همایش صنایع پلاستیک و لاستیک ایران و آلمان

نمايشگاه ها

بازدید: 56

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش مرجع پلیمر بازار ایران : در جهت توسـعه همـکاری هـای تجـاری و انتقـال تکنولـوژی، هیاتـی از بزرگتریـن انجمـن سـازندگان ماشـین آلات و تجهیـزات صنعتـی جهـان از آلمـان،وی دی ام اِی، در بخـش لاسـتیک و پلاسـتیک در تاریـخ ۱۶ و ۱۷ آذرمـاه سـال جـاری (۱۳۹۴) در هتـل آزادی تهـران حضـور بهـم مـی رسـانند.پلیمر

بـا حضـور سـازندگان برتـر ماشـین آلات لاسـتیک و پلاسـتیک آلمـان، ایـن فرصـت مهیـا گشـته تـا متولیـان امـر صنعـت و سـرمایه گـذاری، شـرکت هـای تولیـدی و تجـاری و شـرکت هـای فنـی و مهندسـی داخـل کشـور طـی نشسـت هـای تجـاری بـا جدیدتریـن تکنولـوژی و ماشـین آلات ایـن دو صنعـت مهـم و کلیـدی آشـنا شـوند. ایـن چنیـن نشسـت هایـی مـی توانـد زمینـه سـاز ورود موثـر صنعـت کشـور بـه دوره پسـاتحریم گـردد. تامیـن ماشـین آلات و تجهیـزات، همـکاری هـای فنـی و تکنولوژیکـی، سـرمایه گـذاری مشترک در تولیـد ماشـین آلات و تاسـیس نمایندگـی شـرکت هـای آلمانـی در ایـران از اهـداف مهـم برگـزاری ایـن رویـداد مـی باشـد.

علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی www.irangermanplast.com مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۲۸۶۴۲۵۰ تماس حاصل نمایند.

1
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.