خانه اقتصادیگزارش و تحلیل آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 10 شهریور 1402

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 10 شهریور 1402

توسط منیره جوادی
0 نظرات

 

آمار معاملات گروه پلیمری بورس کالا در هفته منتهی به 10 شهریور 1402
نام کالا قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد
پلی بوتادین رابر 1220 380,674 1,008 120.96 120.96
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 231,776 1,600 560 544
پلی بوتادین رابر 1220 380,674 1,008 509.04 509.04
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 150 20 20
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 1,026,680 70.4 26.4 26.4
پلی کربنات 0407UR 1,019,000 120 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) 243,874 800 848 800
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 255,698 812 2,268 812
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 255,698 210 420 210
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 231,776 0 192 192
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA 255,698 100 400 100
پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 597,874 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 369,174 528 0 0
اپوکسی رزین مایع 06EXC 1,161,875 61.6 127.6 61.6
پلی استایرن معمولی MP08 331,053 80 60 60
پلی استایرن معمولی MP08 331,053 110 90 50
آلیاژ پلی کربنات LED 1,199,722 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 1,153,454 40 0 0
آلیاژ پلی کربنات ABS 1,134,947 40 0 0
پلی کربنات W1 1,171,961 40 0 0
اپوکسی رزین جامد E011P 1,063,880 40 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 385,352 400 40 40
پلی استایرن انبساطی R200 363,990 600 260 260
پلی استایرن معمولی 1551 331,053 956.25 787.5 472.5
پلی استایرن مقاوم 6045 364,812 253 187 5.5
پلی استایرن مقاوم 6045 364,812 253 192.5 16.5
پلی استایرن معمولی 1028 331,053 110 93.5 49.5
پلی استایرن معمولی 1115 331,053 132 99 22
نخ پلی استر 160D48FC 424,513 42 56 42
پلی استایرن مقاوم 7240 364,812 902 869 484
پلی استایرن مقاوم 4512 364,812 198 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 331,053 0 20 20
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 385,352 0 10 10
پلی استایرن انبساطی R200 363,990 0 20 20
پلی استایرن انبساطی R310 363,990 0 40 40
پلی استایرن انبساطی R310 363,990 700 60 60
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 385,352 484 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 331,053 0 22.5 22.5
پلی استایرن مقاوم 4125 387,396 220 0 0
پلی استایرن مقاوم 6045 364,812 0 5.5 5.5
پلی استایرن مقاوم 6045 364,812 0 5.5 5.5
پلی استایرن معمولی 1028 331,053 0 44 44
پلی استایرن معمولی 1115 331,053 0 11 11
پلی استایرن مقاوم 7055 389,133 44 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 486,835 330 550 330
نخ پلی استر 250D48FB 462,493 108 288 108
نخ پلی استر 500D96FA 488,729 88 352 88
پلی استایرن معمولی 1309 331,053 180 180 0
پلی استایرن معمولی 24N 331,053 176 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 331,053 957 2,123 957
پلی استایرن انبساطی 422FC 362,372 50 0 0
نخ پلی استر 250D48FA 635,000 60 20 20
نخ پلی استر 500D96FA 635,000 60 20 20
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 95 76 57
پلی پروپیلن نساجی HP550J 267,728 300 830 300
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,728 1,460 2,520 1,460
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 650,110 100 20 20
پلی پروپیلن نساجی HP565S 283,791 704 1,166 704
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,728 528 1,474 528
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 290,742 396 1,078 396
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R 275,850 147 357 147
پلی وینیل کلراید E6834 389,824 506 682 506
پلی کربنات 1012UR 1,019,000 0 130 130
پلی وینیل کلراید S65 236,598 1,840 2,660 1,840
پلی وینیل کلراید S65 236,598 814 1,628 814
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 750,000 20 0 0
نخ پلی استر 160D48FA 697,000 40 0 0
نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA 665,000 44 0 0
نخ پلی استر 500D96FA 635,000 20 0 0
پلی پروپیلن نساجی SF060 267,728 420 1,806 420
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C 313,755 147 504 147
نخ پلی استر 48F180DTA 719,283 38 0 0
نخ پلی استر 96F560DTA 658,462 38 0 0
نخ پلی استر 48F280DTA 633,872 0 38 38
پلی پروپیلن نساجی HP510L 267,728 720 2,400 720
پلی پروپیلن نساجی HP550J 267,728 240 816 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,728 552 1,488 552
پلی پروپیلن فیلم RP120L 400,666 132 242 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 275,850 374 946 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 276,392 110 484 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 275,850 484 1,298 484
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T 275,850 88 176 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 290,742 220 528 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP345S 290,742 198 506 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV 297,510 154 418 154
پلی پروپیلن نساجی PYI250 267,728 420 714 420
پلی پروپیلن نساجی HP500M 267,728 250 790 250
پلی پروپیلن نساجی HP502N 267,728 150 260 150
پلی پروپیلن نساجی HP510L 267,728 950 2,870 950
پلی پروپیلن نساجی Z30S 267,728 300 800 300
پلی پروپیلن نساجی V30S 267,728 300 570 300
پلی پروپیلن نساجی HP552R 267,728 350 610 350
پلی پروپیلن نساجی C30S 267,728 594 1,716 594
پلی پروپیلن نساجی Z30S 267,728 594 1,430 594
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 275,850 396 726 396
پلی پروپیلن نساجی ZH552R 267,728 210 651 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J 267,728 210 567 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L 267,728 210 588 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 279,912 126 399 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 313,755 168 441 168
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R 290,742 147 378 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 310,506 147 378 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L 296,969 63 210 63
پلی وینیل کلراید S65 236,598 500 1,160 500
پلی وینیل کلراید S65 236,598 1,250 1,990 1,250
پلی وینیل کلراید S65 236,598 2,706 4,906 2,706
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 267,728 696 1,740 696
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL 267,728 696 2,305.50 696
پلی وینیل کلراید S65 236,598 4,004 6,864 4,004
پلی پروپیلن نساجی 1102L 267,728 261 652.5 261
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E 313,755 174 543.75 174
پلی وینیل کلراید S65 236,598 500 720 500
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 251,630 1,704 432 432
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 280,640 220 440 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP 244,359 25 75 25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 266,697 1,560 3,000 1,560
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 304,864 1,892 2,992 1,892
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,697 1,000 2,680 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 273,456 1,224 1,320 1,224
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 1,012 2,024 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 300,501 1,320 440 440
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 273,456 110 792 110
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 272,845 110 330 110
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 423,175 423.36 423.36 423.36
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 272,845 1,000 2,360 1,000
پلی استایرن معمولی 1115 331,053 0 55 55
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,456 1,804 4,466 1,804
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 386,902 2,000 1,130 1,120
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 386,902 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,697 1,300 2,220 1,300
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B 329,117 1,800 2,920 1,800
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,456 768 168 96
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,456 0 168 168
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 423,189 1,008 141.12 141.12
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B 251,630 0 216 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 272,845 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 272,845 2,200 2,244 2,178
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 296,232 308 792 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV 244,359 3,240 3,912 3,240
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 299,179 3,014 4,246 3,014
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 437,273 150 300 150
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 307,301 1,606 2,200 1,606
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 272,845 2,520 3,504 2,520
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 266,697 4,620 6,754 4,620
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 296,406 3,000 4,520 3,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 272,845 600 680 600
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 287,425 1,364 1,782 1,364
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 282,040 2,002 2,750 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 300,501 1,012 1,672 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 292,296 1,122 1,936 1,122
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 273,456 3,000 6,780 3,000
پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP 273,456 90 170 90
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N 310,826 2,992 3,674 2,992
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 238,944 3,100 3,100 3,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 238,944 0 100 100
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 266,697 110 374 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 300,501 176 176 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 300,501 0 880 880
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 251,630 2,816 5,676 2,816
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 272,845 2,398 3,850 2,398
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 273,456 1,606 3,762 1,606
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 251,630 1,408 2,706 1,408
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 251,630 2,200 3,080 2,200
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 423,175 181.44 282.24 181.44
پلی استایرن انبساطی 221HS 365,512 180 370 180
پلی استایرن انبساطی 321HS 365,512 110 200 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 272,845 1,100 2,070 1,100
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 320,000 1,705 2,288 1,705
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 437,273 550 690 550
جمع کل 112,303 177663.47 101399.42
مرجع پلیمر در بازار ایران - پلیم پارت

مطالب مشابه

پیام بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نگاهی کوتاه

مرجع اطلاعات تخصصی پلیمر حاوی محتوی فنی،اقتصادی،علمی و تولیدی در بازار ایران به منظور گسترش تعاملات تجاری B2B و B2C فعالین و متقاضیان در عرصه داخلی و بین المللی

خبرنامه

آخرین اخبار

تمامی حقوق مطالب برای “پلیم پارت “محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است