عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 42

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک سپه پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۳۰۰ ۳۹۷۱۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
باهنر پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۶۳۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲۱۰ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
رضوی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۸۰ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
رضوی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۹۶۱۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۶۰ ۹۰۷۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
رضوی پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۶۳ ۱۰۸۰۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
رضوی پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۶۰ ۱۰۸۰۶۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۸۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
سی ولکس پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۵۷۳۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک تجارت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۹۳۶ ۳۶۵۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
سی ولکس پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۰۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۷۶ ۵۱۷۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
سی ولکس پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۹۹۴ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک کشاورزی پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی شهید تندگویان ۷۹۲ ۳۶۷۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
خبرگان سهام پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۲ ۳۶۳۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۱۵۸۴ ۹۶۱۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مفید پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی شهید تندگویان ۴۴۰ ۳۹۹۲۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک سپه پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۳۹۷۱۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۸۵۰ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک سپه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
خبرگان سهام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۴۶۲ ۴۰۳۴۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک سپه پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندر امام ۱۴۹۶ ۳۴۷۴۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۲۰۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۱۰۰ ۳۳۰۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۱۲۱۸ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
خبرگان سهام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۲۰۰۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک کشاورزی استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندر امام ۲۲۰ ۸۳۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی شهید تندگویان ۲۸۶۰ ۳۸۳۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
شهر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۴۰۸ ۳۸۰۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
شهر پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی شهید تندگویان ۱۶۲۸ ۳۵۲۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۶۰۹ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۱۴۹۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت پلی پروپیلن جم ۲۶۴ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۶۰ ۵۴۰۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۵۵۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۵۵۵۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۴۸۸۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۷۲۴۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G شرکت پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۹۲۴ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پلی پروپیلن جم ۵۵۰ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۳۴۶۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۹۰۲ ۳۷۶۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک آینده پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۱۰۱۲ ۴۰۴۳۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R شرکت پلی پروپیلن جم ۴۴۰ ۴۲۳۷۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۵۵۵۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۵۰۴ ۳۷۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مفید پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۹۰۰ ۵۴۸۸۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک سپه پلی کربنات ۰۷۱۰ پتروشیمی خوزستان ۸۸ ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک سپه اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۶۲۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک سپه اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان ۴۰ ۷۳۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۵۰۰ ۴۲۴۰۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۳۰۰ ۴۰۸۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیر کبیر ۵۵۰ ۴۷۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
 پلیم‌پارت – مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.