اصول جداسازی فازی در فیلم‌های نازک آمیزه پلیمری

کتاب های مهندسی پلیمر
Print Friendly

در این کتاب به بررسی جنبه‌های اساسی جدایی فازی در فیلم‌های نازک آمیزه پلیمری توسط یکی شدن تعادل فازی یک بعدی می‌پردازد.  یکی از ویژگی‌های اصلی و بنیادین مدل‌های نظری، یگانگی تعادل فازی ترمودینامیکی یک بعدی با پدیده تکامل فیلم در دو و سه بعد می‌باشد. در ابتدا، روش تصویر فازی مقرر برای تجسم و محاسبه تعادل فازی فیلم‌های مخلوط پلیمری مفید می‌باشد و به راحتی می‌توان به سیستم‌های بدون تقارن تعمیم داد. تصویرهای فازی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا جدایی فاز جانبی از طریق لایه خیس ناپایدار را نشان دهند، و به صورت رضایت بخشی توسط تعادل فازی یک بعدی و مکانیسم انشعاب سازی سطح توضیح داده می‌شود. Fundamentals-PhaseSeparation-Polymer

سرفصل:

  • انتقالات فازی و سیستم‌های چند فازی
  • ترمودینامیک
  • سطوح و سطح مشترک ، فیلم‌های نازک
  • علوم پلیمر
  • علوم سطح و سطح مشترک ، فیلم‌های نازک

 

نویسنده: Sam Coveney

سال چاپ: ۲۰۱۵

ناشر: Springer International Publishing

2
 
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.