درباره ما

درباره اعضا

دپارتمان علمی پلیم پارت

غلامحسين ظهوری

عضو ارشد کميته علمی

مرتبه علمی: استاد
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D شیمی‌، دانشگاه یومیست، انگلستان

علیرضا دهقان

عضو کمیته علمی

دکتری مهندسی شیمی
(دانشگاه فردوسی مشهد)

هانیه سادات میران موسوی

عضو کمیته علمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر(دانشگاه فردوسی مشهد)

ملیحه سبزه کار

عضو کمیته علمی

دکتری مهندسی شیمی
(دانشگاه فردوسی مشهد)