عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۸ تیر ۹۵

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 66

Print Friendly, PDF & Email

 

 عرضه گروه پلیمری بورس کالا: مورخه ۲۸ تیر ۹۵
کارگزار نام کالا عرضه
کننده
عرضه (تن) قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۳۷۷۰۸ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵ شرکت پتروشیمی جم ۱۱۰ ۳۴۵۳۹ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱UV شرکت پتروشیمی جم ۱۱۰ ۳۵۲۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱ شرکت پتروشیمی جم ۱۱۰ ۳۴۵۳۹ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۵UV شرکت پتروشیمی جم ۲۲۰ ۳۵۲۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شرکت پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۷۰۵۸ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۵۲۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲ شرکت پتروشیمی جم ۲۲۰ ۴۰۰۶۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU شرکت پتروشیمی جم ۲۲۰ ۴۰۸۳۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مدبر آسیا پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ شرکت پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۴۵۳۹ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مدبر آسیا پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA شرکت پتروشیمی جم ۱۰۱۲ ۳۸۷۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک پاسارگاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه ۴۸۰ ۳۶۷۴۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک ملت پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پلیمر آریا ساسول ۱۱۰ ۳۸۳۷۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک ملت پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پلیمر آریا ساسول ۹۹۰ ۳۶۷۴۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک صنعت و معدن پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار ۸۴۰ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۱۰۱۲ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
آگاه پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۶۶۸۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون ۲۲۰ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
آگاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۷۰۵۸ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۳۱۵۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک ملی پلی پروپیلن RP270G شرکت پتروشیمی شازند ۶۵۰ ۳۶۶۸۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شرکت پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۸۰۴۸ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بانک ملی پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA شرکت پتروشیمی شازند ۲۴۰ ۳۸۷۴۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۶۶۸۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
اقتصاد بیدار پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C شرکت صنعتی نوید زر شیمی ۲۵۲ ۳۶۶۸۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
 مرجع پلیمر در بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.