آمار معاملات بورس کالا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

‏آمار های کليدی

بازدید: 34

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر بازار ایران: آمار معاملات بورس کالا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

م کالا تولید کننده قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی پروپیلن شیمیایی OFF – EPC40R درجه ۱ پتروشیمی مارون ۳۴,۶۵۰ ۰ ۰ ۱۳۲ ۲۲ ۰
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۴۴۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۴۴۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۳۸,۵۰۰ ۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی (پودر) OFF – C30S درجه ۳ پتروشیمی مارون ۱۸,۴۲۵ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی OFF – Z30S درجه ۱ پتروشیمی مارون ۳۰,۱۵۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی OFF – Z30S درجه ۱ پتروشیمی مارون ۳۰,۱۵۰ ۳۱,۲۶۶ ۳۱,۳۵۶ ۱۳۲ ۴۶۲ ۱۳۲
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۳۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۸۸۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۸۸۰ ۲۲ ۲۲
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم ۳۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۶۶۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی OFF – HP564S درجه ۱ پلی پروپیلن جم ۳۴,۶۵۰ ۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۰ ۴۴ ۴۴
پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۳۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1101M پتروشیمی رجال ۳۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۳۱۵ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال ۳۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال ۳۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۲۱۰ ۶۳ ۶۳
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۳۳,۵۰۰ ۰ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۰ ۸۰ ۸۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۴۸,۶۲۲ ۰ ۰ ۷۵۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۴۸,۶۲۲ ۴۸,۶۲۲ ۴۸,۶۲۲ ۱,۷۴۱ ۱۸۰ ۱۸۰
استایرن بوتادین رابر روشن OFF – 1502 درجه ۱ پتروشیمی بندرامام ۴۳,۷۶۰ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر روشن OFF – 1502 درجه ۲ پتروشیمی بندرامام ۳۸,۸۹۸ ۰ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۴۸,۶۲۲ ۴۸,۶۲۲ ۴۸,۶۲۲ ۰ ۱۳۰ ۱۳۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۴۵,۱۷۸ ۰ ۰ ۲۹۴ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۴۵,۱۷۸ ۴۵,۱۷۸ ۴۵,۱۷۸ ۶۹۳ ۱۲۶ ۱۲۶
استایرن بوتادین رابر تیره OFF – 1712 درجه۱ پتروشیمی بندرامام ۴۰,۶۶۰ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر تیره OFF – 1712 درجه۲ پتروشیمی بندرامام ۳۶,۱۴۲ ۰ ۰ ۹۰ ۰ ۰
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۴۵,۱۷۸ ۴۵,۱۷۸ ۴۵,۱۷۸ ۰ ۱۰۵ ۱۰۵
0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.