عرضه بورس کالا:گروه پلیمری مورخه ۲۷ بهمن ۹۴

اطلاعیه عرضه بورس کالا

بازدید: 31

Print Friendly, PDF & Email

 

عرضه گروه پلیمری ۲۷ بهمن ۹۴
کارگزار نام کالا تولید
کننده
حجم کالای
قابل عرضه (تن)
قیمت پایه تاریخ
تحویل
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۷۶۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مفید پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۱۸UA پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۳۴۰۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
مفید پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۳۸۳۷۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
مفید پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی تبریز ۵۰۰ ۳۸۱۹۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
مفید پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۳۰۰ ۳۴۶۶۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
باهنر پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۲۳۶۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۵۱۸/۴ ۳۷۰۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
آگاه پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۵۱۸/۴ ۳۷۰۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۲۸۳۶۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
خبرگان سهام پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۴۹۹۴ ۲۱۵۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان ۳۴۱ ۳۰۰۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
بانک صادرات پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۲۴۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۲۴۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۱۰۱۲ ۲۶۲۴۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
پارسیان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۲۵۰۸ ۲۸۳۶۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
مبین سرمایه پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان ۱۵۱۸ ۲۶۲۴۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
سهم آشنا پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۱۵۰۷ ۲۹۷۶۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA پتروشیمی امیرکبیر ۳۰۸ ۳۶۸۳۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۳۶۲۴۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰KJ پتروشیمی امیرکبیر ۴۳۰ ۳۷۵۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۳۶۲۴۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۳۸۱۹۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم ۱۹۸ ۳۴۵۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ پتروشیمی جم ۱۱۰ ۳۲۶۶۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۵۶۱ ۳۴۰۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۵۵۰ ۳۷۰۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV پتروشیمی جم ۸۸ ۳۴۶۶۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک رفاه کارگران پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۵۰۰ ۳۸۳۴۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۰۰۲ ۳۳۳۳۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک پاسارگاد پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۶۵۱ ۲۹۶۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم ۸۸۰ ۳۵۷۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
حافظ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۳۳۳۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی SE1000 بانیار پلیمر گنبد ۲۰۰ ۴۲۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
باهنر پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۱۰۰۰ ۲۱۵۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم ۹۹۰ ۳۵۷۸۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۳۰۱۴ ۲۹۶۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
سی ولکس کالا پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۵۰۰۰ ۲۳۶۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۲۹۰۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم ۲۰۰۲ ۲۹۹۴۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
پارس ایده بنیان پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۹۹۰ ۳۶۲۴۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۸۵۸ ۲۸۸۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
فارابی پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۳۶۲۰۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
صبا جهاد پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۹۹۰ ۲۹۶۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
بانک اقتصاد نوین استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۱۷۸۵ ۳۳۱۹۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک تجارت پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۱۴۵۲ ۳۶۲۴۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
آگاه پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۱۲۳۲ ۲۹۰۵۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
فارابی پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۳۶۹۲۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک اقتصاد نوین استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۲۹۸۲ ۳۶۷۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
فارابی پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۳۶۹۲۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
آگاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون ۵۰۶ ۳۵۶۲۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک اقتصاد نوین استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی بندرامام ۹۹۰/۹۹ ۳۳۱۹۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک اقتصاد نوین استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱۹۰/۱۹ ۳۶۷۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
سی ولکس کالا پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۴۰۰ ۲۱۵۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
تامین سرمایه نوین پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰۰ ۳۵۴۷۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بانک توسعه صادرات پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۳۷۰۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
سی ولکس کالا پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۹۹۰ ۲۱۵۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
بانک کشاورزی پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۱۵۰۰ ۳۷۰۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
تدبیرگران فردا اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۳۰۰ ۵۹۲۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
PolymPart   مرجع پلیمردر بازار ایران

 

 

0
telegram.png

نظر بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.