توسعه شیشه پلی کربناتی مورد استفاده در خودرو

مرجع پلیمر در بازار ایران: شرکت Teijin برای اولین بار در جهان موفق به توسعه شیشه پلی کربناتی مورد استفاده در شیشه جلو خوردرو بدون ستون شده است. این شیشه در خودرو الکتریکی ورزشی  Tommykaira ZZ تولید شده شرکت GLM Co مورد استفاده قرار گرفت. شیشه پلی کربناتی رزین های PC به علت استانداردهای ایمنی خودرو برای استفاده در پنجره های جلو اتومبیل ممنوع شده است. شیشه پلی کربناتی Teijin به لطف مقاومت بالا در برابر...

معرفی شرکت ها

پلیم پارت : پورتال مرجع پلیمر در بازار ایران .پلیم پارت