عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ خرداد ۹۶

اطلاعیه عرضه بورس کالا
Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۹ خرداد ۹۶
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۴۳۲۷۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۱۶۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
بانک تجارت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۴۱۸۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۴۱۸ ۵۷۹۸۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۳۱ ۵۴۴۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۲۷۶ ۵۷۹۸۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰۰ ۵۷۹۸۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۷۵ ۵۷۹۸۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۵۶۷ ۵۴۴۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۴۴۱ ۵۴۴۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک تجارت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۶۳۰ ۵۷۹۸۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۵۸۶۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۵۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک سپه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۶۹۵۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۲۵۱۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۱۱۶۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۲۲۰ ۳۸۹۴۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۴۱۸۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
پگاه یاوران نوین پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۴۲۸۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۱۱۶۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۴۲۸۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۸۵۹۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۱۱۶۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۱۸۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۴ ۴۵۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
مفید پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۱۸۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۸۹۳۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۶۳۸۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۵۸۵۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۷۱۹۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۷۱۹۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۷۱۴۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
سینا پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۸۲۸۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹۶۹۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
سینا پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۸۲۸۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۴۱۹۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۴۳۲۷۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲۰۰۰ ۳۱۱۶۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۴۳۲۷۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۹۸ ۳۸۲۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۴۴۳۳۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۷۶ ۳۸۲۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
سینا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۱۴ ۳۱۹۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۷۴۸ ۳۸۲۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۳۵۲۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۵۴۴۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۱۱۰ ۳۳۶۶۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
پگاه یاوران نوین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۴۱۶۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
فارابی پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون ۶۶۰ ۴۲۰۸۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۴۲۰ ۵۷۹۸۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۴۲۰ ۳۸۲۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱۴۹۶ ۳۱۱۶۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
سینا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۲۹۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۶۱۷۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۸۲۸۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۸۹۳۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۰۷۰۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۷۹۷۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
پیشگامان بهپرور پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۶۰۰ ۴۷۱۴۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۷۶۰ ۳۸۹۴۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۸۹۴۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۱۸۰۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۲۰۸۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
 مرجع پلیمر در بازار ایران: پلیم پارت
           

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.