برچسبقیمت پایه محصولات پتروشیمی برای نیمه نخست خرداد ماه سال 1394