عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳ اسفند ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 40

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۳ اسفند ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۲۷۵ ۴۶۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۷۸۷۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
شهر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۴۶۴ ۳۵۹۹۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۰۱۲ ۴۱۰۹۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۷۹۸۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۰۰۲ ۳۹۱۶۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۳۰۱۴ ۳۹۸۸۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
مفید پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۵۰۶ ۳۷۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک آینده پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۷۱۸۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
بانک آینده پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۰۰ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک آینده پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۹۹۴ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی SIF030 پلی نار ۲۵۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۸۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۸۱۸۷۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
خبرگان سهام پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۷۸۷۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۱۸۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۶۲۰۷۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۶۲۰۷۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۶۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۸۸۹۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۳۲۰ ۹۴۸۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک سپه پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۲۹۹۲ ۳۴۴۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۱۱۷۰۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۴۰ ۱۰۷۷۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک سپه پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۴۰۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۹۹۰ ۳۶۱۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک صنعت و معدن پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۹۰۰ ۵۶۲۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۱۴۲ ۱۰۹۹۷۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۱۱۷۰۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۳۹۹۰ ۱۰۷۷۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۹۴۸۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰۰ ۱۰۷۷۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰ ۹۴۸۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۱۴۹۱ ۹۴۸۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پلی پروپیلن جم ۱۰۱۲ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۳۲۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۲۲۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۵۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۲۲۰۰ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۳۰ پلیمر آریا ساسول ۲۲۰ ۵۱۴۸۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۱۳۲۰ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۱۳۲۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۱۲۶۰ ۳۷۱۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک سپه اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۶۳۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک سپه اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۷۳۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک سپه پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۴۵۰ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۲۷۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۳۳۰ ۴۶۸۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۴۰۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۴۰۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۰۷۶۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۴۰۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
 مرجع پلیمر در بازار ایران – پلیم‌پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.