد E011P 1,075,000 60 5 5
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 1,008 342.72 342.72
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 402,000 396 44 44
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 105.6 22 22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 132 4.4 4.4
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 383,907 540 40 30
پلی استایرن مقاوم 7240 419,560 1,001 1,133 935
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 251,459 320 592 320
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 281,381 640 960 640
پلی استایرن معمولی 1028 396,919 132 22 22
پلی کربنات 1012UR 946,000 150 80 30
پلی استایرن معمولی 1551 396,919 855 945 855
نخ پلی استر 250D48FA 443,835 220 440 220
نخ پلی استر 500D96FA 445,729 66 198 66
نخ پلی استر 160D48FA 456,427 88 242 88
نخ پلی استر گرید D 230,514 24 60 24
نخ پلی استر 160D48FB 433,606 54 90 54
نخ پلی استر 160D48FC 378,963 14 28 14
نخ پلی استر 500D96FB 423,443 18 72 18
نخ پلی استر 500D96FC 378,870 14 28 14
نخ پلی استر 250D48FB 421,643 90 306 90
نخ پلی استر 250D48FC 377,260 28 56 28
پلی استایرن معمولی 1540 396,919 957 2,057 957
پلی استایرن معمولی MP08 396,919 0 65 65
پلی استایرن معمولی 1028 396,919 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1028 396,919 0 5.5 5.5
پلی استایرن معمولی 1115 396,919 0 88 88
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,001,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 981,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,021,000 40 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 0 20.16 20.16
پلی پروپیلن نساجی 1102L 298,149 261 87 87
پلی پروپیلن نساجی 1102L 298,149 0 174 174
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 402,000 0 22 22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 0 17.6 17.6
آلیاژ پلی کربنات LED 1,051,000 40 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 396,919 175 350 175
پلی استایرن معمولی 24N 396,919 176 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 419,560 0 66 66
پلی استایرن معمولی 1460 396,919 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 339,500 100 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 378,129 100 30 20
پلی پروپیلن نساجی HP550J 298,149 264 264 240
پلی پروپیلن نساجی HP550J 298,149 0 24 24
پلی پروپیلن نساجی V30S 298,149 300 230 230
پلی وینیل کلراید S70 332,841 280 130 110
پلی وینیل کلراید S65 257,288 2,640 1,520 1,500
نخ پلی استر SD485D96FAA 485,300 40 40 40
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 537,300 40 20 20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 298,149 210 231 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 298,149 315 231 231
پلی وینیل کلراید E6834 302,549 550 638 550
پلی وینیل کلراید S65 257,288 2,112 2,002 1,782
پلی پروپیلن نساجی HP502N 298,149 100 30 30
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 525,000 44 44 44
پلی بوتادین رابر 1220 389,042 0 20.16 20.16
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 299,497 957 1,174.50 957
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 298,149 0 65.25 65.25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 298,149 957 891.75 891.75
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 298,149 957 1,065.75 957
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 344,643 348 609 348
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 402,000 1,400 2,530 1,400
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 402,000 700 970 700
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 402,000 300 350 300
پلی استایرن انبساطی R200 379,939 500 840 500
پلی استایرن انبساطی R310 379,939 600 720 600
پلی پروپیلن نساجی HP510L 298,149 912 984 912
پلی پروپیلن نساجی HP552R 298,149 912 1,104 912
پلی پروپیلن فیلم HP525J 299,497 816 1,080 816
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 306,235 638 1,210 638
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 306,235 154 330 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 306,774 220 352 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 306,235 374 770 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 306,235 418 748 418
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 306,235 110 198 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 321,733 132 308 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 321,733 88 132 88
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 321,733 88 154 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 321,733 110 198 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 327,798 132 220 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 327,798 132 242 132
پلی پروپیلن نساجی V30S 298,149 0 70 70
پلی پروپیلن نساجی HP510L 298,149 950 1,100 950
پلی پروپیلن نساجی HP500M 298,149 300 310 300
پلی پروپیلن نساجی HP550J 298,149 300 310 300
پلی وینیل کلراید S57 342,631 280 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 298,149 300 480 300
پلی پروپیلن نساجی HP552R 298,149 1,600 1,940 1,600
پلی وینیل کلراید S65 257,288 0 1,120 1,120
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 298,149 210 294 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 298,149 0 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 310,278 105 189 105
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 299,497 483 777 483
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 344,643 315 567 315
پلی پروپیلن نساجی SF060 298,149 860 900 860
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 340,735 189 357 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 321,733 126 294 126
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 344,643 252 462 252
پلی وینیل کلراید S65 257,288 3,762 4,829 3,762
پلی وینیل کلراید S65 257,288 1,500 2,950 1,500
نخ پلی استر 48F280DTA 461,921 114 361 114
نخ پلی استر 96F560DTA 482,810 38 95 38
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 344,643 308 638 308
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 321,733 308 550 308
پلی پروپیلن شیمیایی C30G 298,149 506 748 506
پلی پروپیلن فیلم HP525J 299,497 550 660 550
پلی پروپیلن نساجی C30S 298,149 1,100 1,320 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 298,149 1,100 1,518 1,100
پلی پروپیلن نساجی Z30S 298,149 30 60 30
پلی وینیل کلراید S65 257,288 0 176 176
پلی وینیل کلراید S65 257,288 0 154 154
پلی وینیل کلراید S65 257,288 0 380 380
پلی وینیل کلراید S65 257,288 0 220 220
پلی وینیل کلراید S65 257,288 1,000 740 400
پلی وینیل کلراید S60 293,594 572 638 572
پلی وینیل کلراید S60 293,594 396 726 396
پلی پروپیلن نساجی HP502N 298,149 0 70 70
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 289,140 3,014 2,816 2,816
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 258,953 3,216 1,080 912
پلی استایرن معمولی 1115 396,919 0 22 22
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,179,500 0 83.6 83.6
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,035,000 0 52.8 52.8
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,103 2,200 3,322 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 293,621 900 1,620 900
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 293,621 1,200 1,680 1,200
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 433,385 564.48 100.8 100.8
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 321,013 2,002 3,674 2,002
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 433,385 241.92 171.36 171.36
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 433,385 0 40.32 40.32
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 433,385 0 30.24 30.24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 289,140 0 198 198
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 355,857 3,212 3,982 3,212
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 306,421 1,496 2,794 1,496
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 259,236 0 110 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 259,236 2,574 2,552 2,464
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 300,413 2,002 3,652 2,002
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 290,083 1,300 1,840 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 363,342 1,800 1,960 1,800
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 530,000 140 270 140
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 258,953 0 696 696
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 273,103 504 672 504
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 282,361 240 408 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 264,626 2,496 816 768
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 293,621 1,200 1,224 1,152
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 293,621 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 264,626 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 264,626 504 48 24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 258,953 1,716 2,200 1,716
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 293,621 1,496 1,584 1,496
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 318,789 110 264 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 302,010 176 352 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 259,236 0 176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 259,236 704 528 528
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 428,086 403.2 262.08 262.08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 428,086 0 141.12 141.12
پلی استایرن انبساطی 221HS 379,939 120 340 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 379,939 110 240 110
پلی استایرن انبساطی 422FC 378,129 25 40 25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,103 2,200 2,838 2,200
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 506 363 363
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 0 143 143
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 306,000 902 1,078 902
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 282,361 33 33 33
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 290,083 1,001 1,067 1,001
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 290,083 0 110 110
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 290,083 132 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 530,000 550 620 550
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 258,953 1,012 1,210 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 273,103 1,210 1,562 1,210
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 355,857 1,518 1,232 1,210
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 355,857 0 154 154
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M 355,857 0 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 259,236 110 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 305,350 2,486 2,552 2,486
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 290,083 1,100 1,012 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 290,083 0 88 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 294,630 0 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 294,630 2,508 2,354 2,310
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 273,103 2,420 3,124 2,420
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 290,083 4,510 7,106 4,510
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 339,782 0 90 90
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 339,782 4,400 4,430 4,310
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 293,621 506 748 506
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 290,083 1,248 1,872 1,248
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 290,083 120 192 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 307,603 2,002 1,430 1,342
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 307,603 0 660 660
جمع 112714.2 136787.73 104184.98
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است