نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، نجف 6 تا 10 شهریور 96 - پلیم‌پارت
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۳۰ فروردین - ۱۳۹۸  
true
false

Print Friendly, PDF & Email

مرجع پلیمر در بازار ایران: ﭘﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ اﯾﺮان در ﻋﺮاق در ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در ﻃﻰ ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮو ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﺳﺎل ۶۹۳۱ ﺑﻪ ﻧﺎم ” اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ : ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ” و در راﺳﺘﺎى ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﮐﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻰ ﺑﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ و ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﺑﺮاى ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ، ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﻰ – ﺷﯿﻌﻰ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﯾﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان در ﻧﺠﻒ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎى زﻧﺠﯿﺮه ،در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﻰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﺠﻒ ﺑﺎ ۱۳۹۶ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه۱۰ اﻟﻰ۶ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻤﺮى (ﻣﺤﺮم) ،  با ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ

  • ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ
  • ﮐﺸﺎورزى
  • ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ
  • ﻣﺒﻠﻤﺎن ادارى و ﻣﻨﺰل
  • ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ
  • ﺻﻨﻌﺖ
  • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﻰ
  • ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو

 

دریافت اطلاعات تکمیلی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر برای شرکت در این نمایشگاه با شماره های ۰۹۱۲۰۹۸۱۹۸۵-۰۹۱۹۶۷۶۸۹۳۳ تماس حاصل نمایید.

0

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


false