اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بوری کالا: مورخه ۲۹ شهریور ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا
Print Friendly

عرضه گروه پلیمری با بیش از ۲۹۰۰۰ تن انواع پلیمر در برنامه تالار بورس کالا

 اطلاعیه عرضه گروه پلیمری بوری کالا: مورخه ۲۹ شهریور ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴۴۰۴UV شرکت پتروشیمی لرستان ۲۴۰ ۳۵۲۴۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
سهم آشنا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV شرکت پتروشیمی لرستان ۱۶۸ ۳۵۲۴۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۴۰۸۱۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۴۲۱۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
رضوی پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی مهر ۱۱۰ ۳۴۵۷۴ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
باهنر پلی وینیل کلراید S65 شرکت پتروشیمی غدیر ۶۰ ۲۷۰۰۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان ۶۰ ۲۹۷۰۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۳۹۱۰۱ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۶۱۴۴۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
پارس ایده بنیان استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) ۵۰۴ ۴۶۴۳۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی P5000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۴۰۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
پارس ایده بنیان پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران(پ) ۳۰۲٫۴ ۴۸۷۱۷ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی P4000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۴۴۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۳۹۷۱۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی P3000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۴۴۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۴۳۲ ۴۰۹۸۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۴۱۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی RP340R شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۷۶۰۹ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۴۴۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۴۴۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد ۵۰ ۴۴۵۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
توازن بازار پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۳۷۹۰۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۹۹٫۲ ۳۹۰۳۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
باهنر پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۹۰۲ ۳۰۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 شرکت بازرگانی پتروشیمی(تامین) ۵۰۶ ۳۶۸۴۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
خبرگان سهام پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۶۸۲ ۲۸۰۰۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۰۸۷۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۷۳۷۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۶۶۰ ۳۹۰۳۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ شرکت پتروشیمی جم ۲۲۰ ۴۰۱۰۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملت پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۳۶۹۵۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU شرکت پتروشیمی جم ۱۱۰ ۴۰۸۸۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۵۲۳۴۳ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملت استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰٫۳ ۴۷۳۶۶ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP552R شرکت پتروشیمی شازند ۴۴۰ ۳۲۴۲۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۳۷۹۰۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک کارآفرین پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام ۶۶ ۲۷۰۰۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندر امام ۳۰۰۰ ۳۴۵۷۴ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
ایساتیس پویا پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L پتروشیمی رجال ۶۵۱ ۳۲۴۲۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملت استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندر امام ۳۰۰٫۳ ۴۶۴۳۸ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندر امام ۱۵۰۰ ۳۹۰۳۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک کشاورزی پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۲۱۰ ۲۸۰۰۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۱۰۰۰ ۳۷۰۹۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک صادرات پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندر امام ۱۰۰۰ ۳۹۰۳۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۰۰ ۳۶۱۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۳۹۴۰۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۰۵۹۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۴۰۵۹۰ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۲۴۲۲ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
بانک اقتصاد نوین پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۱۴۳۰ ۳۱۴۸۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
بانک ملی پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۴۰۸۱۴ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV شرکت پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۳۹۷۸۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۷۳۸۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک ملی پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۴۲۱۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۲۴۲۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440L شرکت پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۳۷۳۸۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک سامان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان ۹۴۶ ۳۱۴۸۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
بانک انصار پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۶۶ ۲۹۱۶۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۶۹۵۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J شرکت پلی پروپیلن جم ۱۳۲۰ ۳۲۶۳۶ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک انصار پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۶۰ ۲۷۰۰۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک انصار پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۶۶ ۲۷۰۰۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک صنعت و معدن پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۶۹۵۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۲۶ ۳۷۶۰۹ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن نساجی ZH550J شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۳۱ ۳۲۴۲۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۷۰۰ ۳۲۴۲۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیر کبیر ۲۵۰ ۳۷۳۷۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیر کبیر ۲۵۰ ۳۷۹۰۸ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۱۴۷ ۳۷۳۸۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۱۰ ۳۷۳۸۲ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
 مرجع پلیمر در بازار ایران: پلیم پارت

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.