خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 25 شهریور 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 25 شهریور 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 25 شهریور 1401
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE 304,951 0 40 40
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 396,129 0 100.8 100.8
پلی بوتادین رابر 1220 446,176 362.88 40.32 40.32
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 291,801 400 20 20
پلی بوتادین رابر 1220 446,176 1,008 226.8 226.8
پلی پروپیلن فیلم RP120L 400,078 110 44 44
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 353,252 100 20 15
پلی استایرن انبساطی F305 362,607 700 360 60
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 362,607 300 185 135
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 376,025 400 490 400
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 362,607 0 30 30
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 225,398 0 88 88
پلی استایرن انبساطی R310 355,027 150 240 150
پلی وینیل کلراید S70 241,074 400 760 400
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 376,025 500 960 500
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 376,025 100 160 100
پلی استایرن انبساطی R200 355,027 250 430 250
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 376,025 396 22 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 218,384 160 0 0
پلی استایرن انبساطی F305 362,607 0 260 260
پلی استایرن انبساطی نسوز F105 362,607 0 5 5
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 291,801 0 20 20
نخ پلی استر 250D48FA 405,835 220 330 220
پلی استایرن معمولی 1309 338,034 170 100 100
پلی استایرن مقاوم 7240 392,425 1,133 913 814
نخ پلی استر 500D96FA 407,729 110 132 110
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,043,994 123.2 35.2 35.2
پلی استایرن معمولی 1540 338,034 1,001 1,859 1,001
پلی پروپیلن نساجی HP502N 273,481 200 440 200
نخ پلی استر گرید D 211,514 24 48 24
نخ پلی استر 160D48FB 397,506 54 54 54
پلی استایرن معمولی 1028 338,034 66 55 55
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,171,636 101.2 13.2 13.2
آلیاژ پلی کربنات LED 1,175,000 40 20 20
پلی استایرن انبساطی 422FC 353,252 45 90 45
نخ پلی استر 250D48FC 344,960 14 28 14
پلی استایرن مقاوم 6045 392,425 550 115.5 115.5
پلی استایرن معمولی 1460 338,034 154 22 22
پلی استایرن معمولی MP08 338,034 200 225 200
پلی استایرن معمولی 1551 338,034 855 483.75 393.75
نخ پلی استر 250D48FB 385,543 108 162 108
نخ پلی استر 160D48FA 418,427 110 242 110
پلی کربنات 1012UR 1,075,728 120 60 60
پلی استایرن معمولی 1115 338,034 220 220 209
نخ پلی استر 500D96FB 387,343 18 18 0
پلی استایرن معمولی 1160 338,034 154 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,125,000 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,105,000 40 0 0
پلی کربنات 0407UR 1,075,728 80 0 0
پلی کربنات W1 1,145,000 40 0 0
پلی استایرن مقاوم 4512 389,452 198 0 0
پلی استایرن مقاوم 7055 419,894 44 0 0
پلی استایرن معمولی 24N 338,034 176 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 392,425 0 176 176
پلی استایرن معمولی 1115 338,034 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1551 338,034 0 202.5 202.5
پلی وینیل کلراید E6834 264,537 495 737 495
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 209 152 152
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 396,837 261 130.5 21.75
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 0 38 38
پلی پروپیلن فیلم HP525J 277,889 720 1,320 720
پلی پروپیلن نساجی C30S 274,076 1,496 3,058 1,496
پلی پروپیلن نساجی HP550J 274,076 240 408 240
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 282,209 110 418 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 274,076 42 63 42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 281,701 126 273 126
پلی پروپیلن نساجی SF060 274,076 1,000 1,920 1,000
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 274,076 315 672 315
پلی وینیل کلراید S65 232,050 2,200 2,900 2,200
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 274,076 315 462 315
پلی پروپیلن نساجی C30S 274,076 22 77 22
پلی وینیل کلراید S65 232,050 200 540 200
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 302,034 176 264 176
پلی پروپیلن نساجی Z30S 274,076 400 660 400
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 277,889 609 1,029 609
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 274,076 870 1,109.25 870
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 295,045 220 484 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 314,234 147 525 147
پلی وینیل کلراید S65 232,050 3,014 4,378 3,014
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,076 456 696 456
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 30 40 30
پلی پروپیلن نساجی HP510L 274,076 1,200 2,304 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 295,045 110 308 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 295,045 110 242 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,076 700 1,180 700
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 281,701 660 1,562 660
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 316,648 315 1,050 315
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 274,076 315 420 315
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 295,045 66 110 66
پلی وینیل کلراید S65 232,050 1,200 1,890 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 288,055 126 189 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 301,526 42 105 42
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 274,076 696 1,065.75 696
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 295,045 147 378 147
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 316,648 210 546 210
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 281,701 110 484 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 295,045 440 616 440
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 316,648 261 761.25 261
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 281,701 154 198 154
پلی پروپیلن نساجی HP552R 274,076 616 990 616
پلی وینیل کلراید S65 232,050 2,904 3,883 2,904
پلی پروپیلن نساجی Z30S 274,076 1,100 1,452 1,100
نخ پلی استر SD485D96FAA 455,840 20 0 0
نخ پلی استر SD485D96FAA 454,640 20 0 0
نخ پلی استر 48F280DTC 386,821 60 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 338,034 0 25 25
پلی استایرن مقاوم 6045 392,425 0 33 33
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 231,534 1,008 288 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 231,534 1,008 240 240
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 283,944 209 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 227,984 1,008 48 48
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S 287,691 572 572 572
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 409,957 403.2 80.64 80.64
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 322,873 1,826 1,562 1,496
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 227,984 2,222 484 440
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 265,346 360 216 168
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 280,476 352 352 352
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 313,857 154 198 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 281,015 506 484 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 305,969 176 242 132
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 391,896 1,008 826.56 806.4
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N 293,666 90 40 40
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 288,983 484 484 484
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 302,588 1,826 1,672 1,672
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 227,984 2,200 770 594
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 291,720 240 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 227,984 1,804 1,078 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 288,983 1,518 1,518 1,518
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 275,662 154 176 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 283,944 2,002 1,331 1,243
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 308,504 1,518 1,980 1,276
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 295,710 3,300 2,585 2,090
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 409,957 201.6 201.6 201.6
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 226,451 1,008 24 24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 540,000 555 135 115
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 231,534 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 231,534 0 288 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 226,451 0 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 291,720 0 48 48
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 295,710 0 319 319
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 305,969 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 313,857 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 302,588 0 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 308,504 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 322,873 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 265,346 0 192 192
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 391,896 0 20.16 20.16
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 227,984 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 227,984 0 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 281,015 0 66 66
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N 293,666 0 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 227,984 0 110 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 283,944 0 44 44
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 283,944 0 11 11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 540,000 0 15 15
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 230,525 880 1,826 880
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 226,451 704 1,364 704
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 278,083 1,078 1,386 1,078
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 257,721 1,300 2,620 1,300
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 257,721 220 385 220
پلی استایرن انبساطی 321HS 352,651 110 165 110
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 304,614 1,800 2,340 1,800
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 226,451 350 500 350
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 267,633 2,816 4,026 2,816
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 230,525 990 1,408 990
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 291,720 110 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 267,633 1,000 1,740 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 267,633 1,210 1,628 1,210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 272,500 1,496 2,464 1,496
پلی استایرن انبساطی 221HS 352,651 120 200 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 226,451 2,662 4,400 2,662
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 260,748 352 550 352
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 281,488 4,000 4,620 4,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 267,633 960 1,848 960
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 257,721 504 816 504
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 230,525 1,606 2,398 1,606
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 257,721 120 480 120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 230,525 2,016 2,880 2,016
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 540,000 180 280 180
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 272,500 2,508 3,696 2,508
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 257,721 816 2,112 816
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 257,721 4,000 4,540 4,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 267,633 1,298 1,848 1,298
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 267,633 1,000 1,540 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 227,984 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 227,984 2,200 2,607 2,200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 249,549 110 132 110
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 391,896 0 80.64 80.64
پلی استایرن مقاوم 6045 392,425 0 33 33
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 227,984 0 374 374
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 291,801 0 20 20
جمع 103229.1 129850.4 88850.26
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است