بررسي رفتار نانو مکانيکي پليمر با نانو تقويت کننده‌هاي کربني

مرجع پلیمر در بازار ایران: معرفی پایان نامه

بررسي رفتار نانو مکانيکي پليمر با نانو تقويت کننده‌هاي کربني

استاد راهنما : سید یوسف احمدی بروغنی

 دانشجوی کارشناسی ارشد: شیما دانشفر

 دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی

نتايج بررسي هاي تجربي نشان مي‌دهد که با افزودن مقدار اندکي نانولوله‌های کربن به پليمرها به عنوان فاز تقويت کننده، خواص مکانيکي آنها به مقدار قابل توجهي بهبود مي يابد. با توجه به کاربردهاي بنيادين و فراوان پليمرهاي تقويت شده با نانوله کربن ، reinforced-nanotube NRP, polymer ايجاد مدل‌هايي، که خواص موثر اين مواد را پيش بيني کند، لازم به نظر مي‌رسد. پژوهشگران بسیاري با استفاده از روش‌هاي متداول براي کامپوزيت‌هاي سنتي به توصيف رفتار مکانيکي NRPها پرداخته‌اند. با توجه به مفيد بودن اين روش‌ها، در کار پيش رو با توسعه روش‌هاي سنتي موجود، مدلي نزديکتر به واقعيت براي بررسي تعامل در ابعاد نانومتر بين فازهاي NRP ارائه شده است. تصاوير تهیه شده به وسیله ميکروسکوپ‌هاي الکتروني و تجهيزات نظير آن، نانو لوله‌هاي محاط داخل ماتريس پليمر را موج دار نشان مي‌دهند، ترکيبي که معمولا در کامپوزيت‌هاي سنتي تقويت شده با الياف ميکرومتري ديده نمي‌شود. در اين پايان نامه مدلی ترکيبی از اجزای محدود ميکرومکانيک ايجاد شده است تا ويژگي موجي شدن نانو لوله‌ها را با پيش بيني‌هاي ميکرومکانيک براي مدول موثر NRP ترکيب کند. نتايج حاصل از اين مدل نشان مي دهد، موجي بودن نانو لوله، مدول موثر کامپوزيت را به مقدار چشمگيري کاهش مي‌دهد.

Related posts

تهیه و بررسی خواص غشاهای پلیمری پیل سوختی بر پایه پلی اتر سولفون ها و پلی اتر کتون های سولفون‌دار شده و کامپوزیت های مربوطه

ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه پلیمرهای با قالب مولکولی برای تعیین نیکوتین آمید، تروپونینT و اسید فولیک

استخراج گزینش پذیرتر ترکیبات فنولی با استفاده از پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی بر پایه نانو ذرات سیلیکا در نمونه های آب دریا