خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 7 مهر 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 7 مهر 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 7 مهر 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 333,462 800 160 160
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 291,027 1,008 656 656
پلی استایرن مقاوم 4512 375,473 198 66 66
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 415,578 400 80 80
پلی استایرن انبساطی R200 393,687 600 550 550
پلی استایرن انبساطی R310 393,687 700 140 120
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 325,353 1,008 1,680 1,008
پلی استایرن معمولی MP08 349,176 100 270 100
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 415,578 600 630 600
پلی بوتادین رابر 1220 565,472 1,391.04 126 126
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 61.6 35.2 35.2
پلی استایرن انبساطی 422FC 391,938 80 20 20
نخ پلی استر 160D48FB 622,453 54 72 54
پلی استایرن معمولی MP08 349,176 250 150 110
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 537,000 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 415,578 484 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 349,176 1,068.75 1,350 1,068.75
پلی کربنات 1012UR 1,039,000 100 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,155,000 40 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 642,622 220 330 220
پلی کربنات 0407UR 1,039,000 80 0 0
آلیاژ پلی کربنات LED 1,219,000 40 0 0
نخ پلی استر 250D48FB 610,491 90 162 90
پلی استایرن مقاوم 7240 375,473 704 1,100 704
پلی استایرن معمولی 1540 349,176 803 1,804 803
نخ پلی استر 500D96FA 644,516 154 286 154
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 325,352 500 620 500
نخ پلی استر 500D96FB 612,290 18 54 18
پلی استایرن معمولی 1309 349,176 300 380 300
پلی استایرن مقاوم 6045 375,473 187 209 187
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 333,462 0 16 16
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 291,027 0 208 208
پلی استایرن مقاوم 4512 375,473 0 22 22
پلی استایرن مقاوم 4512 375,473 0 110 110
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 415,578 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 393,687 0 50 50
پلی استایرن انبساطی R310 393,687 0 10 10
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,173,000 40 0 0
پلی کربنات W1 1,192,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,083,000 40 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,046,000 70.4 0 0
پلی استایرن انبساطی 422FC 391,938 0 10 10
پلی بوتادین رابر 1220 565,472 403.2 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 349,176 0 70 70
پلی استایرن مقاوم 4125 398,716 187 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 710,000 40 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 710,000 0 20 20
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 780,000 40 40 40
نخ پلی استر 160D48FA 727,000 40 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 665,000 40 40 20
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 695,000 80 40 40
پلی وینیل کلراید S65 297,715 1,000 620 180
نخ پلی استر 48F280DTA 666,466 76 76 76
پلی پروپیلن نساجی PYI250 357,146 294 630 294
پلی پروپیلن نساجی HP565S 378,574 572 990 572
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 386,560 154 396 154
پلی پروپیلن نساجی Z30S 357,146 880 1,518 880
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 373,190 0 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 373,190 147 126 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 386,560 210 315 210
پلی وینیل کلراید E6834 493,356 506 693 506
نخ پلی استر SD485D96FAA 671,200 20 20 20
نخ پلی استر SD160D48FAA 712,100 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 702,000 20 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 702,000 20 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 665,000 20 0 0
پلی وینیل کلراید S65 297,715 814 1,980 814
پلی وینیل کلراید S65 297,715 1,840 2,820 1,840
نخ پلی استر 48F180DTA 696,325 38 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 663,894 38 114 38
پلی پروپیلن نساجی SF060 357,146 63 105 63
پلی پروپیلن نساجی SF060 357,146 378 1,155 378
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 416,866 210 504 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,146 600 1,704 600
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,146 240 792 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 504 1,008 504
پلی پروپیلن فیلم HP525J 358,928 456 720 456
پلی پروپیلن نساجی HP550J 357,146 300 690 300
پلی پروپیلن فیلم RP120L 532,207 110 374 110
پلی پروپیلن نساجی HP500M 357,146 300 570 300
پلی پروپیلن نساجی V30S 357,146 300 460 300
پلی پروپیلن نساجی HP510L 357,146 1,050 1,570 1,050
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 1,460 2,300 1,460
پلی پروپیلن نساجی Z30S 357,146 300 540 300
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 371,407 374 660 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 372,120 176 418 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,407 462 902 462
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 371,407 66 88 66
پلی پروپیلن فیلم HP525J 358,928 352 572 352
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 386,560 198 374 198
پلی پروپیلن نساجی C30S 357,146 550 1,452 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 399,930 132 286 132
پلی پروپیلن نساجی HP500J 357,146 21 28 21
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 550 1,188 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 371,407 396 594 396
پلی پروپیلن فیلم RG1104K 358,928 326.25 522 326.25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 357,146 696 1,718.25 696
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 386,560 396 770 396
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 357,146 522 1,718.25 522
پلی پروپیلن نساجی 1102L 357,146 174 522 174
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 416,866 174 326.25 174
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 357,146 252 567 252
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 357,146 252 441 252
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 357,146 252 588 252
پلی پروپیلن فیلم ZH525J 358,928 147 273 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 416,866 231 420 231
پلی پروپیلن نساجی HP502N 357,146 150 250 150
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 371,407 147 231 147
پلی پروپیلن نساجی HP552R 357,146 200 460 200
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 417,044 210 378 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 399,217 63 84 63
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 695,000 88 132 88
پلی وینیل کلراید S65 297,715 700 1,750 700
پلی وینیل کلراید S65 297,715 4,554 5,720 4,554
پلی وینیل کلراید S65 297,715 500 1,160 500
پلی وینیل کلراید S65 297,715 2,618 3,762 2,618
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 353,189 220 220 198
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 584,725 1,491.84 504 504
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 342,902 2,222 2,024 1,694
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 342,902 2,400 1,776 1,416
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 342,902 2,398 2,288 2,112
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 307,159 3,504 1,320 1,080
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 601,375 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 316,964 2,520 600 576
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 576,496 550 250 190
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 300,028 3,100 2,580 2,400
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,181,000 0 17.6 17.6
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,415 800 1,640 800
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 415,012 1,800 2,360 1,800
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 342,902 0 242 242
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 342,902 0 144 144
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 373,763 286 528 286
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 344,685 120 432 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 335,415 1,656 2,376 1,656
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 277,794 2,508 3,696 2,508
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 272,347 3,014 4,774 3,014
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 291,023 2,728 3,542 2,728
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 342,902 0 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 343,775 0 96 96
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 343,775 1,968 816 528
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 316,964 2,112 2,728 2,112
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 335,415 360 576 360
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 329,291 240 936 240
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 298,930 1,518 3,080 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 293,358 1,518 2,926 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 309,808 1,958 4,070 1,958
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 342,902 800 1,230 800
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 343,775 3,000 5,724 3,000
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 343,775 80 130 80
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD 299,726 1,518 2,134 1,518
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 307,159 0 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 342,902 0 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 342,902 1,300 1,480 1,290
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 335,415 504 672 504
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 601,375 181.44 272.16 181.44
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 316,964 0 216 216
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 415,578 1,000 1,180 1,000
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 391,938 200 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 316,964 18 54 18
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 342,902 110 352 110
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 343,775 30 90 30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,415 1,000 2,530 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 335,415 3,520 5,324 3,520
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 342,902 600 830 600
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV 307,159 504 1,080 504
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 342,902 500 40 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,928 2,000 4,440 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 371,928 500 1,300 500
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 576,496 160 230 160
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 343,775 154 594 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 316,964 2,816 4,906 2,816
پلی استایرن انبساطی 221HS 393,687 200 350 200
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 353,000 1,705 1,716 1,694
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 353,000 0 11 11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 576,496 0 20 20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,953 1,980 3,388 1,980
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 390,953 2,530 3,586 2,530
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 335,415 110 176 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 300,028 0 520 520
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 343,775 1,606 3,080 1,606
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 316,964 1,408 2,794 1,408
جمع 113418.88 160612.07 99062.6
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است