خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 6 آبان 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 6 آبان 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 6 آبان 1401
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 278,661 0 22 22
پلی وینیل کلراید S57 219,598 200 510 200
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 254,228 480 800 480
پلی بوتادین رابر 1220 417,003 504 100.8 100.8
پلی وینیل کلراید S70 225,061 400 590 400
پلی بوتادین رابر 1220 417,003 1,008 443.52 443.52
پلی پروپیلن فیلم RP120L 411,241 176 154 154
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 406,598 174 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,084,821 40 15 15
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,171,636 101.2 26.4 26.4
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 80 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 123.2 30.8 30.8
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
پلی پروپیلن فیلم RP120L 411,241 0 22 22
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,075,728 80 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 379,629 308 214.5 71.5
پلی استایرن معمولی 1551 333,529 855 753.75 382.5
پلی استایرن مقاوم 7240 379,629 1,210 1,133 484
پلی استایرن معمولی 1540 333,529 1,507 1,562 561
پلی استایرن معمولی 1460 333,529 99 132 66
نخ پلی استر 160D48FB 397,506 36 36 36
نخ پلی استر 250D48FA 405,835 550 462 396
نخ پلی استر 250D48FB 385,543 54 54 18
نخ پلی استر 250D48FC 344,960 14 42 14
نخ پلی استر گرید D 211,514 12 36 12
نخ پلی استر 160D48FA 418,727 110 242 110
نخ پلی استر 160D48FC 355,663 14 14 14
پلی استایرن مقاوم 4512 377,731 198 0 0
پلی استایرن مقاوم 7055 406,203 44 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 333,529 0 45 45
پلی استایرن مقاوم 7240 379,629 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1540 333,529 0 55 55
پلی استایرن معمولی 1460 333,529 0 22 22
پلی استایرن معمولی 1160 333,529 99 231 99
پلی استایرن انبساطی 422FC 345,141 65 195 65
نخ پلی استر 250D48FA 405,835 0 132 132
نخ پلی استر 500D96FA 407,729 110 242 110
نخ پلی استر 500D96FB 387,343 18 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R 280,660 500 2,140 500
پلی وینیل کلراید S65 207,323 2,200 4,160 2,200
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 280,660 231 609 231
پلی پروپیلن نساجی HP510L 280,660 1,200 3,370 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 310,323 168 357 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 322,705 168 357 168
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 280,660 348 652.5 348
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 284,529 435 500.25 435
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 332,249 261 587.25 261
پلی پروپیلن فیلم HP525J 284,529 552 600 552
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 289,688 110 484 110
نخ پلی استر 48F280DTA 417,425 190 19 19
نخ پلی استر 48F280DTB 400,728 60 60 60
نخ پلی استر 48F180DTA 437,425 38 19 19
پلی وینیل کلراید S65 207,323 3,091 5,951 3,091
پلی وینیل کلراید E6834 232,202 451 660 451
پلی وینیل کلراید S65 207,323 2,508 4,950 2,508
پلی وینیل کلراید S65 207,323 500 1,680 500
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 310,323 352 726 352
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 332,249 210 588 210
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 290,204 110 374 110
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 486,315 20 0 0
نخ پلی استر SD485D96FAA 440,378 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 486,218 20 0 0
نخ پلی استر SD485D96FAA 447,220 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30S 280,660 300 800 300
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 280,660 231 756 231
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 280,660 231 504 231
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 284,529 462 525 462
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 294,847 126 273 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 309,807 63 273 63
پلی پروپیلن نساجی HP550J 280,660 800 1,520 800
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 289,688 126 441 126
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 280,660 435 978.75 435
پلی پروپیلن نساجی HP510L 280,660 864 2,136 864
پلی پروپیلن نساجی HP550J 280,660 144 528 144
پلی پروپیلن نساجی HP552R 280,660 600 2,136 600
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 289,688 220 924 220
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 289,688 110 418 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 310,323 110 440 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 310,323 44 88 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 310,323 66 352 66
پلی پروپیلن RP270G 330,443 220 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 310,323 220 440 220
پلی پروپیلن نساجی SF060 280,660 660 1,480 660
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 332,249 147 420 147
نخ پلی استر 48F280DTA 417,425 0 19 19
نخ پلی استر 48F280DTC 386,118 45 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 419,387 38 57 38
پلی پروپیلن نساجی 1102L 280,660 174 326.25 174
پلی وینیل کلراید S65 207,323 1,310 2,670 1,310
پلی پروپیلن نساجی HP500J 280,660 286 594 286
پلی پروپیلن نساجی HP550J 280,660 330 726 330
پلی پروپیلن نساجی Z30S 280,660 1,100 2,794 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 289,688 500 1,660 500
پلی پروپیلن نساجی C30S 280,660 1,100 2,838 1,100
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 396,517 241.92 201.6 201.6
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 271,487 1,008 672 600
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 259,557 1,200 1,104 936
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 262,670 1,200 312 240
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 231,312 504 240 144
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 271,487 800 1,600 800
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 294,930 3,047 3,256 2,651
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 264,948 2,002 1,199 1,177
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 264,948 55 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 540,000 700 420 370
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 391,085 1,008 665.28 665.28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 231,312 5,500 5,005 4,873
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 280,696 3,000 3,580 3,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 264,948 600 300 300
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 271,487 880 506 330
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 279,631 154 154 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 285,061 220 374 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 295,920 110 154 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 271,487 1,298 902 726
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 268,623 1,012 1,100 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 274,127 2,002 2,288 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 284,872 1,012 1,012 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 284,872 946 990 946
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 276,486 550 594 176
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 271,487 330 638 264
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 231,312 2,200 814 418
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 271,487 968 792 638
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A 275,356 220 220 220
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 229,957 1,914 1,826 1,782
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 229,957 1,606 2,552 1,606
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 227,765 506 1,606 506
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 396,517 564.48 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 271,487 0 144 144
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 259,557 0 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 262,670 0 72 72
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 264,948 240 24 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 231,312 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 271,487 1,300 1,770 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 294,930 0 286 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 227,765 2,805 4,708 2,805
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 253,195 110 297 110
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 303,472 154 693 154
پلی استایرن انبساطی 221HS 343,066 260 350 260
پلی استایرن انبساطی 321HS 343,066 210 340 210
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 264,948 0 88 88
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 264,948 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 262,670 352 550 352
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 540,000 0 90 90
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 391,085 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 231,312 0 627 627
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 259,557 700 1,780 700
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 303,472 1,500 1,940 1,500
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 264,948 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 264,948 0 20 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 302,440 300 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 259,557 5,170 7,150 5,170
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 251,770 100 140 100
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 271,487 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 271,487 0 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 271,487 0 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 229,957 3,216 5,112 3,216
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 281,469 2,200 3,014 2,200
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 268,419 1,100 2,156 1,100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 263,046 2,002 2,750 2,002
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 268,623 990 2,464 990
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 259,557 360 768 360
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 540,000 250 380 250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 276,486 0 374 374
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 271,487 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 231,312 0 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 229,957 0 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 275,584 198 748 198
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 396,517 564.48 80.64 80.64
جمع 95094.28 139235 82699.2
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است