عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۰ اسفند ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 49

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۱۰ اسفند ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۸۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۷۸۷۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۱۱۰ ۴۶۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
خبرگان سهام پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۷۸۷۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۴۰۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۳۰۰۳ ۴۰۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۹۲ ۳۷۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سپه پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۳۰۰ ۴۰۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۵۱۸ ۳۹۱۶۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۶۰۳۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SIF030 پلی نار ۲۱۰ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۱۸۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۶۲۰۷۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۴۰ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۶۲۰۷۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سپه پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۴۰۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۶۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۸۸۹۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۹۹۰ ۳۶۱۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۳۳۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۷۱۸۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۹۹۴ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بانک اقتصاد نوین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۱۴ ۳۹۸۸۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۹۹۵ ۱۰۴۴۷۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۷۸۲ ۱۰۲۳۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰ ۹۰۰۷۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۱۶۵۹ ۹۰۰۷۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی شهید تندگویان ۹۹۰ ۴۰۲۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
شهر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۴۶۴ ۳۵۹۹۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۷۹۸۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۴۱۰۹۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۹۰۰ ۵۶۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سامان پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲۲۰۰ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۱۰۷۷۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۹۴۸۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۹۴۸۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۱۵ ۱۱۷۰۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۶۸ ۴۰۷۶۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سپه اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۶۳۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سپه اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۷۳۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۶۰ ۸۱۸۷۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۲۰ ۹۶۱۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک سپه پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۵۰ ۴۲۷۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۲۲۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.