خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 4 شهریور 1401

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 4 شهریور 1401

توسط منیره جوادی
0 نظرات
IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

IME LOGO (آمار معاملات گروه پلیمری)

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 4 شهریور1401

نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی بوتادین رابر 1220 486,783 665.28 181.44 181.44
پلی بوتادین رابر 1220 486,783 362.88 120.96 120.96
پلی پروپیلن فیلم RP120L 409,272 330 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G 300,145 400 20 20
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 262,801 160 16 16
پلی استایرن انبساطی R200 370,049 50 25 5
پلی پروپیلن فیلم RP120L 409,272 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 262,801 160 48 48
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 391,295 0 240 240
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 391,295 900 530 510
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 391,295 450 240 145
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 391,295 300 30 30
پلی استایرن انبساطی R200 370,049 450 175 165
پلی استایرن انبساطی R310 370,049 600 145 135
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 280,935 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 224,034 160 352 160
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 372,793 520 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 391,295 0 25 25
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 391,295 100 175 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 391,295 0 70 70
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 391,295 50 135 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 391,295 0 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 368,199 50 0 0
پلی استایرن انبساطی R200 370,049 0 65 65
پلی استایرن انبساطی R200 370,049 0 25 25
پلی استایرن انبساطی R310 370,049 0 15 15
پلی استایرن انبساطی R310 370,049 0 45 45
پلی وینیل کلراید S65 238,329 300 920 300
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 391,295 396 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 409,697 550 192.5 159.5
پلی استایرن معمولی 1551 350,917 855 517.5 450
پلی استایرن معمولی 1551 350,917 0 56.25 56.25
پلی استایرن مقاوم 4512 406,420 198 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 350,917 300 145 145
پلی استایرن معمولی 1115 350,917 220 181.5 121
پلی استایرن معمولی 1115 350,917 0 5.5 5.5
پلی استایرن مقاوم 6045 409,697 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE 303,921 200 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP502N 283,153 400 0 0
پلی استایرن معمولی 1028 350,917 66 55 55
پلی استایرن مقاوم 7055 438,376 44 0 0
پلی استایرن معمولی 1309 350,917 170 50 50
پلی استایرن معمولی 1309 350,917 0 10 10
پلی استایرن معمولی 24N 350,917 176 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 418,427 110 308 110
پلی استایرن مقاوم 7240 409,697 902 726 352
پلی استایرن مقاوم 7240 409,697 0 11 11
پلی استایرن معمولی 1540 350,917 957 1,540 957
پلی استایرن معمولی 1460 350,917 55 66 0
پلی استایرن معمولی 1160 350,917 55 66 0
پلی استایرن انبساطی 422FC 368,199 40 50 40
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 270,929 33 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 405,835 330 462 330
نخ پلی استر 500D96FA 407,729 110 242 110
نخ پلی استر 160D48FC 355,663 14 0 0
نخ پلی استر 250D48FB 385,543 36 108 36
نخ پلی استر گرید D 211,514 12 36 12
نخ پلی استر 250D48FC 344,960 14 28 14
نخ پلی استر 160D48FB 397,506 36 36 36
پلی وینیل کلراید E6834 269,018 539 627 539
نخ پلی استر 96F560DTA 431,736 38 57 38
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 325,942 174 261 174
پلی پروپیلن نساجی HP510L 282,603 1,080 1,872 1,080
پلی پروپیلن نساجی HP550J 282,603 720 936 720
پلی پروپیلن نساجی HP552R 282,603 168 168 168
پلی پروپیلن فیلم HP525J 286,371 480 720 480
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 287,627 220 352 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 288,130 110 132 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 287,627 990 1,408 990
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T 287,627 110 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,586 110 198 110
پلی پروپیلن RP270G 327,324 286 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV 307,727 154 330 154
پلی پروپیلن نساجی SF060 282,603 1,000 1,380 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 325,942 0 63 63
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 325,942 168 21 21
پلی وینیل کلراید S65 235,981 1,000 700 680
پلی وینیل کلراید S65 235,981 0 220 220
پلی وینیل کلراید S65 235,981 0 260 260
پلی وینیل کلراید S65 235,981 2,200 860 740
پلی وینیل کلراید S65 235,981 2,002 3,080 2,002
پلی وینیل کلراید S65 235,981 2,904 3,322 2,904
پلی وینیل کلراید S65 235,981 1,200 1,260 1,200
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 282,603 504 273 273
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 282,603 0 231 231
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 282,603 315 336 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 282,603 210 252 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 282,603 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 282,603 63 42 42
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 286,371 609 882 609
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 296,421 105 147 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 325,942 210 231 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 304,586 126 168 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 319,787 147 231 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 307,224 42 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 307,224 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 287,627 147 63 63
پلی پروپیلن نساجی HP552R 282,603 312 432 312
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 304,586 110 154 88
نخ پلی استر 48F280DTA 424,916 133 0 0
نخ پلی استر 48F280DTB 407,919 50 10 10
نخ پلی استر 48F280DTC 395,172 45 0 0
نخ پلی استر 48F180DTB 417,349 30 0 0
نخ پلی استر 48F180DTC 391,265 30 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R 282,603 1,100 1,700 1,100
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 287,627 500 740 500
پلی پروپیلن نساجی Z30S 282,603 400 460 400
پلی پروپیلن نساجی V30S 282,603 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی V30S 282,603 990 242 242
پلی پروپیلن نساجی HP552R 282,603 506 814 506
پلی پروپیلن نساجی Z30S 282,603 176 462 176
نخ پلی استر SD250D48FAA 449,540 40 0 0
پلی پروپیلن نساجی Z30G 282,603 440 264 242
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 494,540 20 20 20
پلی پروپیلن نساجی V30G 282,603 506 44 44
پلی پروپیلن نساجی C30S 282,603 990 2,002 990
پلی پروپیلن نساجی HP500J 282,603 374 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,586 506 132 88
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 494,540 40 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J 286,371 990 1,342 990
نخ پلی استر SD160D48FAA 499,360 20 0 0
پلی پروپیلن فیلم RG3420L 403,935 87 87 87
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 282,603 522 239.25 239.25
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE 325,942 87 65.25 65.25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 282,603 522 891.75 522
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 282,603 696 891.75 696
پلی استایرن معمولی 1115 350,917 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 6045 409,697 0 33 33
پلی وینیل کلراید S65 235,981 0 100 100
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 287,627 0 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S 304,586 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی V30S 282,603 0 220 220
پلی پروپیلن نساجی Z30G 282,603 0 198 198
پلی پروپیلن نساجی V30G 282,603 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP500J 282,603 0 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 304,586 0 132 132
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL 282,603 0 65.25 65.25
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE 325,942 0 21.75 21.75
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 230,328 1,804 1,562 1,144
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 230,328 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 230,328 0 132 132
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 236,044 1,606 1,826 1,606
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 234,514 0 288 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 234,514 1,440 1,176 1,056
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 236,044 2,016 2,352 2,016
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی 500,000 140 290 140
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV 234,514 360 408 360
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 234,514 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV 234,514 360 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 229,489 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 229,489 360 216 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 234,514 1,008 144 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 234,514 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 299,872 144 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 275,112 720 1,176 720
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 276,369 336 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 276,204 1,496 836 836
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 275,112 1,000 1,880 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 275,112 1,000 1,630 1,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 270,659 0 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 270,659 3,014 2,090 2,090
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 430,625 201.6 110.88 110.88
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 430,625 0 20.16 20.16
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 430,625 0 60.48 60.48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 430,625 201.6 70.56 70.56
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 430,625 294 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 275,112 1,408 1,914 1,408
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 230,328 0 396 396
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 230,328 2,200 1,870 1,738
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 230,328 0 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 236,044 3,102 2,772 2,662
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 236,044 0 440 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 230,328 2,200 2,662 2,200
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 326,220 0 440 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 326,220 2,464 2,596 2,024
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 236,044 220 1,342 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 305,724 1,056 2,024 1,056
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 311,702 1,980 3,058 1,980
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 275,112 1,298 880 748
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 275,112 0 550 550
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 283,366 154 88 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 279,623 1,500 1,760 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 299,872 110 264 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,130 0 440 440
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,130 5,500 5,368 5,038
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,130 1,300 1,220 980
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,130 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,130 0 120 120
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 303,377 1,800 2,740 1,800
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 266,130 0 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 266,130 1,080 816 720
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 266,130 0 24 24
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 413,274 1,008 262.08 262.08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 275,112 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 275,112 440 462 418
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 288,868 90 170 90
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 293,738 0 638 638
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 293,738 3,300 1,452 1,199
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 293,738 0 1,144 1,144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 229,489 2,464 2,134 2,068
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 229,489 0 396 396
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 266,130 0 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 266,130 550 286 198
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 273,668 720 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 273,668 0 96 96
پلی استایرن انبساطی 221HS 354,882 120 190 120
پلی استایرن انبساطی 321HS 354,882 110 135 110
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 290,987 0 33 33
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 290,987 2,002 1,034 1,034
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA 290,987 110 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 267,387 110 132 110
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 500,000 555 390 380
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 287,031 2,002 1,210 1,210
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 229,489 540 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 251,894 110 220 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 229,489 77 22 22
جمع کل 99861.36 103420.81 80663.31

مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است