فهرست استاندارهای ملی ایران – کائوچو

استاندارد علمی و پژوهشی

بازدید: 124

Print Friendly, PDF & Email

• شماره استاندارد: ۶۵۲‏ارسال ‏نظرات و پیشنهادات
‏موضوع: ‏کائوچوی طبیعی-روش اندازه گیری مقدار ناخالصی
‏تجدید نظر: ۱
‏سال تصویب: ۱۳۷۹

‏رشته : ‏کمیته ملی استاندارد ‏شیمیایی

دانلود فایل

• شماره استاندارد: ۱۳۳۸۸‏ارسال ‏نظرات و پیشنهادات
‏موضوع: ‏لاستیک- (کائوچو ) -طبیعی – روش ارزیابی
چاپ: ۱
‏سال تصویب: ۱۳۸۹

ICS_Code: 83/060
‏رشته : ‏کمیته ملی استاندارد شیمیایی و ‏پلیمر

دانلود فایل

• ‏شماره استاندارد: ۵۶۸۶‏ارسال ‏نظرات و پیشنهادات
‏موضوع: ‏کائوچوی طبیعی و مصنوعی – نمونه‏برداری و روش‏های آماده سازی ‏نمونه
چاپ: ۱
‏تجدید نظر: ۰
‏سال تصویب: ۱۳۸۰

ICS_Code: 83/080
ICS_T1: ‏صنایع لاستیک و ‏پلاستیک
رشته : ‏صنایع شیمیایی و ‏پلیمر

دانلود فایل

•‏شماره استاندارد: ۱۱۶۱۳‏ارسال ‏نظرات و پیشنهادات
‏موضوع: ‏لاستیک ها-کائوچوی طبیعی -تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم ‏مولکولی با استفاده از کروماتوگرافی اندازه طردی (SEC) ‏روش آزمون
‏چاپ: ۱
‏سال تصویب: ۱۳۸۷

ICS_Code: 83/040
‏رشته : ‏کمیته ملی استاندارد ‏شیمیایی

دانلود فایل

• ‏شماره استاندارد: ۳۱۷۵‏ارسال ‏نظرات و پیشنهادات
‏موضوع: ‏تعیین روش اندازه‌گیری گرانروی مویی و شناخت مشخصات پخت کائوچوها و ‏آمیزه‌های لاستیکی
چاپ: ۱
‏تجدید نظر: ۰
‏سال تصویب: ۱۳۷۰

ICS_Code: 83/060
ICS_T1: ‏صنایع لاستیک و ‏پلاستیک
رشته : ‏صنایع شیمیایی و پلیمر

دانلود فایل

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.