پایان نامه: سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي جديد بر پايه پلي آميد آروماتيك-آليفاتيك

سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي جديد بر پايه پلي آميد آروماتيك-آليفاتيك حاوي اتصالات فنيل سولفون و گرافن اكسيد اصلاح شده با رزين ملامين-فرمالدهيد

اساتيد راهنما: خليل فقيهي، ميثم شعبانيان

دانشجوي كارشناسي ارشد: فاطمه ماني

دانشگاه اراك

در اين طرح، نانوكامپوزيت‌هاي گرما مقاوم پلي آميد جديد شامل دو نوع مختلف از نانوذرات گرافني به طور موفقيت آميزي با استفاده از روش محلول تهيه شدند. در قسمت اول، ابتدا پلي آميد نيمه آروماتيك داراي اتصالات سولفون به وسيله دي اسيد آليفاتيك (10،1 –دي كربوكسيليك اسيد) و دي آمين آروماتيك ( 3،3 –دي آمين دي فنيل سولفون) در مجاورت DMF/Py/TPP با روش پليمرشدن مستقيم تهيه شد و ساختار و خواص آن با كمك طيف سنجي FTIR ، رزونانس مغناطيسي هسته (HNMR)، گرانروي دروني و آزمون انحلال پذيري بررسي شد.

در قسمت دوم، با سنتز گرافن اكسيد از گرافيت طبيعي به روش هامر و اصلاح آن با رزين ملامين فرمالدهيد، نانوكامپوزيت هاي پلي آميد تقويت شده با درصدهاي مختلف از گرافن اكسيد (PG) و گرافن اكسيد اصلاح شده (PGM) تهيه شدند. ساختار و شكل شناسي نانوكامپوزيت هاي پلي آميدي با كمك FTIR، XRD و ميكروسكوپ الكتروني پويشي گسيل ميداني ( FE-SEM) بررسي شدند. خواص گرمايي و مكانيكي نانوكامپوزيت‌ها به ترتيب با تجزيه گرماوزن سنجي (TGA) و آزمون مكانيكي كشش، بررسي و با خواص پلي آميد اوليه مقايسه شدند.

Related posts

تهیه و بررسی خواص غشاهای پلیمری پیل سوختی بر پایه پلی اتر سولفون ها و پلی اتر کتون های سولفون‌دار شده و کامپوزیت های مربوطه

ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه پلیمرهای با قالب مولکولی برای تعیین نیکوتین آمید، تروپونینT و اسید فولیک

استخراج گزینش پذیرتر ترکیبات فنولی با استفاده از پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی بر پایه نانو ذرات سیلیکا در نمونه های آب دریا